Sentimentsskifte

Veckobetraktelser

  • Flackare amerikansk räntekurva
  • Ettårsjubileum utan hurrarop

Vi lämnar en vecka präglad av förhöjd volatilitet bakom oss. Europeisk ränteuppgång, fall i amerikanska High Yield-ETFer, osäkerhet kring den amerikanska skattereformen samt turbulens i Saudiarabien har gett avtryck i marknaderna. I Sverige har bostadsmarknadens fortsatta utveckling alltjämt varit i fokus med en första brandförsäljning inom Oscar Properties som en åtgärd för att tillfälligt säkra likviditet. Att marknaden upplever en sättning är klart, även om det ännu inte syns fullt ut i statistiken, men frågan är om den är tillfällig som flertalet makroekonomer gett uttryck för i veckan eller om vi ser starten på en längre korrektion. Makroekonomiska faktorer talar alltjämt för en relativt stark bostadsmarknad inom valda segment, men psykologi lär prägla marknaden överlag framöver med köparna i förarsätet.

 

Svagare sentiment drivet av flertalet faktorer

Ett antal händelser ligger bakom det mer negativa sentimentet under de senaste dagarna, med den amerikanska skattereformen i fokus där Senatens förslag som levererades under torsdagen blev tongivande. Den stora skillnaden mot Trumpadministrationens tidigare framförda förslag är en tidsförskjutning om ett år innan en sänkning genomförs alternativt gradvis fasas in. Mycket återstår dock fortfarande då de två förslagen ska debatteras för att sedan förhandlas och där en enad motion slutligen måste nås innan en omröstning kan ske. Denna var tidigare tänkt att gå av stapeln innan Thanksgiving-helgen om två veckor, men frågan är om det ens kommer ske före årsskiftet. Stor osäkerhet råder, vilket marknaderna tydligt visade under torsdagskvällen genom att trycka på säljknappen på bred front.

Utöver skattefrågan har stora utflöden ur ett antal amerikanska High Yield-ETFer, som föll under hög volym på torsdagen samt en kraftig vändning till det negativa i den japanska aktiemarknaden under samma dag tillfälligt skrämt investerare. Detta då kreditmarknaden ses som ledande för aktiemarknaden och då orsaken till den japanska helomvändningen är högst oklar. Europeiska räntor steg också oväntat mycket under torsdagen, vilket delvis kan bero på EU-kommissionens BNP- och inflationsprognoshöjning men ledande strateger i marknaden tvistar därom.

 

Den amerikanska räntekurvan indikerar osäkerhet

Den gångna veckan har varit något lugnare i termer av makro som brukligt är efter annonserandet av de månatliga sysselsättningssiffrorna i USA under föregående vecka. Siffran kom in något svagare än väntat, men en upprevidering av tidigare månad kompenserade delvis tappet. Statistiken visade på en fortsatt stabil arbetsmarknad i form av fallande arbetslöshet nu i nivå med december 2000, om än att sysselsättningsgraden befinner sig på sexmånaderslägsta samt att lönerna inte tar fart utan stod still under oktober. En positiv löneutveckling är vad Fed vill se för inflationsutvecklingen och för att ge stöd till vidare åtstramning.

Feds alltjämt positiva bild av den ekonomiska återhämtningen, där en stark arbetsmarknad är en drivkraft, har lett marknaden till att nu nästan fullt ut prisa in en räntehöjning vid det kommande decembermötet; 92 procents sannolikhet i skrivande stund. Valet av ny Fed-ordförande i Jerome Powell förväntas heller inte innebära några större förändringar framöver då Powell sägs dela synen på att de låga räntorna bör normaliseras, men i en varsam takt samt att Fed måste förbli transparenta.

Den senaste tiden har dock inneburit en viss oroande utveckling i räntemarknaderna med en allt flackare räntekurva. Vi skrev så sent som för två veckor sedan om en brantning av den amerikanska räntekurvan, det vill säga stigande långräntor. En rörelse som nu alltså har vänt om. Spreaden, eller skillnaden, mellan två- och tioårsräntan har under veckan tangerat 2007 års nivå, vilket visar på en förhöjd osäkerhet i marknaden kring den vidare ekonomiska utvecklingen. En inverterad räntekurva indikerar en kommande recession, något som marknaderna väntar sig först 2019/2020.

 

Ettårsjubileum för Trump

Tolv månader har gått sedan Donald Trump valdes till president, något som initialt skapade kaos i världens finansiella marknader men som några timmar senare byttes till allmän köpiver i hopp om fiskala stimulanser. Trump ser gärna att det är hans politik som lett marknaderna till nya högstanivåer, men givet att hans första år har varit relativt resultatlöst på den positiva sidan (läs hälsovårds- och skattereform samt infrastruktursatsningar) och att ekonomin redan några månader innan valet återtagit momentum på uppsidan så är det nog få som skulle tillskriva Trump de starka marknaderna, även om valresultatet delvis agerade som en katalysator.

En ny undersökning av ABC News och Washington Post visar att Trump nu har de lägsta popularitetssiffrorna någon president haft så här långt in i presidentskapet sedan 1946. Närmare 55 procent av de tillfrågade menar också att presidenten inte levererar på sina vallöften. Inte bara administrationen bör känna stress över detta, utan även det republikanska partiet som också visar brist på handlingskraft. Trumps skattereform är ifrågasatt från många håll då det råder frågetecken kring huruvida den alls kommer att gynna medelamerikanen och därmed ekonomin i stort, det vill säga om den kommer att ha så stor positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen som Trumps rådgivare vill hävda.

 

 

Med detta önskar vi en trevlig helg!

 

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.