Är åtstramningens tid här?

Veckobetraktelser

  • Riksbanken närmar sig åtstramning
  • Fed diskuterar bubblor

Föregående veckas negativt tiltade handel som följde på generella ränteuppgångar, ett mer hökaktigt centralbankskollektiv och fortsatta vinsthemtagningar inom teknologisektorn i USA har även präglat denna vecka. Starten på det andra halvåret har varit trevande om än att uppgångarna fortsätter i banksektorn i såväl USA som Europa i spåren av annonserade återköpsprogram, höjda utdelningar och den fortsatta ränteuppgången. Men marknaderna är generellt sett avvaktande. Allt sedan Mario Draghis framträdande förra veckan har räntor överlag stigit signifikant och åtstramning är det nya svarta.

 

Riksbanken skuggar ECB och Fed-protokoll brister i vägledning

Riksbanken lämnade i veckan styrräntan oförändrad och valde i sin räntebana att ta bort sannolikheten för en sänkning framöver. Detta var i enlighet med marknadens förväntningar och beskedet innebär att centralbanken därmed följer ECB i retoriken och indikerar ett skifte från vidare stimulanser. Flertalet chefsekonomer flaggade under tisdagen för stigande långräntor framöver.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve släppte under onsdagskvällen protokollet från det senaste FOMC-mötet där direktionen valde att höja styrräntan. Protokollet visade att det finns en önskan att fortsätta åtstramningen trots den dämpade inflationstakten i närtid, vilken de anser vara tillfällig. Marknaden förväntar sig dock att Fed avvaktar med ytterligare höjning till slutet av året. Fokus i protokollet för marknaden var diskussionen kring bantningen av centralbankens balansräkning och eventuella indikationer kring när i tiden detta kan tänkas ske. Protokollet visade på en splittrad direktion, men att de tror sig kunna reducera balansräkningen utan större störningar i marknaden. Huruvida detta är möjligt får tiden utvisa, dock att det skulle gå obemärkt förbi känns osannolikt. Oro över eventuella prisbubblor i marknaden, som en följd av allt för lös penningpolitik, lyftes i protokollet som ett av skälen till den senaste höjningen. Samtidigt som flera ledamöter uppmärksammade avsaknaden av effekt i marknaden som en följd av bankens åtstramning. Trots fyra höjningar av styrräntan sedan december 2015 har marknadsräntorna fallit de senaste månaderna, aktiemarknaderna har fortsatt upp och de finansiella förutsättningarna förblir lösa, dvs. likviditeten är alltjämt god. Pressen nedåt på räntorna kan bero på den långsamma tillväxttakten i ekonomin och de höga tillgångspriserna på en ökad risktolerans enligt argumentationen i protokollet. I kombination med den låga volatiliteten kan det leda till uppbyggandet av risker i den finansiella stabiliteten enligt centralbanken.

 

Ny månad innebär globala PMI- och ISM-siffror samt amerikansk arbetsmarknadsstatistik

ISM för såväl industrin som tjänstesektorn i USA kom in starkare än väntat, där underliggande faktorer överlag bidrog positivt. PMI-siffrorna för den europeiska industrin släpptes under måndagen, där siffran reviderades upp något. Flertalet länder noterade nya högstanivåer, men där Spanien stod ut på den negativa sidan. PMI för tjänstesektorn föll å andra sidan under juni där bland annat Italien visade svaghet medan Tyskland och Spanien stod ut på den positiva sidan. För Japans del reviderades PMI-siffrorna för både industri- och tjänstesektorn upp något, medan Kina uppvisade en mer splittrad bild. För svensk ekonomis räkning tappade tjänste-PMI något, om än från höga nivåer, sett månad över månad och enligt förväntansbilden. Industri- och tjänsteproduktionen samt orderingång uppvisade dock starkare siffror för maj månad. Den svenska kronan stärktes på statistiken och har nu apprecierat betydligt under senare tid.

Under fredagseftermiddagen presenterades amerikanska jobbsiffror där förväntningarna låg för 179k nya jobb, medan siffran landade på 222k för juni månad. En återhämtning efter den svaga majsiffran och positivt för Feds vidare åtstramning.

 

Förnyade geopolitiska spänningar

De geopolitiska spänningarna ökade under veckan i och med Nordkoreas avfyrande av en interkontinental robot. USA:s utrikesminister benämnde händelsen som en upptrappning av hotet och helgens G20-möte, där både Trump och Kinas president Xi deltar, kommer antagligen att kretsa en del kring detta.

Marknaderna väntar nu på den stundande rapportsäsongen som startar i USA i nästa vecka varefter Sverige följer och frågan är om vi kan få ett tredje kvartal av positiva estimatrevideringar i spåren av rapporterna. Om inte så är värderingarna svåra att motivera på dessa nivåer. Med åtstramande centralbanker i en miljö av fallande momentum i makroutvecklingen samt förhöjda geopolitiska spänningar lär investerarna sitta nära säljknappen i sommar. Den låga volatilitetsnivån är fortsatt ett orosmoment då det indikerar ett förhöjt risktagande med flyktig positionstagning. Någon form av korrektion, mer än den negativt tiltade marknadsutvecklingen vi ser nu, skulle vara sunt i detta läge även om den antagligen inte blir långvarig. Bullmarknader dör inte av hög ålder, utan historiskt har det krävts externa faktorer så som rädsla för lågkonjunktur, fallande vinster alternativt chocker i systemet. Där är vi inte än och givet alternativen talar det mesta fortsatt för aktier och ”buy-the-dip”-mentaliteten lär hänga kvar ett tag till.

 

Med detta tar Veckobetraktelserna semester och vi vill hälsa alla en skön sommar och på återseende i augusti.

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.