Ökat risktagande

Veckobetraktelser

  • OECD manar till viss försiktighet
  • ”Buy the rumors, sell the facts”

Veckan har inneburit nya toppnivåer för amerikanska aktier, medan Sverige och Europa har handlat mer på den negativa sidan. Spekulationer kring skattereformsomröstning, ny rekordhandel under Thanksgiving-helgen och starka makrosiffror har generellt trängt undan eventuell oro rörande Nordkoreas nya missiltest samt förhöjd volatilitet i teknologisektorn för de amerikanska marknaderna. För Europas del handlar det framför allt om att en fortsatt stark euro agerar motvind, men även turerna i Brexitförhandlingarna och den politiska osäkerheten i Tyskland bidrar till det mer negativa sentimentet överlag. Veckan har också medfört ett månadsskifte och därmed den trettonde månaden i följd av positiv avkastning i USA, vilket aldrig har inträffat under 90 år av statistik. Mest uppmärksamhet i övrigt har utvecklingen i cryptovalutan Bitcoin fått, där torsdagens intradagrörelse om 20 procent från toppen till botten på några timmar är både häpnadsväckande och skrämmande. Debatten går varm om detta är den största spekulationsbubblan någonsin eller starten på något nytt.

 

Stabil makroutveckling, men OECD manar till viss försiktighet

Inkommande makro under veckan var bland annat ett första estimat av PMI-index, vilket för eurozonen steg till 6,5-årshögsta. Tillverkningsindustrin noterade den högsta nivån på 17 år, men även servicedelen kom in starkare än väntat. Geografiskt bidrog alla regioner till förbättringen, vilket kan medföra viss press på ECB vad gäller framtida normalisering även om trycket uppåt i inflationen än så länge saknas fullt ut. För den amerikanska ekonomins del landade estimatet något lägre än väntat, medan Kina rapporterade en marginell ökning. Loket i den europeiska ekonomin Tyskland rapporterade fortsatt stabilitet i konfidensindikatorn för november samt nya högsta nivåer för IFO-index för såväl det nuvarande- som det framåtblickande affärsklimatet.

OECD:s halvårsvisa rapport kring den ekonomiska tillväxten släpptes under veckan och prognosen ligger för en förbättring under nästa år, men viss tillbakagång under 2019 väntas. OECD:s chefsekonom flaggar för att 2018 ser ut att kunna bli toppen på konjunkturcykeln och att det fiskala- och penningpolitiska utrymmet är alltför snävt för att klara av en finansiell nedgång. Rapporten gav även uttryck för viss oro kring värderingen av finansiella tillgångar och förväntningarna på framtida tillväxt, vilket öppnar för korrektioner i marknaderna enligt OECD.

 

Hög aktivitet bland Fed-ledamöter

En rad Fed-ledamöter har varit aktiva i veckan, däribland den tillträdande ordföranden Jerome Powell som ställdes inför Senatens Banking Committee för den initiala utfrågningen. Powell levererade ett budskap om kontinuitet på inslagen väg om vidare räntehöjningar och gradvis krympning av balansräkningen. En potentiell minskning av den regulatoriska bördan nämndes också, men att tidigare kärnreformer bör kvarstå.

Ledamot Dudley lyfte i ett tal att han ser vidare utrymme för den ekonomiska expansionen och Williams i San Francisco nämnde fyra räntehöjningar som basscenario för 2018, i kontrast till marknadens förväntningar om två. Ledamot Kaplan noterade att en höjning i närtid vore lämpligt givet den ekonomiska utvecklingen, men att åtstramningen bör ske gradvis och att den neutrala räntenivån troligtvis ligger runt 2,5 procent. Sannolikheten för en decemberhöjning ligger för närvarande på 96 procent enligt Bloomberg.

 

Den amerikanska skattereformen – ”buy the rumors, sell the facts”  

Senator McCains besked under torsdagen att han ställer sig bakom skattereformsförlaget inför omröstningen ledde till rally i de amerikanska marknaderna. Dock avtog momentum något under kvällen när det framkom att tre senatorer har vissa förbehåll för att backa förslaget. I skrivande stund är det totalt fem senatorer som är osäkra och minst tre behövs för att kunna rösta igenom förslaget i Senaten, där en omröstning tidigast kan ske under fredagskvällen svensk tid. Analyserna i marknaden visar på att det liggande förslaget inte kommer få samma genomslagskraft på den ekonomiska tillväxten som man tidigare ansåg, vilket indikerar att rallyt kanske mer handlar om att Trump-administrationen äntligen lyckas få något gjort. Detta ser allt mer ut att bli en klassisk ”buy the rumors, sell the facts”, givet ett redan optimistiskt investerarkollektiv, en högt värderad marknad och ledande indikatorer på toppiga nivåer.

 

Ökat risktagande senaste veckorna  

CNN Money Fear & Greed Index är en intressant indikator att titta på från tid till annan då den mäter sentimentet i marknaden utifrån ett antal på förhand bestämda faktorer. Indexet tittar bland annat på volymerna i köpoptioner i relation till säljoptioner, efterfrågan på obligationer i förhållande till aktier, momentum i marknaden samt intresset för högavkastande krediter i termer av kreditspread. Dessa parametrar vittnar om riskviljan i marknaden som för närvarande befinner sig på höga nivåer och i en stigande trend, vilket drar upp det totala indexet. Vad som i dagsläget håller emot är volymen i stigande respektive fallande aktier, vilken visar på en ökad bredd i marknadsrörelserna men alltjämt på låga nivåer i ett tvåårigt perspektiv. Detsamma gäller antalet aktier som når nya 52-veckorshögsta nivåer, om än stigande så fortsatt på nedpressade nivåer vilket indikerar försiktighet. Båda dessa faktorer är dock på uppåtgående. Den sista faktorn är volatiliteten som är på neutrala nivåer, men givet att den kommit ned sista tiden indikerar även den ett ökat risktagande. I skrivande stund befinner sig det totala indexet på 73 på en skala från 0 till 100 där 50 är neutralt. Trenden är uppåt och kan mycket väl fortsätta en bit till innan en korrigering sker, men vi befinner oss på relativt upptryckta nivåer.

 

Med detta tar veckobetraktelserna julledighet och önskar en god jul, men vi återkommer med en utblick inför 2018 innan helgerna.

 

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.