Regeringens nya förslag på ändrade 3:12-regler

I november förra året presenterade utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslagen innebar en rad försämringar framförallt för de allra minsta företagen vilket skapat stor kritik. I onsdags kom regeringen med en lagrådsremiss där man tagit hänsyn till delar av kritiken. Max Matthiessens chef för ägarledda bolag, Per Hässler, träffade Catrin Åkerlund och Gustav Åberg, skattejurister på Grant Thornton för att diskutera det nya förslaget.

Per: Vad är bakgrunden till att regeringen nu väljer att ändra förslaget?

Catrin: Flera remissinstanser var framförallt negativa till ”trappan” för beräkning av lönebaserat utrymme, det höjda löneuttagskravet för att kvalificera för löneunderlag samt den försämrade förenklingsregeln. Samtliga dessa regler skulle slå hårt mot de minsta företagen och därmed även nyföretagandet. Det är därför positivt att regeringen nu väljer att lämna både löneuttagskravet och förenklingsreglerna oförändrade. Trappan kvarstår dock men med andra procentsatser och nivåer jämfört med utredningens förslag.

Per: Var det enbart ”ris” och ingen ”ros” från remissinstanserna?

Gustav: Överlag är remissinstanserna positiva till slopande av fyraprocentspärren då detta återställer neutraliteten mellan stora och små företag. Även de nya generationsskiftesreglerna ses som något positivt då de underlättar för familjeföretag att leva vidare inom familjen. Bland remissvaren utmärker sig dock Skatteverket, som ytterligare vill försämra för delägare vid generationsskiften.

Per: Är det något regeringen har missat i det nya förslaget?

Catrin: Även om regeringen nu har tagit till sig av delar av kritiken, så bibehåller de med sitt förslag den bristande neutralitet som kapitalkravet har skapat.

PH: Vad är nästa steg?

Gustav: Nu skickas ändringarna i 3:12-förslaget ut på ytterligare remiss. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018. Detta förutsätter att det kommer en proposition med ett lagförslag senast under hösten och att detta går igenom riksdagen.


Det här är 3:12:

 • 3:12-reglerna innebär att utdelning och kapitalvinst på aktier i så kallade fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler om aktieägaren är aktiv i företaget.
 • Syftet med reglerna är att förhindra att högre beskattad tjänsteinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst.
 • Aktiva delägare i fåmansföretag får årligen beräkna ett gränsbelopp baserat på löneunderlag. Gränsbeloppet innebär att utdelning/kapitalvinst beskattas med en skattesats om 20%.
 • Enligt förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet idag till 2,75 inkomstbasbelopp (cirka 160 000 kr).
 • Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst upp till ett takbelopp. Därutöver beskattas utdelning/kapitalvinst med en skattesats om 30%.

Det nya förslaget i korthet:

 • Skattesatsen för utdelning höjs från 20 procent till 25 procent, samma nivå som utredningen föreslagit.
 • En trappa med tre skikt införs för beräkning av löneunderlagen men med andra procentsatser och nivåer jämfört med utredningens förslag – 15, 30 och 40 procent beroende på den totala lönesummans storlek.
 • Löneuttagskraven blir oförändrat vilket avviker från utredningen som föreslog en höjning.
 • Kapitalandelskravet förändras. En delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet får räkna gränsbelopp med hjälp av löneunderlag. Dock begränsas löneunderlaget till 0,25 gånger den egna eller närståendes lön.
 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln lämnas oförändrad enligt regeringens nya förslag.
 • Takbelopp för utdelning och kapitalvinst sätts till 120 inkomstbasbelopp. Skattesatsen på utdelning eller vinst över taket blir kvar på 30 procent jämfört med utredningens förslag om 25 procent.
 • Vissa förbättringar för generationsskiften föreslås i enlighet med utredningen.