3:12-utredningen presenterad

I torsdags presenterade den så kallade 3:12-utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Förslagen kommer som väntat att i huvudsak innebära försämrade möjligheter för företagare att ta ut pengar från sina bolag till låg beskattning. Enstaka förbättringar finns men de är få. Vinnarna är desamma som med nuvarande regler – personalintensiva företag med få stora delägare och familjeägda sådana företag. Förlorarna är de vanliga småföretagarna.

Utredningen tillsattes ursprungligen i mars 2014 i syfte att se över ägarskiften i fåmansföretag. Under januari 2015 fick dock utredningen ett tilläggsdirektiv där regeringen önskade en större översyn av 3:12-regelverket i syfte att hårdare beskatta bolagen.

Här kommer en summering från våra skattejurister på Grant Thornton om de mest framträdande förändringarna som föreslås i den nya utredningen:

 • Skattesatsen ökar från 20 till 25 % skatt på utdelning inom gränsbelopp men de sparade underlagen (K10) fredas.
 • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). En nyhet här är också att om förenklingsregeln används i något bolag får denne ägare ej tillgodogöra sig gränsbelopp, dvs lyfta utdelning enligt huvudregeln med löneunderlag, i något annat bolag.
 • Huvudregeln i att beräkna löneunderlag vilket förenklat innebär 50 % av utbetalda löner inom koncernen, ändras igen till nackdel för företag med många delägare. Nu införs återigen en trappa. Vidare kommer löneunderlaget fördelas individuellt mellan delägare (närstående betraktas som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet utförs. Trappan nedan avser alltså per delägare/närståendekrets:
  • 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
  • 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)
  • 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)
 • Förslaget slopar takregeln om att löneunderlag maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön.
 • Höjt löneuttagskrav för att kvalificera för löneunderlag från 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av totala löneunderlaget i företaget till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus 5 % av ägarens/närståendes individuella löneunderlag. Det maximala löneuttagskravet höjs också från dagens 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kr) till 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr för 2016).
 • Fyraprocentspärren, som innebär att ägare till mindre än 4 % av aktierna i ett bolag inte fått tillgodogöra sig löneunderlag, slopas helt.
 • Takregeln för det takbelopp som ska beskattas som tjänsteinkomst likställs för utdelning och kapitalvinst till 100 IBB (5 930 000 kr för 2016). Belopp överstigande takbeloppet beskattas med 30 %. Detta innebär en viss sänkning av skatten då utdelning överstigande 90 IBB tidigare beskattades med 30%. Det är ett gemensamt takbelopp för alla personer inom en närståendekrets.
 • Förtydligande i lagtexten görs för att det ska framgå att även tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år kommer att inkluderas i takbeloppet.
 • Den särskilda skattemässiga definitionen av dotterbolag tas bort. Med andra ord gäller således den definition av dotterbolag som framgår av aktiebolagslagen.
 • Ett särskilt undantag föreslås införas avseende ägarskiften mellan närstående. Detta innebär att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar. Även om detta är tänkt som en lättnad så kvarstår här en bedömning av om särskilda skäl skulle kunna medföra att aktierna fortsatt ska vara kvar i 3:12-systemet och inte kunna passiviseras.

Förslaget yrkar på att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018. Detta får därmed effekt på löner från och med 2017.

 

Nyhetsbrevet ges ut av Max Matthiessen som en service till Max Matthiessens kunder. Eventuell information om försäkringar, finansiella instrument eller tjänster som framgår av detta nyhetsbrev är inte avsedd att utgöra ett råd eller rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar.