Avvaktande sentiment

Placeringsutsikter juni 2018

Maj månad har präglats av den politiska oron i Italien med kraftigt stigande italienska räntor som följd, vilket har lett till att investerarna sökt skydd i tyska och amerikanska statsobligationer. Vidare utspel kring amerikanska tullar har också bidragit till ett mer avvaktande sentiment överlag. Toppmötet mellan USA och Nordkorea orsakade knappast några svallvågor, om än att det är en historisk händelse där framför allt Kim Jong-Un kom ut som vinnare. Förhoppningsvis leder det till något positivt på sikt för såväl Nordkorea som resten av världen. Vidare var det återigen centralbankerna som stod i fokus med räntebesked på agendan under de senaste dagarna. 

ECB sätter press på räntan

I och med denna månads publicering lämnar vi en centralbankstung vecka bakom oss med besked från Federal Reserve, ECB och Bank of Japan. Federal Reserve kommunicerade ett mer hökaktigt besked än väntat. Höjningen av styrräntan låg i förväntansbilden, medan justeringen på uppsidan av förväntningarna för kommande räntehöjningar från en till två stycken innan årsskiftet inte var diskonterad. Marknadens reaktion var till en början neutral, men de amerikanska indexen tappade dock under den sista timmen av handel. De korta räntorna steg, medan långräntorna på marginalen föll något med en flackare räntekurva som följd. Lutningen på kurvan omnämndes av centralbankschefen Powell, men mer i benämningen som något marknaden pratar om än något annat. En flackare kurva är ett tecken på dämpade förväntningar på den ekonomiska tillväxten och enligt historiskt mönster ligger lågkonjunkturen då ett till två år framåt i tiden efter den fulla inverteringen, vilket är i linje med konsensusbilden i dagsläget. Även om vi har tappat en del momentum vad gäller ledande indikatorer under året så pekar det mesta på att den ekonomiska utvecklingen i USA förblir på den positiva sidan ännu ett tag.

Spekulationerna inför den europeiska centralbankens räntebesked handlade främst om en eventuell nedtrappning i tillgångsköpen. ECB med Mario Draghi i spetsen annonserade också en minskning i förvärvsvolymen med start i oktober, vilket innebär att tillgångsköpen förlängs till slutet av året. Räntan lämnades oförändrad i linje med förväntningarna och konsensusbilden innan beskedet är att banken inleder en höjningscykel någon gång under inledningen av andra halvåret 2019. En prognos som nu behöver revideras givet att Draghi poängterade att styrräntan kommer förbli låg minst över sommaren 2019. Centralbankens fokus är fortsatt inflationsutvecklingen och nedtrappningsplanen är avhängig den makroekonomiska utvecklingen och att den följer bankens prognos samt förblir uthållig. Med inslag av såväl hökaktiga som duvaktiga kommentarer ger ECB sig själva flexibilitet vad gäller kommande agerande. Euron och europeiska räntor föll på beskedet som överlag tolkades som duvaktigt. Lågräntemiljön ser alltså ut att bestå i Europa och frågan är hur Riksbanken kommer agera vid sitt kommande möte i början av juli.

Sverige ok för tillfället

Den svenska konjunkturen ser, enligt Riksbankens senaste intervjuundersökning, ut att hålla i sig. Undersökningen omfattar ett 40-tal företag inom olika sektorer. Efterfrågan är hög globalt sett med stark produktion inom industrin, medan byggsektorn märker av bostadsoron i framför allt Stockholmsområdet om än att orderböckerna är goda inom övrig byggverksamhet. Rätt arbetskraft fortsätter att vara en flaskhals, med generell brist inom bland annat teknik, ekonomi och försäljning enligt undersökningen.

Även om svensk konjunktur är god i dagsläget ser vi ett antal tecken på att toppen kan vara passerad där byggsektorn är en del, men även ett antal förtroendebarometrar visar signaler på mer återhållsamma hushåll samt ett dämpat konsumtionssentiment bland annat. Vad gäller vinsttillväxten och efterföljande estimatförändringar har de heller inte ingjutit mod i marknaden där framför allt verkstadsbolagen och bankerna har haft det tufft under året. Även om den svaga kronan gynnar landets exportbolag så medför en liten öppen ekonomi överlag att Sverige skulle missgynnas vid en vidare upptrappning av ett eventuellt handelskrig. Höstens val ser i dagsläget heller inte ut att bidra positivt, utan kan snarare leda till ökad oro i marknaderna. I linje med detta håller vi en mer avvaktande inställning till svenska aktier som förblir en undervikt i våra portföljer.

Investeringsstrategi juni 2018 – sidledes sommar att vänta

Vi valde i föregående månads Placeringsutsikter att göra en del justeringar i vår investeringsstrategi, där vi även flaggade för en mer sidledes marknad under sommaren. Vi genomför inga förändringar denna månad utan står fast vid tidigare satta allokering där aktier förblir en övervikt om än inte så övertygande som tidigare. Ledande indikatorer på alltjämt goda nivåer, stabil vinstutveckling för företagen och fortsatt låga räntor talar ännu för aktier, men försiktighet och selektivitet är att förespråka. Vi behåller en undervikt i europeiska- och svenska aktier, en neutral stans mot amerikanska och övervikt i tillväxtmarknaderna och Asien. De sistnämnda har haft det svårare under senare tid som en följd av en stigande amerikansk ränta såväl som dollarförstärkning. Räntan likväl som dollarn har dock tappat något under slutet av maj och inledningen av juni månad som en följd av protektionistisk och geopolitisk oro. En vidare avvaktande marknad bör innebära sidledes rörelse även för räntan och värderingen förblir alltjämt attraktiv med god ekonomisk tillväxt i prognoserna.

Den amerikanska ekonomin framstår, om än längre fram i cykeln, som mer robust än framför allt den europeiska, vilket gör att vi har neutral allokering i amerikanska aktier. För Europas del tynger politisk oro, tecken på makroekonomisk utplaning samt dämpade vinstförväntningar, därav vår undervikt. Vad gäller ränteinnehaven behåller vi ett fortsatt fokus på kortare löptider i våra portföljer i kombination med alternativa tillgångar för att skapa avkastning i en relativt tuff miljö.

Vi ser en fortsatt risk för högre volatilitet framöver, drivet av vidare oklarheter kring eventuella handelstullar, generell politisk oro och där ränteutvecklingen överlag sätter sentimentet i övriga marknader.

Av: Jon Arnell och Kaj Elfgren

Sverige – Valet närmar sig

Under årets tre första månader växte svensk ekonomi 0,7 procent i jämförelse med föregående kvartal, vilket var något starkare än vad både marknaden och riksbanken räknat med. I årstakt uppgick tillväxten till 3,3 procent. Både inköpschefsindex PMI och konjunkturbarometern har fallit sedan årsskiftet men de noteras fortfarande på höga nivåer. Under 2017 växte ekonomin 2,4 procent. Konjunkturinstitutet räknar med att tillväxttakten ökar till 2,8 procent under 2018, för att sedan sjunka till 2,1 procent nästkommande år. Bostadsmarknaden är fortfarande ett orosmoment tillsammans med Vita husets attacker mot frihandeln och osäkerhet inför det kommande svenska valet.

Enligt SCB:s stora opinionsundersökning leder regeringspartierna (plus Vänsterpartiet) över Alliansen, samtidigt som Kristdemokraterna faller under 4-procentspärren. Sett till medelvärden för samtliga opinionsundersökningar ser det dock något jämnare ut mellan blocken. Inget av de två traditionella alternativen är dock nära en egen majoritet och frågan är hur Sverigedemokraterna – som blev näst största parti i de senaste två undersökningarna – kommer att hanteras av övriga partier.

Inflationstakten ligger kvar kring målet på 2-procent och lär få ytterligare stöd av den svaga kronan, som försvagats nästan 4,5 procent sedan årsskiftet enligt KIX-index. Rensat för stigande energipriser är det däremot en bit kvar till inflationsmålet och Riksbanken räknar med att den rekordmjuka penningpolitiken är kvar till slutet av året. Många marknadsaktörer räknar dock inte med en höjning förrän nästa år.

Bostadspriser

Mellan mars och april steg bostadspriserna 0,9 procent, enligt HOX-index. Bostadsrätterna klättrade 1,3 procent medan villapriserna ökade 0,7 procent. På tolv månaders sikt har däremot huvudindexet backat 4,2 procent med störst prisfall för lägenheter. Majsiffran för HOX-index släpps samma dag som publiceringen av detta nyhetsbrev. Flera banker och andra aktörer räknar med en stabilisering av priserna framöver. I media fortsätter dock rapporter att komma in om inställda och svårsålda nybyggen.

USA – Ytterligare räntehöjningar från Federal Reserve

Trump verkar redo att utkämpa handelskrig på alla fronter, till omvärldens och marknadens misströstan. Ingen går fri, inte ens gamla bundsförvanter. Samtidigt som Trump attackerar frihandeln försöker han mäkla fred på Koreahalvön. Dokumentet som den amerikanska presidenten och Kim Jong-Un signerade efter mötet i Singapore tolkades som relativt vagt av flera bedömare. De båda länderna enades bland annat om att arbeta för en kärnvapennedrustning och en långvarig och stabil fred på Koreahalvön. Under den efterföljande presskonferensen framgick det dock att Trump gått med på att sluta med gemensamma militärövningar med Sydkorea – vilket kan ses som en betydande eftergift.

Rysslandsutredningen ligger därutöver som en våt filt över Vita huset, samtidigt som skandaler kring presidentens privatliv toppat nyhetssidorna under våren. I höst väntar val till representanthuset och senaten. Det är det första nationella valet sedan presidentvalet och mellanårsvalen tenderar ofta att bli en förtroendemätning av den sittande presidenten. Demokraterna ser i nuläget ut att ha medvind i den allmänna opinionen inför kongressvalet.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve ligger långt före alla andra i räntehöjningscykeln och verkar fast besluten att fortsätta höja räntan. Sedan slutet av 2016 har Federal Reserve justerat upp styrräntan fem gånger – senast nu i juni – och centralbankens egna prognoser pekar mot ytterligare två höjningar i år. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och inflationen har närmat sig målet. Den långa marknadsräntan har även stigit till nivåer som inte noterats sedan slutet av 2013. Under det första kvartalet växte ekonomin 2,2 procent. För helåret 2017 slutade tillväxten på 2,3 procent, en uppväxling från 1,5 procent för 2016. IMF:s senaste prognos pekar mot att tillväxten ökar ytterligare till 2,9 procent för 2018, för att sedan minska till 2,7 procent under 2019.

Europa – ECB planerar att dra ned på stödköpen

Högre energipriser lyfte inflationstakten från 1,2 till 1,9 procent i Eurozonen. Rensat för energi – samt mat, tobak och alkohol – ligger däremot kärninflationen på 1,1 procent, en bra bit under inflationsmålet. Centralbanken ECB har i sin kommunikation i alla fall inlett resan mot en normalisering av penningpolitiken. Under mötet tidigare i veckan meddelade centralbanken att de från och med september planerar att dra ned på stödköpen från 30 till 15 miljarder euro per månad, för att sedan avsluta de helt från december. Samtidigt lovar ECB att de kommer att hålla räntan stilla till åtminstone nästa sommar. Sedan årsskiftet har inköpschefsindex PMI fallit tillbaka från höga nivåer och under det första kvartalet bromsade tillväxten in något. Under 2017 växte Eurozonens ekonomi 2,5 procent, den starkaste tillväxten sedan 2007. IMF räknar med att ekonomin ökar 2,4 procent under 2018 och 2,0 procent för 2019. Nu när den italienska politiska krisen har lugnat ner sig lite är det handelskriget med USA som står i fokus, efter att Vita huset slutligen införde stål- och aluminiumtullar som väntas mötas med strafftullar från EU. Givet den italienska regeringskollationens grundinställning till unionen och den gemensamma valutan kan det dock snabbt hetta till igen.

Japan – Tillväxten vände nedåt under Q1

Under det första kvartalet backade japansk BNP 0,6 procent i årstakt. Det var den första gången på två år som tillväxten var negativ. Föregående åtta kvartal expanderade ekonomin – en tillväxtsvit som Japan inte tidigare sett på ett decennium. Under helåret 2017 växte ekonomin 1,7 procent, den starkaste tillväxten sedan 2013. IMF:s senaste prognos pekar mot att ekonomin ökar 1,2 respektive 0,9 procent under 2018 och 2019. Den låga inflationen är fortfarande ett huvudbry. I april sjönk kärninflationen till 0,7 procent från tidigare månaders nivåer närmare 1,0 procent. Samma dag som publiceringen av detta nyhetsbrev lämnar Bank of Japan räntebesked. Enligt lokal affärspress förvånade den svaga aprilsiffran många på centralbanken – eftersom företagen tenderar att justera upp priserna i april. Det spekuleras huruvida centralbanken kommer att sänka inflationsprognosen vid mötet.

Tillväxtmarknader

På ett år har Brent-oljan klättrat från nivåer kring 50 till över 75 USD/fatet – vilket ger stöd till råvarutunga tillväxtmarknadsekonomier som Brasilien och Ryssland. Samtidigt utgör indikationer om minskade penningpolitiska lättnader från utvecklade ekonomier ett orosmoment för tillväxtmarknaderna. Under 2017 bröt den brasilianska ekonomin den nedåtgående trenden efter två år med fallande BNP. Under det första kvartalet växte ekonomin 1,2 procent i årstakt. IMF:s senaste prognos pekar mot att tillväxten för 2018 och 2019 slutar på 2,3 respektive 2,5 procent. I höst är det presidentval i Brasilien, vilket kan bli spännande givet de korruptionsskandaler som dragit in både sittande och närmast föregående presidenter. Rysslands ekonomi vände även tidigare kräftgång under 2017. Under årets tre första månader växte ekonomin 1,3 procent i årstakt. IMF räknar med att tillväxten ökar till 1,7 respektive 1,5 procent under 2018 och 2019. Relationen med omvärlden är dock minst sagt spänd efter annektering av Krim, involveringen i andra länders politiska processer och giftattacken mot en tidigare dubbelagent. Det räcker nog inte med att arrangera fotbolls-VM för att mjuka upp den relationen.

Året inleddes med styrkebesked i Indien med en tillväxt på 7,7 procent under det första kvartalet. IMF:s senaste prognos pekar mot att en fortsatt stark tillväxt kring 7,4 respektive 7,8 för innevarande och kommande år. Regeringen Modi har infört en rad åtgärder för att minska byråkratiska ”red tapes”, förenkla de lokala skatte- och tullsystemen, minska korruptionen och reducerade den svarta ekonomin. Det senaste året klättrade Indien 22 platser i Världsbankens undersökning av företagsklimatet till rank 100.

Kina inledde även året starkt. Under det första kvartalet växte den kinesiska ekonomin 6,8 procent, en bit över statens officiella mål på 6,5 procent. IMF räknar med en tillväxt kring 6,6 respektive 6,4 procent under 2018 och 2019. Tidigare i vår annonserade den kinesiska centralbanken sänkta reservkrav för bankerna, vilket ämnar till att stödja tillväxten. Ökad skuldsättning i ekonomin är samtidigt ett orosmoment och under 2017 sänkte en rad kreditvärderingsinstitut landets kreditbetyg. Oron för ett handelskrig med USA ligger också som en våt filt över ekonomin.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.