Placeringsutsikter – Flocken styr

Juni 2019

Maj månad medförde en ordentlig sättning i världens finansiella marknader, där president Trump återigen var den utlösande faktorn. Fram till och med april hade de amerikanska indexen stigit fyra månader i rad, en period som avslutades med nya högstanivåer. Maj månad innebar en fyra veckor lång nedgång, där årets uppgångar nära nog har halverats i alla fall för svensk del. Efter förnyad oro kring handelskonflikten, där även Mexiko tillfälligt var involverat, med fallande räntor såväl som aktiekurser som följd sätter marknaderna sin tilltro till räntesänkningar från Fed för att återupprätta det falnande sentimentet. Flockmentaliteten har dominerat under de senaste veckorna och kortsiktigt finns det utrymme för en mer positiv utveckling om än att det inte baseras på fundamenta fullt ut.  

En slutgiltig lösning i handelskonflikten lyser ännu med sin frånvaro där Trumps utspel kring successivt ökande tullar mot Mexiko spädde på oron, även om denna fråga verkar vara mer eller mindre löst efter nyligen gjorda utspel. Handelsavtalet med Kanada är dock fortsatt omgärdat av osäkerhet likväl som Trumps hot om tullar på den euroepiska bilindustrin, något som inte skulle vara gynnsamt för exporttunga Sverige. Utöver det har vi situationen med Kina där nästa hopp står till det kommande G20-mötet, även om inget enskilt möte ännu är utlyst mellan Trump och Xi.

Dystrare prognoser

Osäkerheten som råder i handelsfrågorna och den globala ekonomins utveckling har också lett till att Världsbanken för andra gången i år sänkt sin prognos för den globala tillväxten och återigen målar upp en mörk bild av konjunkturläget. Även den internationella valutafonden, IMF, har i närtid kommenterat utvecklingen där vidare eskalering i handelskonflikten ger upphov för stor osäkerhet och att den redan har en negativ effekt på den kinesiska ekonomins tillväxt. IMF har sänkt sin BNP-prognos för innevarande år såväl som för 2020 för Kina.

Vad gäller den amerikanska penningpolitiken anser IMF att Federal Reserve gör rätt i att avvakta, där vidare höjningar bör dröja till dess att centralbanken erhåller mer bevis för ett ökat pris- och lönetryck än vad nuvarande statistik visar. IMF pekar på att den amerikanska ekonomin går in i en långsammare tillväxtfas samtidigt som den ökade skuldsättningen inte är hållbar på sikt.

Den tyska centralbanken, Bundesbank, justerade nyligen sin BNP-prognos för såväl innevarande år som för 2020, vilket återspeglar den svagare statistik som inkommit för landet under året. För Europas del flaggade ECB i sin senaste stabilitetsrapport vad gäller de finansiella marknaderna att svagare tillväxt i kombination med en eskalerande handelskonflikt kan komma att sätta vidare press på tillgångspriser. Centralbankens räntebesked bekräftade bilden med en oförändrad ränta, men där guidningen gällande kommande justeringar flyttades framåt i tiden och att banken poängterar att de är redo att agera i det fall utsikterna försämras ytterligare.

Räntemarknaderna fortsatt pessimistiska

De globala räntemarknaderna har under året uppvisat en tydligt negativ trend och under maj månad eskalerade fallen, där den amerikanska tioåringen närmar sig 2-procentsnivån igen. Senast vi befann oss på dessa nivåer var sommaren 2017 och så sent som i november förra året låg räntan på 3,3 procent.

Både amerikanska tvåårs- och tioårsräntan befinner sig under Feds styrränta och marknaden prisar nu in två kommande räntesänkningar från centralbanken under innevarande år. Fed har ännu inte bekräftat att man skulle överväga ens en sänkning, även om flertalet Fed-ledamöter inklusive ordförande Powell de senaste dagarna har indikerat vilja att stödja en vikande ekonomi. I dagsläget är det inte helt lätt att argumentera för en räntesänkning givet inflationsnivån och den relativt starka arbetsmarknaden även om den senaste jobbsiffran kom in något svagare likväl som den senaste ISM PMI-siffran. Konsumentförtroendet är alltjämt relativt högt i den amerikanska ekonomin och en eventuell sänkning skulle snarare handla om att rätta till ett policymisstag som begicks vid den senaste höjningen i slutet av förra året. En sänkning till följd av en fallande ekonomi har historiskt inte varit ett gott tecken för aktiemarknaderna och de tenderar att bottna när räntesänkningscykeln vänder eller strax innan snarare än i början av cykeln. Frågan är om inte marknaderna tvingar Fed till en sänkning, givet prissättningen i marknaden och räntekurvans lutning. En utebliven sänkning i detta läget skulle medföra förnyade fall i marknaderna.  Vi ser hellre inga sänkningar som en följd av en starkare ekonomi än en sänkning på grund av en svagare ekonomisk utveckling.

 

 

Investeringsstrategi juni 2019 – neutral, men viss positiv potential

Maj var en smärtsam månad för de flesta förvaltare, än mer för de med svenska mandat. De amerikanska marknaderna klarade sig bättre än den svenska med en nedgång om endast 5 procent kontra OMX tapp om närmare 10 procent. Nedgången under maj har varit bred och sentimentet har vänt runt från girighet till rädsla under relativt kort tid, vilket talar för en förestående vändning något som vi också ser spela ut i skrivande stund. Historiskt mönster under den kommande perioden har varit en botten under juni för att sedan stiga under juli månad. Samtidigt har den genomsnittliga nedgången historiskt varit närmare 14 procent, vilket innebär att det finns nedsida kvar utan att det kan ses som onormalt i marknaderna. Marknadernas flockmentalitet har dominerat, vilket öppnar för att gå emot även om vi räknar med fortsatt volatila marknader så länge osäkerhet råder kring framför allt handelskonflikten, men även det konjunkturella läget. ”Sell in May…” vilket vi lyfte fram i majstrategin spelade ut väl snabbt. Vi vidhåller vår neutrala stans, aktier kontra räntebärande tillgångar, men vi ser potential för en fortsatt återhämtning i aktiemarknaderna.

Amerikanska aktier – neutralt

Sedan 2015 har FANG+ index stigit över 150 procent, medan S&P 500 har stigit runt 30 procent under samma tidsperiod. FANG+index består av de 10 mest framstående bolagen i teknologisektorn i USA och Kina. Amerikanska index har med andra ord rört sig i sidled under en längre tid om vi bortser från tech-bolagen där endast en handfull aktier står för en stor del av uppgången. Amerikanska värdebolag fortsätter att underprestera, medan marknaden letar tillväxt. Vi har ingen stark åsikt om amerikanska aktier i nuläget där varken värdering eller vinstestimatrevideringar agerar med- eller motvind. Neutral vy kvarstår, om än att vi ser en fortsatt återhämtning efter fallen under maj.

Europa – contrarianköp

Hotet om tullar håller tillbaka den europeiska bilindustrin, likväl som den duvaktiga centralbanken agerar motvind för bankerna. Bank- och fordonssektorn väger tungt i de europeiska indexen, vilket sätter sin prägel på utvecklingen. Den makroekonomiska utvecklingen har varit svag under en längre tid, framför allt drivet av Europas lokomotiv Tyskland. Den tyska orderingången sjönk för femte månaden i rad enligt de senaste siffrorna för april. Inköpschefsindex för eurozonen inom framför allt industrin är fortsatt på den svaga sidan. Värderingsmässigt ser europeiska aktier relativt attraktiva ut, en hel del negativt bör vara inprisat i kurserna och fondflödena har varit kraftigt negativa under en längre tid. Vi håller kvar vår neutrala stans, men rent contrarian är europeiska aktier köpvärda.

Svenska aktier – konjunkturellt allt svagare

Den svenska konjunkturen som har hållit uppe länge visar i likhet med övriga världen på en fallande trend. Maj var den tredje månaden i rad med sjunkande inköpschefsindex för tjänstesektorn och därmed förstärks den trendmässiga nedgången. Indexet drogs framför allt ned av svagare utveckling i orderingångarna. Cykliska sektorer straffades hårt under den senaste månaden, likväl som banksektorn. Utan draghjälp från dessa två sektorer har marknaden haft svårt att lyfta. Mindre bolag har gått betydligt starkare med småbolagsfonder som klara vinnare. En eskalering i handelskonflikten med förhöjd osäkerhet för europeisk del gynnar knappast en exporttung marknad som den svenska och då har vi också en dopad krona som agrar medvind. Vi behåller en neutral exponering till svenska aktier i det här läget.

Tillväxtmarknaderna – köpläge på längre tidshorisont

Tillväxtmarknaderna har varit hårdast drabbade under året som en följd av handelskonflikten framför allt, men också då den kinesiska ekonomin visat svaghetstecken. En tidigare stark dollar har också agerat motvind för tillväxtmarknaderna som aggregat. De kinesiska myndigheterna har försökt stävja den negativa ekonomiska utvecklingen via stimulanser, men det råder viss osäkerhet kring eventuell positiv effekt därav i dagsläget. Den tidigare dollarstyrkan har avtagit, vilket till viss del gynnat tillväxtmarknaderna under de senaste veckornas turbulens. Något som avspeglas i relativt starkare marknadsutveckling. Värderingsmässigt förblir aggregatet relativt attraktivt, vilket ger stöd men handelskonflikten är vad som står i fokus och håller tillbaka utvecklingen. Vi förblir neutrala, men agerar opportunistiskt och ser köpläge med längre investeringshorisont.

Räntetillgångar – fortsatt låga räntor att vänta

Räntorna har fallit betänkligt under året, med en acceleration sedan april. Retoriken från centralbankerna är på den mjuka sidan även om eventuella sänkningar ännu inte är på agendan. Direktionerna säger sig dock stå beredda att agera i det fall den ekonomiska utvecklingen försämras. En ekonomisk avmattning är tydlig, men frågan är om en recession är i antågande eller om den ännu ligger en bit bort. Den amerikanska räntekurvan har sedan tidigare inverterat, vilket historiskt varit en god indikator om sämre tider. Räntemarknaden prissätter nu två räntesänkningar från Fed med relativt hög sannolikhet. De extremt nedtryckta räntenivåerna innebär dock en låg ränteavkastning och en ökad känslighet i avkastningen om ränteutvecklingen vänder. Kreditspreadarna har gått isär något som en följd av den högre volatiliteten under maj månad. Vi förhåller oss alltjämt neutrala till räntetillgångar överlag, men vi föredrar krediter med högre kreditvärdighet som en följd av en lägre korrelation till aktiemarknaderna. Den senaste tidens press på räntorna bör åtminstone kortsiktigt avta något, med stigande räntor som följd.

 

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2018 2017 2016 2015 2014
Global 20,83% -1,15% 10,3% 15,9% 6,8% 27,9%
Sverige 14,27% -6,53% 8,7% 8,4% 2,3% 12,7%
USA 22,42% 2,83% 9,2% 19,5% 8,4% 37,4%
Europa 19,58% -7,81% 13,1% 7,3% 4,6% 14,4%
Japan 11,93% -5,66% 11,7% 10,3% 18,0% 17,0%
Tillväxt 11,34% -7,50% 23,7% 19,8% -8,4% 19,2%
Brasilien 18,35% 7,75% 11,9% 79,1% -36,9% 4,8%
Ryssland 31,51% 7,53% -5,2% 66,8% 12,2% -34,5%
Indien 14,19% 0,38% 25,1% 6,2% 1,1% 51,0%
Kina 11,16% -12,15% 38,9% 8,7% -0,7% 31,6%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 7-juni 2018 2017 2016 2015 2014
Sverige, 10 år -0,08% 0,47% 0,78% 0,55% 0,99% 0,94%
USA, 10 år 2,084% 2,72% 2,41% 2,45% 2,29% 2,19%
Tyskland, 10 år -0,259% 0,24% 0,43% 0,21% 0,64% 0,54%
Japan, 10 år -0,120% 0,00% 0,05% 0,04% 0,26% 0,33%
Valuta
EUR/SEK 10,6367 10,2753 9,85 9,57 9,14 9,52
USD/SEK 9,4403 8,971 8,23 9,1 8,35 7,81
100JPY/SEK 8,7061 8,1197 7,31 7,77 6,93 6,54

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 7 juni.

 

Månadens makroekonomiska utveckling

Sverige

Överraskande stark tillväxttakt i det första kvartalet

Under årets första kvartal var den ekonomiska tillväxten i Sverige klart bättre än väntat. Jämfört mot föregående kvartal växte ekonomin med 0,6 procent och i årstakt var tillväxttakten 2,1 procent. Utfallet var bättre än vad både marknaden och Riksbanken väntade sig, men en överraskande stark export av tjänster förklarade en stor del av siffrorna. Enligt analytikernas estimat ligger en avmattning i korten och under det andra kvartalet väntas en årlig tillväxttakt om 1,5 procent.

Även inköpschefsindex överraskade stort där PMI för tillverkningsindustrin steg till 53,1 i maj från 50,9 föregående månad, väntat var en nedgång till 50,6.

Hushållen mer pessimistiska enligt KI

I konjunkturindikatorn för maj sjönk barometerindikatorn till 99,8 från 102,5 föregående månad. Nivån hamnar därmed precis under 100, som indikerar ett normalstarkt stämningsläge i ekonomin. Konfidensindikatorn för hushållen backade med 4,5 enheter vilket främst förklaras av en sämre syn på den egna ekonomin samt lägre vilja för kapitalvaruinköp. Indikatorn för tillverkningsindustrin backade 4,0 enheter, medan motsvarande indikatorer för bygg – och anläggningsverksamhet respektive tjänstesektorn var mer eller mindre oförändrade. Detaljhandeln steg något.

Godkänt inflationsutfall

Riksbanken, som tidigare justerat ned räntebanan och skjutit fram nästa räntehöjning till slutet av året eller början av nästa år, fick under månaden viss hjälp från utfallet i inflationen. KPI steg i april till 2,1 procent i årstakt och KPIF steg till 2,0 procent i årstakt, vilket var ungefär i linje med marknadens och Riksbankens prognoser.

 

USA

Blandade budskap från Fed

Efter Feds senaste räntebesked i början av maj, då banken lämnade räntan oförändrad, kommunicerade Fed-chefen Jerome Powell att nedåttrycket på inflationen är tillfällig och övergående. Han indikerade därmed att en räntesänkning inte var aktuell. En månad senare, efter eskalerat handelskrig och börsturbulens, gav Powell ett annat budskap. Fed-chefen sade då att banken är öppen för en eventuell sänkning för att stödja den ekonomiska utvecklingen i det fall den försämras. Osäkerheten från de globala handelsspänningarna är stor och därmed följderna på den ekonomiska utvecklingen. Enligt marknadsprissättningen förväntar sig marknaden en sänkning i juli.

Avmattning väntas

Tillväxten i den amerikanska ekonomin under årets första kvartal uppgick, med något nedreviderade siffror, till 3,1 procent i uppräknad årstakt. Tillväxttakten var därmed relativt god under årets tre första månader, men lyftes också av ett antal temporära faktorer. Enligt analytikernas estimat kommer den ekonomiska expansionen ha mattats av under det andra kvartalet. Samtidigt agerar den starka amerikanska arbetsmarknaden stöd, även om de senaste siffrorna var något svagare. I föregående veckas sysselsättningsrapport ökade antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn med 75 000, löneökningstakten uppgick till 3,1 procent och arbetslösheten låg kvar på historiskt låga 3,6 procent.

Deppigare inköpschefer

Amerikanska inköpschefsindex fortsätter att trenda nedåt, men ligger alltjämt fortsatt över 50-strecket. Markit PMI för tillverkningsindustrin backade i maj till 50,5 medan ISM PMI för tillverkningsindustrin sjönk till 52,1. I servicesektorn var det blandade signaler, där Markit PMI sjönk till 50,9 och ISM PMI steg till 56,9 från 55,5 föregående månad.

Eskalerat handelskrig

En förväntad närstående lösning i konflikten fick ett abrupt avbrott i och med Donald Trumps oväntade utspel via Twitter kring en höjning av tullarna på ett stort antal kinesiska varor. Rapporteringen kring handelskonflikten har varit intensiv under månaden, där Kina har satt in motåtgärder och båda parter har uttryckt sitt missnöje över utvecklingen i förhandlingarna. Marknadens oro för att handelskriget påverkar den redan bräckliga globala konjunkturen negativt, vilket också OECD påpekade i sin nedreviderade globala prognos, var under månaden påtaglig. I skrivande stund finns det inga nya datum inplanerade för fortsatta förhandlingar, men Donald Trump och Xi Jinping kommer att träffas under G20-mötet i Japan i slutet av juni. Utfallet därav kommer enligt Trump bli avgörande för om tullar på varor för 300 miljarder dollar införs. Den amerikanska finansministern Steven Mnuchin kommer även befinna sig i Japan och träffa den kinesiska centralbankschefen innan dess. Under de senaste dagarna har Kina uttryckt en vilja att genom samtal lösa de meningsskiljaktigheter som låg till grund för att förhandlingarna havererade. Donald Trump har även utökat sitt handelskrig med nya hot mot Mexiko, där landet för att undvika tullar om initialt 5 procent snabbt gav vika på Trumps krav att öka sina ansträngningar att förhindra illegala immigranter att sig till USA.

 

Europa

ECB har justerat sin guidning kring räntenivåerna

Den europeiska centralbanken ECB lämnade under föregående vecka räntebesked. Räntenivåerna lämnades som väntat oförändrade. Banken gav en ny guidning och meddelade att räntorna kommer vara oförändrade fram till första halvåret 2020. Det tidigare flaggade programmet som skall stimulera utlåning genom att banker får betalt för att låna av ECB om de lånar ut till företag och hushåll lanserades också. ECB meddelade också att man kommer fortsätta att återinvestera förfallna obligationer som köpts under programmen för obligationsköp. ECB-chefen Mario Draghi sade under presskonferensen att flera ledamöter hade lyft möjligheten att sänka räntan ytterligare samt att återstarta QE, efter ökade risker till följd av framförallt handelsspänningarna. Draghi påpekade dock att han såg en låg sannolikhet för recession och en obefintlig sannolikhet för deflation. Den nya guidningen om att behålla räntorna oförändrade ytterligare cirka ett år var för marknaden oväntad, men gav upphov till viss besvikelse hos investerare som hoppats på en än mer duvaktig ECB då beskedet tolkades som att även en räntesänkning är utesluten under perioden.

Svag tillväxttakt i euroområdet

I reviderade BNP-siffror för det första kvartalet var tillväxttakten i euroområdet 0,4 procent jämfört mot föregående kvartal och 1,2 procent i årstakt. I den internationella valutafonden IMFs senaste rapport väntar man sig en tillväxttakt om 1,3 procent 2019 och 1,5 procent 2020 i euroområdet. I prognosen kan utläsas en svag förväntad tillväxt för Tyskland och Italien, med en tysk tillväxttakt om 0,8 procent 2019 och 1,4 procent 2020 medan prognosen för Italien lyder 0,1 procent 2019 och 0,9 procent 2020.

Europeiskt inköpschefsindex med PMI för tillverkningsindustrin ligger fortsatt under 50-strecket och uppgick i maj till 47,7 och tyngs bland annat av Tyskland. Tyska PMI var i maj 44,3 och i de senaste siffrorna backade industriproduktionen med -1,9 procent jämfört mot månaden före. I tjänstesektorn är inköpscheferna muntrare, där tjänste-PMI för euroområdet i maj steg något till 52,9.

Italien i nytt budgetbråk med EU och May avgår

Italiens budget, som skapade rubriker förra året efter att man inte kunde komma överens med EU-kommissionen, är åter i fokus. Enligt kommissionens prognoser kommer Italiens skuld i förhållande till BNP, som redan är på 132,2 procent och näst störst efter Grekland, att fortsätta stiga under 2019 och 2020. Kommissionen menar att skuldnivån ska ner och att Italien bryter mot den tidigare överenskommelsen, varför man startat en process och begärt svar från Italien kring hur de tänker agera. Processen kan leda till ekonomiska sanktioner.

Theresa May avgick under föregående fredag som partiledare för det Konservativa partiet. May kommer att kvarstå som premiärminister tills hennes efterträdare är utsedd.

 

Japan

BNP överraskar positivt men inflationen fortsatt huvudbry för BoJ

Den japanska centralbanken Bank of Japan behöll som väntat målet för den korta räntan på -0,1 procent och målet för längre räntor kring noll procent vid sitt senaste policymöte. Banken meddelade även att man avser att bibehålla den extremt expansiva penningpolitiken till åtminstone våren 2020. Man upprepade även budskapet att man fortsätter med köp av obligationer och ETF:er. Banken justerade även ned sina inflations- och tillväxtprognoser. I de senaste inflationssiffrorna uppgick både KPI och kärninflationen till 0,9 procent, och ligger därmed en bra bit under centralbankens mål om 2 procent.

Tillväxttakten i den japanska ekonomin under det första kvartalet var dock klart bättre än väntat. Jämfört mot föregående kvartal växte ekonomin med 0,6 procent där en kontraktion med 0,1 procent fanns i förväntansbilden. I årstakt var tillväxttakten 2,2 procent, vilket kan jämföras med väntade -0,2 procent.

 

Tillväxtmarknader

Kina – sänkt tillväxtprognos efter handelskrig

Den internationella valutafonden IMF nedgraderade i början av juni sin prognos för Kina och ser nu en tillväxttakt om 6,2 procent under 2019. IMF menar att handelsspänningarna påverkar negativt och att ytterligare stödjande penningpolitik och stimulanser kan behövas om konflikten förvärras. I de senaste siffrorna, för det första kvartalet, var tillväxten 6,4 procent i årstakt och marknadens förväntningar för det andra kvartalet ligger på 6,3 procent.

Kinesiska inköpschefsindex ligger kvar kring 50-strecket, med Caixin PMI för tillverkningsindustrin på 50,2 och 49,4 i de officiella siffrorna. För servicesektorn backade Caixin PMI till 52,7 från 54,5 föregående månad. Nivån var lägre än väntat.

Indien – jordskredsseger för Modi

Efter ett flera veckor långt parlamentsval i Indien stod den sittande premiärministern Narendra Modi och hans parti BJP som segrare och säkrade ytterligare fem år vid makten. BJP säkerställde en majoritet i det lägre huset i parlamentet med 303 platser av totalt 542. I det föregående valet 2014 vann BJP 282 platser. Valet blev dramatiskt, då opinionsundersökningar visade att huvudmotståndaren Rahul Gandhi hade chans att vinna. En förklaring till Modis betydande framgång i valet är att väljarnas huvudfokus skiftade från ekonomi och ilska över en växande arbetslöshet till nationell säkerhet efter den uppblossade konflikten med Pakistan, ett område där Modi har väljarnas förtroende. Den indiska börsen har stigit i spåren av Modis valseger då han ses som en företagarvänlig reformist, även om det senaste året har präglats av viss protektionism.

Ryssland – tillväxttakten missar estimaten

Tillväxten i den ryska ekonomin var under det första kvartalet 0,5 procent i årstakt, ned från en årstakt om 2,7 procent som kunde ses i det fjärde kvartalet 2018. Utfallet för det första kvartalet var lägre än analytikernas estimat om 0,8 procent och är nu på den lägsta nivån på mer än 2 år. Den svaga tillväxten berodde enligt den ryska statistikmyndigheten på svag inhemsk efterfrågan. Nivån var klart under den ryska centralbanken CBRs prognos om 1,0-1,5 procent och vissa bedömare menar att banken kommer att behöva sänka räntenivån. När CBR lämnade räntebesked och behöll räntan på 7,75 procent i april flaggade man för att en sänkning kan komma i juni. Enligt analytikernas estimat ligger en återhämtning för tillväxten i korten för det andra halvåret 2019.

Brasilien – kontraktion i den brasilianska ekonomin

Den brasilianska ekonomin minskade med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört mot föregående kvartal. Det är första gången Brasiliens ekonomi kontraherar sedan 2016. I årstakt var tillväxten 0,5 procent. Utfallet var väntat, men sätter press på den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro, som tog makten i januari att få fart på tillväxten vilket han gick till val på.

 

Av: Jon Arnell och Anders Bosvik

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.