Årsbetraktelser och utblick 2016

Unknown-1

  • 2015, ett år präglat av tvära kast och förhöjd volatilitet
  • Divergensen mellan centralbankerna allt tydligare
  • 2016, ”more of the same”

Text: Jon Arnell

Året 2015 går till historien på flera sätt, bl.a. var detta året då Sverige fick negativa räntor vilket få hade trott var ens möjligt. Oljepriset föll kraftigt i spåren av en överproduktion och med största sannolikhet ett taktiskt spel från OPECs sida. Det kinesiska tillväxttappet gav världen skrämselhicka och Grekland satte än en gång Europa och till viss del världen i gungning. 2015 var också året då centralbankernas agerande kom att ifrågasättas och huruvida effekten av alla stimulanser verkligen hjälper att få fart på tillväxten och aktiviteten i ekonomin eller om de snarare skapar tillgångsbubblor där problemen bara skjuts på framtiden.

Sveriges Riksbank med Stefan Ingves i spetsen stack ut hakan och sänkte den svenska styrräntan till negativt territorium i februari månad samtidigt som man lanserade ett stimulansprogram i form av tillgångsköp. Den svenska bostadsmarknaden slog nya rekord med en låneboom som följd, där Riksbanken under en längre tid förespråkat åtgärder för att dämpa belåningslusten. Negativa räntor har tyvärr haft motsatt effekt och försöken från politiskt håll att hålla tillbaka prisuppgången har snarare eldat på marknaden än någonting annat. Under senare delen av året har dock priserna stabiliserats och i vissa fall även dämpats en del, men det limiterade utbudet utgör fortsatt det största hindret för en sättning på bostadsmarknaden.

Den svenska räntesänkningen gav även ett kraftigt rally på riskfyllda tillgångar i den svenska marknaden under inledningen av året. Stockholmsbörsen noterade nytt all-time-high under april månad i likhet med flera andra börser världen över. Småbolag var årets stora vinnare på Stockholmsbörsen i och med den begränsade exponeringen mot omvärldens problem och diskrepansen mellan stora och små bolag var därmed extra tydlig under året.

Generellt inleddes året starkt för aktier världen över med kraftigt stigande börser fram till april då oroligheterna i Grekland tog vid och landet var snubblande nära ett utträde ur EU-samarbetet. Greklandsfrossan höll i sig och skapade turbulens på världens finansiella marknader under våren och sommaren. Landet räddades kvar efter en folkomröstning samt utdragna förhandlingar med landets långivare, men riskerna kvarstår alltjämt.

Det grekiska dramat följdes upp av frågetecken kring den kinesiska tillväxten, men där även den inhemska aktiemarknaden sattes på prov då retail-investerare drivit på marknaderna via hög belåning till nya rekordnivåer, för att endast falla handlöst under sommaren och hösten. Korrigeringen och den efterföljande volatila marknaden var lika spektakulär som uppgången. Från toppen till botten på fyra månader med ett fall som summerade till nästan 50 procent. Uppgången dessförinnan var dock hela 125 procent räknat från hösten 2014 så en korrektion var att vänta. Följderna blev, förutom kraftiga interventioner och restriktioner i de kinesiska marknaderna, även en våg av försäljningar och förhöjd volatilitet i världens övriga finansiella marknader.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve stod i centrum under året i och med en stundande räntehöjning, vilket skulle komma att bli den första på nio år. Marknaden fick dock vänta ända in i december innan justeringen kom då Fed under årets tidigare möten påverkats av frågetecknen kring Kina och den generella volatiliteten i marknaden och osäkerheten i ekonomin. Utan tydliga tecken på en stigande inflation och osäkerhet kring återhämtningen valde Janet Yellen och övriga ledamöter att invänta stabilare datapunkter. Denna tveksamhet förstärkte det negativa sentimentet under året och marknaden saknade vägledning. Lättnaden när väl höjningen genomfördes blev dock kortvarig, då marknaden vände blicken framåt där osäkerhet råder i termer av i vilken takt kommande höjningar ska ske.

Den europeiska centralbanken, ECB, befinner sig alltjämt på andra kanten vad gäller finansiella lättnader och förväntningar om ytterligare åtgärder drev marknaderna uppåt under hösten. ECB och Mario Draghi, som tidigare haft en god hand med marknaden, misslyckades dock i sin kommunikation och marknaden blev ordentligt besviken när förväntningarna inte införlivades i och med det högt emotsedda decembermötet. ECB kvarstår dock med stimulerande åtgärder, men marknadens beroende därav förtydligades än en gång. Den underliggande ekonomiska återhämtningen taktade på under året om än i en långsam takt.

2015 blev också året då oljeprisets utveckling kom att stå i fokus. Med ett fall på över 20 procent satte utvecklingen tydliga spår i sentimentet under året. Historiskt har ett lågt oljepris varit positivt för ekonomin via ett utökat konsumtionsutrymme, vilket också var tolkningen och förhoppningen till en början. Men den negativa effekten av en havererande energisektor och närliggande verksamheter tog dock överhanden med uteblivna positiva effekter som följd under året. Råvaror generellt hade ett tufft 2015 i spåren av en fortsatt trög återhämtning, men framför allt på grund av inbromsningen i den kinesiska ekonomin.

Generellt visade 2015 tydligt på skörheten i den ekonomiska återhämtningen och det fortsatta beroendet av finansiella stimulansåtgärder för att stötta marknaderna. Året präglades även av förhöjd volatilitet i spåren av flertalet externa chocker och oväntade händelser, men även av det faktum att världen har upplevt en uppåtgående marknad under en längre tid samt fallande räntor och att vi kan tänkas stå inför ett trendbrott om det inte redan har hänt?

Utblick 2016

Vad kan vi då vänta oss av 2016? I stort kommer 2015 års utmaningar även gälla för innevarande år. Amerikanska Federal Reserve kommer fortsatt vara i fokus där frågan kommer gälla hur många räntehöjningar vi kan vänta oss och huruvida Fed är för aggressiva eller ej. Marknadens förväntningar vad gäller räntebanan ligger under centralbankens, vilket kan medföra negativa reaktioner om den indikerade räntehöjningstakten fullföljs. Den ökande divergensen mellan USA på ena sidan och Europa och Japan på andra sidan vad gäller finansiella stimulansåtgärder kommer fortsatt vara ett tema under året och styra de finansiella flödena.

Råvaror och speciellt oljeprisutvecklingen kommer vara tongivande också under 2016. Den stora frågan gäller om vi kommer se en nivå där utbudet möter efterfrågan och om vi då kan få en stabilisering av oljepriset. Utvecklingen för råvaror påverkade tydligt sentimentet i marknaden under 2015 och låg som en våt filt över återhämtningen för framför allt tillväxtmarknaderna där Brasilien och Ryssland hade uppenbara problem med den vikande råvarumarknaden utöver den politiska turbulensen. Utvecklingen för de redan osäkra tillväxtmarknaderna förblir därmed högst osäker, vilket även den starka amerikanska dollarn kan komma att bidra till.

Den kinesiska tillväxten är nästa frågetecken för 2016. Att den är avtagande är känt och diskonterad till viss del, men i vilken takt är fortfarande högst osäkert. Omställningen från tillverkningsdriven- till konsumtionsdriven ekonomi tar tid och kommer fortsatt vara kantad av volatilitet, vilket de första dagarna på året har vittnat om med svagare än väntad kinesisk statistik. Nu gäller det för den kinesiska ledningen och centralbanken att styra inbromsningen rätt annars finns uppenbara risker för spridning av osäkerheten och huruvida vi står inför en eventuellt vikande konjunktur med potentiella följdeffekter som avtagande investeringsvilja globalt samt konsumenter som ökar sparandet i stället för konsumtionen och därmed bromsar BNP-tillväxten.

Förväntningarna på den globala tillväxten under 2016 ligger runt 3 procent vilket är i linje med föregående år. Europa förväntas växa runt 2 procent och USA närmare 3 procent och frågan är om vi under året kan få se marginalexpansion hos bolagen som inte bara är drivet av kostnadsbesparingar och att därmed investeringsviljan återvänder. I vilket fall kommer tillväxt att fortsatt vara i fokus även under 2016.

Året bjuder även på en hel del potentiella politiska förändringar med framför allt det amerikanska presidentvalet under hösten, men även premiärminister Shinzo Abe i Japan står inför intressanta tider med val till överhuset under sommaren där nuvarande reformprogram eventuellt kan stoppas utan en majoritetsvinst. Den politiska turbulensen i Brasilien kommer fortsatt vara i fokus där även de olympiska spelen under sommaren kan komma att påverka det ekonomiska läget i landet. En brittisk folkomröstning angående fortsatt EU-medlemskap står också eventuellt på agendan för året där stödet för ett utträde har varit oroväckande stort och vilket skulle få en negativ påverkan på de finansiella marknaderna så väl som förtroendet för EU-samarbetet framöver.

Som summering ser 2016 ut att bli ännu ett intressant och högst svåranalyserat år med risk för fortsatt hög volatilitet, där Kina, amerikanska Federal Reserve och oljeprisutvecklingen måste pekas ut som kanske de mest uppenbara att hålla ett extra öga på även under detta år utöver allt annat viktigt.

I hopp om ett gynnsamt 2016!

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.