Utblick 2019: Dämpade utsikter

2019 kommer präglas av fortsatt osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och uthålligheten i konjunkturen. Handelsdispyten USA och Kina emellan är långt ifrån över och brexit-frågan är ännu olöst. Vi ser ett volatilt år framför oss, där avkastningspotentialen avtar om än att vi anser att sentimentet är alltför negativt kortsiktigt.  

Vi går in i 2019 med ett betydligt mer negativt marknadssentiment än vid ingången av 2018, då investerarkollektivet agerade resolut på uppsidan. Det ledde oss även in i den första av 2018 års två korrektionsfaser, vilket medfört en mer nykter vy på den marknadsmässiga – såväl som den makroekonomiska utvecklingen. I vår utblick inför 2018 skrev vi:

”Vi befinner oss redan sent i konjunkturcykeln. Ledande indikatorer är nära eller på toppnivåer vilket begränsar eventuella positiva överraskningar och vi har generellt sett relativt höga värderingar som limiterar utrymmet för absorberandet av potentiella chocker i marknaderna. Utöver detta är kreditspreadarna tighta, investerarkollektivet redan på den optimistiska sidan och volatiliteten på historiskt låga nivåer.”

I skrivande stund har värderingarna kommit ned, volatiliteten har kommit upp och sentimentet har vänt till det pessimistiska. I övrigt har bilden av en sencyklisk miljö stärkts där avmattningstendenserna har blivit allt mer tydliga under årets gång och där ledande indikatorer tappat från tidigare toppnivåer. Centralbankernas retorik har mjuknat under avslutningen av året, där Fed med Jerome Powell i spetsen indikerar att den neutrala räntan är i sikte vilket grumlat bilden något för antalet kommande räntehöjningar. ECB å andra sidan står fast vid sin tidigare annonserade nedtrappning av tillgångsköp, men frågan är hur Mario Draghi ser på fortsatta stimulanser givet den minst sagt sunkiga ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Centralbankerna överlag kommer fortsatt att vara beroende av och fokuserade på inkommande data för vidare agerande.

Konjunktur, handel och centralbanker i fokus

När vi tar klivet in i det nya året gör vi det efter en skakig avslutning på 2018 präglat av stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och en generell politisk oro där ett antal frågeställningar är utestående. En av de största riskerna under 2019 är att den ekonomiska utvecklingen viker samtidigt som inflationen stiger, vilket tvingar framför allt Fed att fortsätta strama åt. USA befinner sig längst fram i konjunkturcykeln och givet den tighta arbetsmarknaden i landet ökar riskerna för löne- och prisinflation under året, vilket driver på Fed att fortsätta höja styrräntan. Kombinationen av en svagare ekonomisk utveckling och en stigande ränta är inte gynnsamt för en tidigare lånefinansierad tillväxt i många bolag. Övriga risker utgörs framför allt av den pågående handelsdispyten mellan i huvudsak USA och Kina, men även den ännu olösta brexit-frågan där eventuella effekter är högst oklara.

Handelsfrågan har eskalerat under 2018 och påverkan på den underliggande ekonomiska utvecklingen har alltmer avspeglats i faktiska siffror i kombination med att fler bolag har kommenterat negativa effekter därav. Vi ser att följetongen fortsätter under 2019 och en lösning känns långt borta i nuläget, även om den initierade vapenvilan var ett steg i rätt riktning. Frågan kommer att ge upphov till vidare volatilitet under det kommande året.

För svensk del är Riksbankens annonserade räntehöjning i december (räntebesked efter denna publicering) alternativt i februari högst osäker, givet de senaste inflationssiffrorna. Kronan, som uppvisat tendens till att stärkas, har återigen satts under press som en följd av den ekonomiska utvecklingen. Den olösta regeringsfrågan kvarstår alltjämt och ett potentiellt nyval rycker närmare. Marknadens oro kretsar dock kring den försämrade potentialen vad gäller finanspolitiska åtgärder vid en kommande lågkonjunktur i och med en svag regeringsbildning.

Allokeringen förblir neutral, men EM tilltalar mer än DM

Allokeringsmässigt går vi in i 2019 med en fortsatt övervikt, om än försiktig, i aktier kontra räntor som en följd av den senaste tidens marknadskorrektion. Värderingsmässigt har bilden justerats på nedsidan och utgör inte samma motvind för aktier som tidigare under 2018. Geografiskt förblir vi neutrala även om vi föredrar tillväxtmarknaderna och då främst Asien framför de utvecklade marknaderna ur värderingshänseende. Att försöka förutspå utvecklingen för ett kommande år har historiskt visat sig svårt, där marknadsstrateger tenderar att vara alltför optimistiska med nedrevideringar som följd. Det är något som vi antagligen kan väntas oss även i år, där vi också ser en risk för att bolagsestimaten är på den optimistiska sidan om än att en justering är i pågående.

2019 inleder överdrivet negativt, men avkastningspotentialen är fallande

Marknaderna har diskonterat en tydlig avmattning i såväl ekonomin som i bolagens utveckling, vilket i detta läget känns lite tidigt. Den ekonomiska tillväxten är alltjämt positiv och bolagens vinstmarginaler utvecklas också väl om än i en lägre takt. När vi går in i 2019 gör vi det med en betydligt mer negativ förväntansbild i marknaden än vid ingången av 2018, vilket öppnar upp för potentiellt positiva överraskningsmöjligheter där även den på nedsidan justerade värderingsbilden väntas ge visst stöd.

Vi ser i skrivande stund ett tydligt negativt investerarsentiment, vilket grumlar utblicken något men vår tro är att det är en avmattning i den ekonomiska utvecklingen vi står inför snarare än en regelrätt lågkonjunktur i detta läget. Det talar för att det fortsatt finns utrymme för aktier kontra räntor, men givet att vi befinner oss i slutet av cykeln kommer utvecklingen att vara volatil. Vi kvarstår i vår vy att avkastningspotentialen minskar och att riskerna relaterade till ett sencykliskt stadie gradvis kommer att öka under 2019. Selektivitet och diversifiering kommer att vara ledord och än viktigare i en miljö där vi ser högre volatilitet med fortsatt såväl politisk- som centralbanksledd osäkerhet.    

Med detta önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!

Jon Arnell

Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.