En månad präglad av osäkerhet

Placeringsutsikter november 2017

November månad har varit präglad av ett mer avvaktande marknadsklimat, där framför allt Stockholmsbörsen har handlat på den svaga sidan med ett tapp om 4 procent i skrivande stund. Nedgången beror till stor del på den svaga utvecklingen för banksektorn i spåren av sättningen inom bostadsmarknaden vilket vi skrev om i föregående Placeringsutsikter, men även indextunga Hennes & Mauritz har varit bidragande i fallet. Det tongivande DAX-indexet i Tyskland har också förlorat mark under månaden på grund av den starka utvecklingen för euron, medan amerikanska aktier gynnats av en svagare dollar och vidare spekulationer kring skattereformen. De amerikanska indexen har noterat nya toppnivåer under hela hösten. De asiatiska marknaderna handlade överlag på den positiva sidan även om oron kring Nordkorea ökade något mot slutet av november. Om aktiemarknaderna uppvisat en mer splittrad bild så framstår räntemarknaderna som mer homogena där kurvorna överlag har flackat under månaden, det vill säga de långa räntorna har kommit ned mer än de korta vilket indikerar en ökande pessimistisk alternativt mer osäker vy på den ekonomiska utvecklingen.

Blandad utveckling bland tillgångsslagen

Tillgångsmässigt har amerikanska aktier fortsatt att gå starkt drivet av finans- och teknologisektorn, även om den sistnämnda upplevde en något högre volatilitet under månaden orsakat av tillfälliga vinsthemtagningar och oklarheter kring skattereformen. Finanssektorn däremot gynnades av förhoppningar om kommande avregleringar. Även asiatiska aktier i termer av Nikkei-index och Hang Seng i Hong Kong presterade starkt under november, medan det kinesiska fastlandet tyngdes av regleringar och oro för stigande obligationsräntor. Tillväxtmarknaderna var generellt mer eller mindre oförändrade under månaden, medan ryska aktier stärktes i spåren av oljeprisuppgången som en följd av förlängda produktionsbegränsningar inom OPEC-länderna. Krediter presterade relativt svagt med undantag för den finansiella sektorn som stärktes något i såväl Europa som USA. Valutamässigt fortsatte euron att stärkas mot dollarn, vilket skapar motvind för europeiska bolag.

Historiskt små rörelser

Volatiliteten fortsätter generellt att vara under press och vi närmar oss den längsta perioden sedan 1929 utan en femprocentig korrigering i den amerikanska aktiemarknaden. Avslagenheten har präglat hela året även om november har bjudit på tillfälliga toppar, vilket indikerar en viss ökning av nervositet där psykologin är drivande. Aktiemarknaderna har en lång uppgång bakom sig och många frågar sig hur mycket mer uppsida det finns kvar. Värderingarna befinner sig generellt på höga nivåer sett ur ett historiskt perspektiv, men vi har också alltjämt låga räntor där europeiska high yield-krediter nu ger lägre avkastning än amerikanska statspapper. Detta är en marknadsanomali som en följd av centralbankernas agerande och stimulativa politik, men det skapar alltjämt oro för vad som väntar framöver när normaliseringen går in i nästa fas.

Vad kan vi vänta oss nästa år?

Den positiva makroekonomiska utvecklingen ser i skrivande stund ut att fortsätta även in i nästa år, om än att den inte överraskar positivt i samma utsträckning som tidigare. Detta i kombination med en stabil förväntansbild på vinsttillväxten kan väntas ge stöd till vidare uppgångar inom aktiemarknaderna. Med detta sagt befinner sig värderingarna på relativt höga nivåer, vilket lämnar begränsat utrymme för besvikelser. På räntesidan väntas Fed fortsätta sin åtstramning, men marknaden prisar i dagsläget endast in två höjningar under det kommande året medan den amerikanska centralbanken prognostiserar fyra.

Vi återkommer senare i december med en mer utförlig utblick inför det kommande året.

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

Marknadsräntor/valuta

Av: Kaj Elfgren och Jon Arnell

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 30 november.

Sverige – Bostadsmarknaden fortsätter att bromsa in

Som rapporterats i tidigare månadsbrev har indikatorerna för svensk ekonomi varit starka den senaste tiden. Under det tredje kvartalet växte ekonomin 2,9 procent i årstakt. Konjunkturbarometern ligger nära föregående månads rekordnivå och PMI för både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin noteras även på höga nivåer. Samtidigt som ekonomin går på högvarv är penningpolitiken rekordmjuk och regeringens budget för valåret 2018 är också expansiv. Under året har fler kritiska röster höjts och varnat för risken för en överhettning. Samtidigt fortsätter bostadsmarknaden att bromsa in, vilket kan komma att lägga sordin på stämningen.

Innan julhelgen väntar årets sista räntebesked. Stödköpsprogrammet av obligationer löper ut vid årsskiftet och en förlängning kan vara att vänta vid mötet den 20 december. Från juli till september låg inflationen över 2-procentsmålet. I oktober sjönk dock inflationstakten från 2,3 till 1,8 procent. Vid mötet i oktober lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad. Räntebanan förändrades inte heller och Riksbanken räknar liksom tidigare att höja räntan först i mitten av 2018 för att under senare delen av 2019 passera nollstrecket. Enligt Riksbankens bedömning måste penningpolitiken fortsatt vara expansiv om inflationen ska ligga kvar kring målet.

Bostadsmarknad

Under oktober backade bostadspriserna 3 procent i riket som helhet, enligt HOX-index. SEB:s boprisindikator föll kraftigt i november och fler hushåll tror på fallande priser än stigande. Fastighetsmäklare har i media talat om prissänkningar på 10 till 15 procent i Stockholmsområdet. Finansinspektionen meddelade dock i november att man går vidare med tuffare amorteringskrav för de allra högst belånande hushållen, vilket kan komma att kyla ner bostadsmarknaden ytterligare.

USA – Republikanerna nära att klubba igenom skattereform

Skattesänkningar är fortsatt i fokus på andra sidan Atlanten. Representanthuset och senaten har klubbat igenom sina respektive lagförslag. De skiljer sig åt på vissa punkter men båda föreslår en sänkning av bolagsskatten från 35 till 20 procent. Nästa steg är att kongresshusets två kamrar tar fram och röstar igenom ett gemensamt förslag. Republikanerna har tidigare sagt att de vill få skattesänkningarna på plats innan jul. Innan dess väntar dock ett mer akut hinder. I slutet av veckan löper nämligen det federala skuldtaket ut. Om republikanerna ska undvika att statsapparaten stängs ned behöver de förmodligen hjälp i kongressen från demokraterna, som bland annat vill att immigrationsavtalet DACA förlängs. Rysslandsutredningen ligger som en våt filt över Vita huset. Den särskilda åklagaren Robert Mueller har gått snabbt framåt och närmat sig Trump och hans absolut närmaste medarbetare, efter att den tidigare säkerhetsrådgivaren Michael Flynn erkänt att han ljugit för FBI.

Tillväxten i amerikansk ekonomi ökade 3,0 procent under det tredje kvartalet, vilket var starkare än vad många hade väntat givet de kraftiga stormarna som drog in över fastlandet tidigare under hösten. IMF:s senaste oktoberprognos indikerar en tillväxt på 2,2 respektive 2,3 procent för 2017 och 2018. Jobbsiffrorna rekylerade i oktober efter föregående månads negativa siffra men sysselsättningen ökade inte riktigt så mycket som väntat. Marknaden räknar med att Federal Reserve höjer styrräntan vid mötet den 13 december. Sedan i slutet av föregående år har den amerikanska centralbanken höjt räntan tre gånger. Räntekurvan har blivit allt plattare i och med att centralbanken fortsätter att höja styrräntan, trots att inflationen inte riktigt tagit fart. Den senaste siffran indikerade att kärninflationen ligger på 1,4 procent, en bra bit under målet på 2 procent. Den låga inflationen har hållit tillbaka de långa räntorna medan statspapper med kortare löptider i högre grad följer styrräntan. Historiskt har en plattare avkastningskurva varit en ekonomisk varningssignal.

Europa – Tillbaka till ruta ett i Tyskland?

I Tyskland, Eurozonens ekonomiska draglok, har det varit politiskt dödläge efter valet i september. Angela Merkels koalitionsförhandlingar med liberalerna och det gröna partiet havererade i slutet av november. Merkel, som har varit förbundskansler sedan 2005, har sagt att hon föredrar nyval framför alternativet att bilda en minoritetsregering. Nu har dock Merkel inlett överläggningar om att fortsätta regera över blockgränsen med socialdemokraterna, som gick i opposition inför valet. Brexit-förhandlingarna har gått långsamt framåt. EU och Storbritannien har ännu inte kommit överens om villkoren för själva skilsmässoavtalet och det blir kort om tid att förhandla fram ett handelsavtal innan utträdet i mars 2019.

Under det tredje kvartalet steg tillväxten till 2,5 procent i Eurozonen. Den månatliga tillväxtindikatorn PMI nådde i november till högsta nivån på över sex år och enligt Markit Economics pekar siffrorna än så länge mot stark ekonomisk tillväxt för årets sista tre månader. IMF:s senaste prognos pekar mot att ekonomin växer 2,1 under helåret 2017 och 1,9 procent under 2018. Den europeiska centralbanken ECB förlängde tidigare under hösten stödköpen till september 2018 men drog ned på takten från 60 till 30 miljarder per månad. Under decembermötet förväntas ECB avvakta då inflationen fortsatt ligger en bra bit under målet.

Japan – Ekonomin växer för sjunde kvartalet i rad

Den japanska ekonomin har växt sju kvartal i rad, en svit som de inte har lyckats leverera på över ett och ett halvt decennium. Tillväxten saktade dock in till 1,4 procent under det tredje kvartalet, efter föregående kvartals starka resultat på 2,6 procent. IMF räknar med att ekonomin växer 1,5 procent under 2017 följt av 0,7 procent under 2018. Inflationen klättrade över nollstrecket i början på året och har sedan dess stigit till 0,7 procent. Det är dock en bra bit kvar till inflationsmålet på 2 procent. Bank of Japan lär fortsätta med sin expansiva penningpolitik. Tidigare under hösten sköt centralbanken återigen fram förväntningarna för när inflationsmålet väntas vara uppnått.

Tillväxtmarknader

Brasilien – Positiv tillväxt för andra kvartalet i rad

De politiska skandalerna är fortsatt ett orosmoment i Brasilien och tidigare under året drogs den sittande presidenten Michel Temer in i korruptionshärvan. Den ekonomiska återhämtningen fortsatte dock under det tredje kvartalet, med en tillväxt på 1,4 procent i årstakt. Föregående kvartal klättrade tillväxten över nollstrecket efter en längre recession. Återhämtningen har fått stöd av en ökad export och konsumtion från hushållen. Samtidigt som penningpolitiken blivit mer expansiv i takt med att inflationen fallit ned till under 3 procent, att jämföra med nivåer över 10 procent vid årsskiftet. IMF:s senaste prognos indikerar en tillväxt på 0,7 procent för helåret 2017 och de räknar med att ekonomin stärks ytterligare under nästkommande år med en tillväxt på 1,5 procent.

Ryssland – Den ekonomiska återhämtningen försätter

Ryssland återhämtar sig från tidigare oljeprisfall samtidigt som ekonomin sattes under press efter att väst införde sanktioner efter annekteringen av Krimhalvön. Ekonomin har dock vänt uppåt efter tidigare lågkonjunktur men under det tredje kvartalet saktade tillväxten in till 1,8 procent i årstakt, efter föregående månads starka resultat på 2,5 procent. Mot slutet av 2016 klättrade tillväxten över nollstrecket, efter en längre tid av kräftgång. IMF räknar med att tillväxten för helåret landar på 1,8 procent följt av 1,6 procent för nästkommande år. Inflationen har fortsatt nedåt under 2017 och har sedan i mitten av sommaren legat under inflationsmålet på 4 procent. Styrräntan sänktes till 8,25 procent vid det senaste mötet i oktober.

Indien – Tillväxten tar fart efter svackan

I Indien ökade farten i ekonomin under det tredje kvartalet med en tillväxt på 6,3 procent, efter fem kvartal med svagare tillväxt. I jämförelse med andra ekonomier har dock tillväxten legat på mycket höga nivåer. I slutet av 2016 beslutade regeringen med kort förhandsvarning att byta ut sedlarna med högst valör för att begränsa den svarta ekonomin, vilket har pressat tillväxten. Regeringen Modi har infört en rad andra åtgärder för att modernisera företagsklimatet och förenkla den tungrodda byråkratin genom att ersätta systemet med regionala skatter, tullar och avgifter med en standardiserad moms. IMF:s prognos indikerar att ekonomin tar fart nästkommande år med en tillväxt på 7,4 procent, efter svackan under nuvarande år.

Kina – Tillväxten över målet

Än så länge indikerar siffrorna att tillväxten för helåret landar över den kinesiska statens officiella tillväxtmål ”kring” 6,5 procent. Ekonomin växte 6,8 procent under det tredje kvartalet, vilket var i linje med marknadens förväntningar men något svagare än de två föregående kvartalen. I oktober höjde IMF tillväxtprognosen till 6,8 procent för 2017 och 6,5 procent för 2018. Ökad skuldsättning i ekonomin är dock ett orosmoment och tidigare under året har en rad kreditvärderingsinstitut sänkt landets kreditbetyg. Mot slutet av november pressades de kinesiska marknaderna efter att myndigheterna ökade regleringen på mikroutlåningsinstituten.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.