Placeringsutsikter oktober 2017

Den perfekta stormen

Den svenska fastighetsmarknaden befinner sig just nu i den perfekta stormen där de senaste årens lånedrivna prisuppgång nu verkar ha nått vägs ände. Makroekonomiskt är det få faktorer som har förändrats; vi har alltjämt en stark konjunktur, fallande arbetslöshet och låga räntor. Men bostadsutvecklare har uppvisat en allt lägre försäljningstakt fram till att marknaden nu står still och antalet osålda lägenheter ökar. Det är svårt att peka ut en utlösande faktor, men ett alltför aggressivt byggande och åtstramande banker vad gäller utlåning har till slut gett effekt i kombination med amorteringskrav och ett utökat utbud generellt. Vinstvarningen från Oscar Properties och Wallenstams skifte från bostadsrätter till hyresrätter i ett pågående projekt skakar om marknaden, där viss utslagning i sektorn är att vänta då högbelånade projekt kräver höga försäljningspriser vilket inte kommer vara fallet framöver. Även bankerna får känna av denna sättning via marknadens oro för bolåneaffären framöver, vilket visat sig i kursreaktionerna på kvartalsrapporterna. Swedbanks VD försökte i samband med rapporten att prata ned oron i marknaden, men då talar de också ur en position som en av de största på bolånemarknaden.

Drevet går för närvarande och även om det främst är relaterat till bostadsutvecklare så tenderar marknaden att vara urskillningslös i ett första skede. Precis som vid oljeprisraset under 2014 och 2015 säljs allt närbesläktat till sektorn av utan närmare eftertanke vilket innebär att det kommer finnas intressanta tillgångar att plocka upp framöver. De större fastighetsbolagen kommer kunna köpa såväl projekt som markrättigheter till betydligt lägre priser. Just nu dominerar psykologin, vilket spär på osäkerheten och det kommer antagligen att ta tid innan marknaden hittar ett nytt jämnläge. Det tog fyra till fem månader efter Lehman-kraschen innan fastighetsmarknaden så sakteliga började vakna till liv igen, om än att jämförelsen i termer av generellt ekonomiskt klimat haltar lite.

Räntefokus i närtid

För närvarande är det dock räntekurvans utveckling som står i fokus, där vi den senaste veckan har kunnat urskönja en viss brantning i USA, vilket kan tyda på att marknaden börjar diskontera skattelättnader och starkare tillväxt alternativt en snabbare åtstramning från Fed. På denna sidan Atlanten lämnade Riksbanken styrräntan såväl som räntebanan oförändrad, där beroendet av ECB är uppenbart. ECB med Mario Draghi i spetsen lämnade även de styrräntan oförändrad och efter mycket spekulationer annonserade centralbanken även en nedtrappning i de månatliga tillgångsköpen.    

Trump fortsätter skapa rubriker

President Trumps personliga sammanstötningar verkar öka i antal och frågan är hur många till han kan driva utan att äventyra framtida beslut som behöver röstas igenom, där speciellt den kommande skattereformen står högst på agendan. Även om marknaden, enligt vår mening, inte har diskonterat skattesänkningar i dagens värderingar så bör nedsidan vara betydlig om detta inte faller väl ut för Trump.

Hur mycket mer uppsida finns det?

Inkommande PMI-siffror visar återigen nya toppnivåer i såväl USA som i Europa, även om service drar ned totalen för den sistnämnda. Det är framför allt tillverkningsindustrin som överraskar på den positiva sidan, något som också bekräftats i rapporter från Atlas Copco, Volvo och Caterpillar i USA. Caterpillar slog förväntningarna inom alla områden och brukar ses som en god indikator för den globala tillväxten. Frågan marknaderna ställer sig nu är dock hur mycket högre vi kan komma. Tittar vi på ISM i USA så har 60-nivån historiskt indikerat toppen varefter det vänt neråt och Goldman Sachs pekar på att ISM har överstigit 60 under åtta separata episoder, där fyra av dessa endast sträckt sig en månad ut. Goldman menar vidare att investerare som köpt S&P 500 vid ISM på 60 eller högre har haft negativ avkastning de kommande tre till sex månaderna i genomsnitt när ekonomin taktat av. En synkroniserad global tillväxt idag ökar också risken för en synkroniserad avmattning i morgon.

Nordeas strateger menar att det börjar komma tecken på att ledande indikatorer så som globala PMI-siffror är på väg att tippa över, vilket om vi tittar på estimaten över företagens intjäning under kommande år med största sannolikhet innebär att de ligger för högt idag. Detta är något som marknaden kommer att börja fokusera på framåt sommaren nästa år där nedrevideringar kommer medföra en mjukare utblick för aktier generellt.  För närvarande är det dock framför allt inkommande kvartalsrapporter som styr sentimentet och även om de på marginalen är något starkare än väntat så är det generellt ett mjukare sentiment samtidigt som volatiliteten har kommit upp något sista tiden.

Av: Kaj Elfgren och Jon Arnell

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 26 oktober.

Sverige – Svensk ekonomi på högvarv samtidigt som finans- och penningpolitiken är expansiv

Svensk ekonomi fortsätter att gå på högvarv samtidigt som finans- och penningpolitiken alltjämt är expansiv. Under det andra kvartalet växte ekonomin 3,1 procent i jämförelse med föregående år. Det var lägre än det tidigare estimatet som indikerade en tillväxt om 4,0 procent. PMI för såväl tjänstesektorn som tillverkningsindustrin noterades över 60 enheter i september, en bra bit över tillväxtgränsen på 50 enheter. Även konjunkturbarometern ligger med god marginal över 100-enheter, vilket indikerar att läget i ekonomin är mycket starkare än normalt. Det är framför allt indikatorerna för näringslivet som lyft barometern, medan hushållens optimism befinner sig på en något lägre nivå både vad gäller såväl den egna som Sveriges ekonomi. Arbetslösheten har sjunkit till 6,0 procent och samtaget pekar alltså de historiska indikatorerna på att det är fortsatt bra fart i ekonomin.

Penningpolitiken är dock fortfarande rekordmjuk. Riksbanken valde vid sitt senaste möte att lämna styrräntan oförändrad och menar att penningpolitiken fortsatt måste vara expansiv för att inflationen ska ligga kvar närmare 2 procent. Även om inflationen under september tog sig över 2 procent var det flera tillfälliga parametrar som påverkade inflationen uppåt och direktionen anser därmed att reporäntan bör förbli oförändrad på -0,50 procent. Räntebanan förändrades inte och Riksbanken räknar liksom tidigare att höja räntan först i mitten av 2018 för att under senare delen av 2019 passera 0. Då stödköpen löper året ut ger det direktionen möjlighet att avvakta ytterligare information kring en eventuell förlängning. Givet att Sverige är en liten och öppen ekonomi sätts förutsättningarna till stor del av europeiska centralbanken ECB, som också fortsätter sin expansiva politik. Som nämnts i tidigare månadsbrev är även regeringens höstbudget expansiv, vilket spär på risken för överhettning.

Bostadsmarknad

På bostadsmarknaden rapporteras det om att en avmattning kan vara att vänta. I september backade HOX-index 1,5 procent och störst prisfall såg bostadsrätterna som sjönk 1,9 procent att jämföra med villorna som föll 1,3 procent. I början på oktober meddelade fastighetsbolaget Wallenstam att man styr om ett projekt söder om Stockholm från bostadsrätter till hyresrätter på grund av ett ”osäkert marknadsläge” i Stockholm. Valueguards mäklarpanel pekar mot att en svalare bostadsmarknad är att vänta.

USA – Ytterligare en räntehöjning i korten

Optimismen är hög i USA, inte minst om man ser till New York-börsens utveckling den senaste tiden vilket till stor del har drivits av nyväckta förhoppningar om skattereformer. Under det andra kvartalet växte ekonomin 3,1 procent i årstakt. I september steg den mångtaliga tillväxtindikatorn ISM för tillverkningssektorn till den högsta nivån sedan 2004 och ISM för tjänstesektorn ligger även på höga nivåer. Atlanta Fed:s indikator pekar mot att BNP växer 2,7 procent under det tredje kvartalet. Många aktörer har dock tonat ned sina estimat mot bakgrund av de kraftiga stormar som drog in över USA tidigare under hösten. Den första beräkningen av tredje kvartalets BNP-siffra släpps strax efter publiceringen av Placeringutsikterna. Den senaste jobbrapporten från U.S. Bureau of Labor Statistics var svagare än väntat, även om förväntningarna var lågt ställda givet de störningar som stormarna Irma och Harvey orsakat. Sysselsättningen minskade med 33 000 personer, att jämföra med ökningen på 169 000 personer föregående månad. Det var den första gången sedan september 2010 som sysselsättningen backade i nettotermer. Arbetslösheten sjönk dock från 4,4 till 4,2 procent. På den positiva sidan kan även nämnas att den genomsnittliga timlönen ökade med 2,9 procent i årstakt, att jämföra med 2,7 procent föregående månad. Kärninflationen har i termer av KPI legat på 1,7 procent de senaste fem månaderna och centralbankens favoritinflationsindikator PCE-index ligger på 1,3 procent.

Federal Reserve utformar penningpolitiken från ett kombinerat inflations- och arbetslöshetsmål. Även om inflationen ligger en bit under målet verkar centralbanken inställd på att ytterligare en höjning är att vänta innan årsskiftet och marknadens prissättning pekar mot en hög sannolikhet för en höjning vid decembermötet. Sedan december föregående år har Federal Reserve höjt räntan tre gånger. Tidigare under hösten meddelade även centralbanken att de inleder en bantning av balansräkningen, som efter tidigare stödköp svällt till nästan 4 500 miljarder kronor.

Europa – ECB inleder åtstramning, om än försiktigt

Separatistiska och nationalistiska strömningar fortsätter att tynga den europeiska unionen. I valet till den tyska förbundsdagen knep det nationalkonservativa och euroskeptiska partiet Alternativ för Tyskland platsen som tredje största parti, efter att tidigare inte ens varit representerade i parlamentet. Spanien är även politisk splittrat mellan de två maktcentrumen Madrid och Barcelona efter Kataloniens självständighetsomröstning. Rapporter från Bryssel pekar mot att förhandlingarna mellan Storbritannien och EU nått ett ”dödläge”, vad gäller den finansiella lösningen. Trots att förhandlingarna har pågått i fyra månader har parterna inte kommit förbi den första fasen som fokuserar på villkoren för själva utträdet.

I likhet med den svenska Riksbanken presenterade den europeiska centralbanken ECB ett räntebesked under veckan. ECB lämnade, i enlighet med förväntan, styrräntan oförändrad och valde att skala ned på tillgångsköpen från tidigare 60 miljarder euro per månad till 30 miljarder från och med januari nästa år samt att köpen förlängs till och med september 2018. Centralbanken bekräftade den något mer duvaktiga vyn på ränteutvecklingen, vilket också fick euron att tappa i värde som en följd av beskedet.

Inflationstakten var oförändrad på 1,5 procent i september men rensat för energi ligger inflationen lägre på 1,1 procent. Under det andra kvartalet steg BNP 2,3 procent och den relativt färska flash-indikatorn av PMI ligger med ganska bra marginal över tillväxtgränsen. I samband med den senaste beräkningen höjde IMF tillväxtprognosen för Eurozonen något och de räknar med att ekonomin växer 2,1 respektive 1,9 procent under 2017 och 2018.

Japan – Abe gick segrade ur valet

Den sittande premiärministern Shinzo Abe gick segrade ur valet tidigare i oktober. Abes parti säkrade en ”supermajoritet” på två tredjedelar av mandaten, vilket var avgörande då han vill ta bort de pacifistiska formuleringarna ur konstitutionen som infördes efter andra världskriget. Ur marknadens perspektiv indikerar valvinsten att Abe-administrationens expansiva penning- och finanspolitik kommer att fortsätta. Inflationen har legat över nollstrecket sedan årsskiftet, men ligger alltjämt kvar på relativt låga nivåer. Trots att arbetslösheten befinner sig på tjugo-årslägsta vill inte inflationen riktigt ta fart. Augusti månad innebar dock en viss uppjustering av kärninflationen från 0,5 till 0,7 procent. Bank of Japan behöll styrräntan på -0,1 procent i september och lämnade även målet för stödköpsprogrammet (10-årsräntan kring 0 procent) oförändrad och fortsätter därmed sin expansiva penningpolitik. Den nytillkomna centralbanksledamoten Goushi Kataoka röstade mot direktionens övriga medlemmar med hänvisning till att nuvarande regim inte kommer att räcka till för att nå målet inom angiven tid. I september sköt Bank of Japan åter fram tidshorisonten för när 2-procentsmålet nås, vilket inte väntas ske förrän under räkenskapsåret som löper från mars 2019 till mars 2020. Tillväxten för det andra kvartalet räknades ned i samband med den andra beräkningen till 2,5 procent. Det är dock fortfarande den starkaste tillväxten sedan inledningen av 2015 och de senaste sex kvartalen har tillväxten varit positiv, en svit som den japanska ekonomin inte lyckats prestera på över ett decennium.

Tillväxtmarknader

Kina – Partikongressen i fokus

Tidigare i veckan avslutades den kommunistiska partikongressen, som var femte år väljer den mäktiga politbyrån. Den nuvarande presidenten XI Jingping sitter kvar och anses av många bedömare ha stärkt sin makt om man ser till rådets nytillkomna medlemmar.  Xis namn skrevs till och med in i konstitutionen i samband med kongressen – “Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska förtecken för en ny tid”. Den kinesiska ekonomin växte 6,8 procent under det tredje kvartalet, vilket var i linje med marknadens förväntningar men något svagare än de två föregående kvartalen. I oktober höjde IMF tillväxtprognosen till 6,8 procent för 2017 och 6,5 procent för 2018. Ökad skuldsättning i ekonomin är dock ett orosmoment och tidigare under året har en rad kreditvärderingsinstitut sänkt landets kreditbetyg.

Brasilien – Återhämtningen fortsätter

Brasilien har under året sett en fortsatt ekonomisk återhämtning, om än med försiktiga steg. Den ökade aktiviteten i ekonomin har bland annat letts av hushållens konsumtion som ökade för den första gången sedan slutet av 2014 mot bakgrund av lägre inflation och räntor samt högre löner. Den senaste siffran på BNP-tillväxten är från i somras och ligger på en årlig tillväxttakt om 0,3 procent, vilket är upp från den tidigare negativa utvecklingen. Inflationen har kommit upp något sedan augusti och låg under september månad strax över 2,5 procent, vilket är att jämföra med årsskiftet 2015/2016 då inflationen återfanns norr om 10 procent. Centralbanken har också ytterligare justerat ned styrräntan som ligger på 7,5 procent sedan oktobermötet.

Ryssland – Politiska spänningar består

Ryssland har i likhet med Brasilien lyft sig under året och den rullande tillväxttakten ligger runt 2,5 procent. I september sänkte den ryska centralbanken styrräntan från 9,0 till 8,5 procent, då man även indikerade att det eventuellt kan bli aktuellt med vidare räntesänkningar under de två närmaste kvartalen. Inflationen har under senare tid rört sig nedåt och har sjunkit under 4 procentsmålet, där den senaste siffran visar 3 procent. PMI-siffran för såväl tillverkningsindustrin som servicesektorn håller sig alltjämt över 50-nivån och stärktes också vid den senaste läsningen. Det är framför allt de politiska spänningarna och de rådande sanktionerna mot landet som kan komma att bromsa återhämtningen givet att oljepriset fortsätter att handla stabilt.

Indien – Fortsatt hög tillväxt, om än i en allt lägre takt

För Indiens del har inte mycket ny ekonomisk statistik utkommit sedan senaste Placeringsutsikterna under föregående månad. Inbromsningen i landet fortsätter alltjämt där årstakten nu ligger på 5,7 procent för BNP. Det är alltjämt regeringens beslut från föregående år att byta ut 86 procent av de kontanta medlen i cirkulation som har satt press på tillväxten. Myndigheterna meddelade i november 2016 att de två sedlarna med högst valör (500 och 1000 rupies) skulle fasas ut, en åtgärd som var riktad mot att begränsa den svarta ekonomin. Under 2016 inledde regeringen även en rad åtgärder för att modernisera företagsklimatet och förenkla den tungrodda byråkratin genom att ersätta systemet med regionala skatter, tullar och avgifter med en standardiserad moms. Tillväxten för det brutna helåret 2016/2017 slutade på 7,1 procent. Inflationen i landet har sedan augusti återigen kommit ned något och ligger idag på 3,28 procent. Styrräntan ligger alltjämt kvar på 6 procent sedan centralbanken sänkte under augusti månad och har nu lämnats oförändrad vid två på varandra följande möten.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.