Ingen förmånsbeskattning för tjänstepensionsrådgivning

Tjänstepensionsrådgivning som kan kopplas till anställningsavtalet är inte att betraktas som en skattepliktig förmån. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Den 6 december 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sin dom angående förhandsbesked om eventuell förmånsbeskattning av så kallad pensionsvägledning. I ett tidigare besked från Skatterättsnämnden ansågs pensionsvägledning betald av arbetsgivaren utgöra en skattepliktig förmån för den anställde, oberoende av tjänstens innehåll. HFD kom delvis till en annan slutsats – rådgivning kopplad till anställningsavtalet ska inte ses som en skattepliktig förmån menade domstolen. HFD pekade på ett komplext tjänstepensionssystem där ett stort ansvar vilar på den enskilde individen och skriver i sin dom:

“Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är denna rådgivning närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen och om vad de olika alternativ som denne har att ta ställning till innebär. Utfästelsen om pension är en del av anställningsavtalet och vad det ytterst handlar om är att den anställde ska förstå innehållet i detta avtal och vara medveten om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som regleras i det. Mot den bakgrunden kan vägledningen inte betraktas som en förmån för den anställde.”

Det är Max Matthiessens bedömning att all form av rådgivning kopplad till individens tjänstepensionsförmåner är fria från förmånsbeskattning. Det gäller även tidigare tjänstepensioner, så kallade fribrev, samt råd kring löneväxling, direktpension och det försäkringsskydd som ingår i tjänstepensionen.

– Det är positivt att Högsta förvaltningsdomstolen har landat i det här beslutet, säger Claes Bergwik, jurist på Max Matthiessen, som även aktivt har arbetat för att påverka domslutet.

– Vi gjorde en egen inlaga till domstolen då vi upplevde att såväl sökanden, Skatterättsnämnden och Skatteverket hade brister i sin argumentation, säger Claes och fortsätter: Tjänstepensionen är en mycket viktig anställningsförmån som vi vet har stor betydelse för individens trygghet och den framtida pensionen. Det är därför viktigt att individen ges rätt förutsättningar för att fatta genomtänkta beslut.

När det handlar om bredare rådgivning – som innefattar allmän pension, övriga tillgångar och familjerättsliga frågor – gör HFD samma bedömning som Skatterättsnämnden. Det innebär att denna rådgivning kommer att vara föremål för beskattning om den bekostas av arbetsgivaren.