Placeringsutsikter – Global återhämtning men coronaviruset oroar

Februari 2020   

Det nya året har inletts på den volatila sidan, där de initiala fallen som följde på virusutbrottet nu reverserats i hopp om en stabilisering och vidare stimulanser. Stärkande besked från inkommande bolagsrapporter gjuter också mod i marknaderna i tron på positiva vinstrevideringar i spåren av fortsatta tecken på en makroekonomisk återhämtning. De ännu okända negativa följdeffekterna från coronaviruset är vad som kan sätta käppar i hjulen. Att det kommer bli kännbart är klart, frågan är bara till vilken grad. Vi behåller en positiv stans till aktier i det här läget, även om den snabba återhämtningen öppnar upp för potentiell besvikelse som följd av coronavirusets följdeffekter.      

Efter ett starkt 2019 har innevarande år inletts volatilt med anledning av virusutbrottet i Kina i samband med det kinesiska nyårsfirandet. Världens aktiemarknader föll initialt, likväl som en lång rad råvaror till följd av stopp i produktion och oro för dämpad global efterfrågan. Aktiemarknaderna har dock i skrivande stund i princip fullt ut reverserat den tidigare negativa rörelsen och de kinesiska myndigheterna har tillfört marknaderna stimulans och annonserat reduktion på tullar av amerikanska varor. Marknaderna har även tagit fasta på ännu obekräftade uppgifter om ett eventuellt genombrott i utvecklingen av ett läkemedel för viruset.

Den makroekonomiska återhämtning vi såg tecken på under sista kvartalet föregående år har under inledningen på året följts upp med starkare än väntad inkommande statistik. Allt annat lika har reccessionsrisken minskat, men virusepidemin är ännu en okänd risk i termer av påverkan på den i första hand kinesiska ekonomin men även den globala med tanke på Kinas storlek. I dagsläget syns ännu inte några negativa effekter från coronaepidemin i inkommande makro, givet att undersökningarna och mätningarna genomfördes innan utbrottet. En uppgång i exempelvis JP Morgans sammanvägda globala inköpschefsindex till 52,2 i januari jämfört med 51,6 i december indikerar dock att ekomnomin var mer robust än tidigare väntat innan utbrottet, vilket ger stöd och har en dämpande effekt.

Om Kina kan dämpa spridningen av viruset och starta om produktionen inom några veckor, kan resultatet bli ett litet bakslag i termer av tillväxt följt av en återhämtning under våren då producenter och konsumenter kommer ikapp. Men om den exponentiella tillväxten i spridningen fortsätter efter februari finns det en verklig risk för en global recession till följd av ett stopp för utbudssidan av den globala ekonomin.

Coronavirusets följdeffekter osäkra

Coronaviruset har i skrivande stund smittat över 30 000 människor, majoriteten hemmahörandes i Kina och Hubeiprovinsen varifrån viruset har sitt ursprung. Dödligheten, som uppgår till drygt 600 personer, har stabiliserats runt 2 procent och är därmed lägre än under SARS-epidemin 2002-2003 om än att antalet smittade är fler. Att utbrottet kom inför och under det kinesiska nyårsfirandet har komplicerat utvecklingen och ökat spridningen, då fler att människor är i rörelse och på resande fot. Wuhan i Hubeiprovinsen är också en knutpunkt för alla höghastighetståg i Kina. De makroekonomiska effekterna kommer att bli kännbara som följd av minskad konsumtion och stoppad produktion, frågan är bara i vilken utsträckning.

Paralleller dras till SARS-utbrottet under 2002 – 2003. De kortsiktigt negativa effekterna av coronaviruset riskerar att bli större än efter SARS, givet att konsumtionen som en del av BNP är betydligt högre idag än 2003 och det är väsentligt fler människor i rörelse idag. Under det andra kvartalet 2003, under SARS-epidemin, föll den kinesiska BNP-tillväxten med nästan 2 procentenheter som en följd av dämpad konsumtion och minskat resande. Ekonomin återhämtade sig dock redan följande kvartal, vilket får ekonomer att tro på liknande mönster även under coronavirusets framfart. De kinesiska myndigheterna kommer med största sannolikhet också se till att stimulera ekonomin ytterligare för att återhämta eventuellt tillväxttapp, därför är det viktigt att inte dra alltför långtgående och snabba ekonomiska slutsatser i detta läge.

Enligt en rapport utgiven i veckan av Economist Intelligence Unit, EIU, en del av tidningen The Economist bör världen förbereda sig på ett betydande tillväxttapp som en följd av virusepidemin. EIU räknar med press nedåt på tillväxten under de två kommande kvartalen för den kinesiska ekonomin med följdeffekter på den globala utvecklingen. Det troligaste scenariot enligt rapporten är att Kina inte lyckas kontrollera viruset förrän i maj, juni, och där de negativa effekterna förväntas vara värre än under SARS. Minskad konsumtion och osäkerhet hos företagen lyfts fram som faktorer bakom en inbromsning.

Vidare säger rapporten att coronaviruset inte är lika smittsamt som tidigare befarat samt att dödligheten har stabiliserats runt 2 procent, men att den stora risken ligger i att viruset muterar och blir mer aggressivt och att smittspridningen ökar efter nyårsledigheten. På global basis väntar sig EIU en tillväxt under 2 procent för innevarande år, ned från tidigare prognos om 2,3 procent.

Centralbankerna kvar på den mjuka sidan

Federal Reserve lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid sitt senaste möte. Den nuvarande penningpolitiken bedöms vara lämplig givet den ekonomiska utvecklingen och för att fortsatt ge stöd. Fed-ordförande Jerome Powell flaggade för osäkerhet för den globala ekonomiska utvecklingen där coronaviruset lyftes fram som en bidragande orsak. Marknadens förväntansbild ligger i skrivande stund för två räntesänkningar under innevarande år.

Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade även de räntan oförändrad vid januarimötet, men meddelade att en översyn av den penningpolitiska strategin kommer att sjösättas. I och med tillträdandet av en ny centralbankschef i form av Christine Lagarde var någon form av förändringsarbete väntat. För svensk del förväntas inte Riksbanken att röra styrräntan under lång tid efter den senaste höjningen till noll.

Kommunikationen från alla centralbanker är på den mjuka sidan, trots en mer positiv ton i den inkommande makrodatan. Den ekonomiska vändningen betraktas alltjämt som skör och den senaste utvecklingen i och med coronaepidemin bidrar knappast positivt. Räntemarknaderna har under en längre tid uppvisat en mer skeptisk inställning till den makroekonomiska utvecklingen vilket  inverteringen av den amerikanska räntekurvan är ett bevis på. Centralbankerna överlag förväntas med andra ord vara stödjande och vi kan räkna med vidare stimulanser från kinesiskt håll inledningsvis, men även att andra centralbanker agerar om stävjandet av viruset drar ut på tiden.

Storbritannien har lämnat, likväl som marknadens fokus

I och med januaris avslut har Storbritannien officiellt lämnat EU och nu väntar förhandlingar kring det faktiska avtalet  omfattandes framtida handel och övrigt samarbete bland annat. Deadline ligger i december innevarande år, där en eventuell förlängning måste annonseras innan första juli. Premiärminister Boris Johnson har varit tydlig med att han vill slutföra processen inom utsatt tid. En viss risk kvarstår självklart, men marknadernas fokus har flyttat för tillfället. Vi kan räkna med viss volatilitet i framför allt det brittiska pundet allt eftersom förhandlingarna fortskrider.

Bolagsrapporter överlag på den positiva sidan

Svenska såväl som amerikanska kvartalsrapporter har i skrivande stund överlag kommit in på den positiva sidan, även om vi kan notera försiktigare framåtblickande kommentarer. På aggregerad nivå har de amerikanska bolagen rapporterat bättre än förväntad omsättning och vinst per aktie, vilket indikerar en stabilisering i vinsttillväxten. Om ledande indikatorer fortsätter att förbättras och centralbankerna förblir på den mjuka sidan bör tidigare vinstrecession brytas och ge en vinstökning i linje med historiska mönster om 5 till 8 procent.

De amerikanska techjättarna fortsätter att överraska marknaderna positivt, där Apple visade upp ett rekordstarkt kvartal och slog marknadens redan höga förväntningar. Amazon, som också slog marknadens förväntansbild, värderas nu till över en biljon dollar i likhet med Microsoft, Apple och Alphabet. Även Microsoft och Alphabet rapporterade starka kvartalssiffror med stigande kurser som följd, medan Facebook som nu har 2,5 miljarder användare i månaden gjorde marknaden besviken och straffades med en kraftig nedgång i aktien. Bolaget uppvisade en lägre omsättningen såväl som vinst för kvartalet.

Inget bolag har dock fått lika mycket uppmärksamhet som Tesla under den senaste tiden. Bolaget fortsätter att gäcka de icke troende och överraskade positivt när de släppte sina siffror för det fjärde kvartalet. Aktien som redan presterat starkt under inledningen av året, noterade en uppgång på över 10 procent efter publiceringen och har fortsatt upp där efter. Uppgången för året var som mest över 100 procent, men noteras nu för en uppgång om 80 procent efter en större nedgång endast dagarna efter. Bolaget har ett marknadsvärde som överstiger flertalet traditionella biljättar så som GM, Ford och Fiat Chrysler. Uppgången har drivits på som en följd av att andelen blankare i aktien är hög och de tvingas att köpa tillbaka utlånade aktier till högre kurser, men också då många ESG-förvaltare sägs flockas till aktien. Tesla utgör den enda rena elbils-exponeringen i marknaden.

För svensk del har rapporterna också varit på den godkända sidan men där felsteg har straffats hårt. Bankerna uppvisade starkare rapporter än väntat, om än att kreditförlusterna stigit något. Ericsson kom in på den svaga sidan, medan H&M uppvisade fortsatta resultatförbättringar vilket i kombination med ledningsförändringar premierades av marknaden. De cykliska bolagen som periodvis var under press under föregående år har sett en mer positiv utveckling i och med marknadens tro på en konjunkturförbättring. Fjärde kvartalets rapporter svek heller inte investerarna, utan resultaten var på den positiva sidan även om vissa framåtblickande kommentarer var på den mjukare sidan. Volvo rapporterade en rekordvinst om närmare 40 miljarder och delar med sig av vinsten i form av en höjd utdelning till aktieägarna.

Även om det är betryggande att se att bolagen presterar väl och att vi allt annat lika kan få se en upprevidering i vinstprognoserna så råder det en relativt hög osäkerhet på grund av coronaviruset. Vilken grad av påverkan som epidemin kommer att ha är svårt att förutsäga så länge som dess framfart alltjämt fortgår, men negativa effekter kommer det att bli i termer av inställd produktion och minskad konsumtion.

 

Investeringsstrategi februari 2020

Vi behåller vår övervikt till aktier trots osäkerheten kring coronaviruset och dess negativa effekter på den makroekonomiska utvecklingen i närtid. Vår argumentation när vi gick från neutral till övervikt i aktier under senhösten var att vi hade en avtagande politisk oro kring handelskonflikten och brexit i kombination med en potentiell vändning i PMI-sifforna, framför allt för industrisektorn. Efter det har vi erhållit ett fas 1-avtal mellan Kina och USA i handelsfrågan, brexit har till slut skett även om en del avtalsfrågor kvarstår och slutligen har vi fått en fortsatt positiv makroekonomisk utveckling i termer av bland annat förbättrade PMI-siffror för industrin. En rad konfidensindikatorer visar också upp en mer positiv sida.

Coronavirusets spridning är den stora osäkerhetsfaktorn i dagsläget och även om utvecklingen är skrämmande så tror vi, likt historiska mönster, att de negativa effekterna blir kortvariga där penning- och finanspolitiska åtgärder kommer att ge stöd till tillväxten. Men inget är självklart och vi följer utvecklingen noga. Rådet vi kan ge investerare är att diversifiera portföljen, det vill säga att sprida sina risker geografiskt såväl som tillgångsmässigt. Att ta drastiska beslut så som att kliva ur marknaderna kan vara vanskligt givet att minsta tecken på en stabilisering i virusepidemin kommer att medföra större uppgångar. Något som vi har sett de senaste dagarna. Samtidigt som en potentiell lösning ännu inte är i sikte och vi antagligen har mer volatilitet framför oss.

 

USA – Ekonomiskt stabilt med presidentval i fokus  

Den amerikanska ekonomin fortsätter att tuffa på, men kanske inte riktigt i den upphaussade takt som president Trump vill ge sken av vid sina framträdanden. Men konsumentförtroendet visar på förbättring enligt de senaste siffrorna likväl som inköpschefsindex för både tjänste- och industrisektorn. Arbetsmarknaden är fortsatt stark med låg arbetslöshet och Fed agerar stödjande i form av låga räntor. Vidare har osäkerheten kring handelskonflikten tillfälligt minskat som en följd av signerandet av fas 1-avtalet och där nästa steg antagligen kommer att dröja på grund av coronaviruset och det kommande presidentvalet i höst.

Presidentvalsår tenderar att vara positiva för börsen, givet löften om kommande stimulanser och liknande och 2020 bör inte vara något undantag. Trump har en nära koppling till aktiemarknaden och mäter gärna sin framgång i stigande kurser. Vem som kommer att möta Trump i det slutgiltiga valet i november är ännu inte avgjort, men i skrivande stund är det Joe Biden och Bernie Sanders som ligger bäst till. Bernie Sanders skulle vara mest negativ ur ett marknadsperspektiv med en mer vänstervriden politisk stans.

 

Europa – Lägre politisk risk och förbättrat makro

Vår tidigare försiktigt konstruktiva stans till europeiska tillgångar kvarstår givet att den ekonomiska utvecklingen vänt till det bättre. Tyskland visar tecken på återhämtning med stigande ZEW-index, vilket mäter det ekonomiska sentimentet hos 350 institutionella investerare och analytiker. PMI-siffrorna för eurozonen som helhet visar på bättring och vem kommer ihåg den italienska bankkrisen? Brexit är inte längre en lika stor osäkerhetsfaktor eftersom det faktiska utträdet nu är genomfört även om förhandlingar om avtal kvarstår. Den politiska risken är överlag lägre och europeiska tillgångar är alltjämt en underägd tillgång, om än att det har varit nettoinflöden under senare tid. Den europeiska centralbanken förblir stödjande givet den fortsatt mjuka stansen, vilket talar för aktier.

 

SverigePositivare tongångar

I tider av ökad osäkerhet tenderar den svenska kronan att försvagas som en följd av dess ringa storlek och Sveriges cykliskt tiltade ekonomi med stort exportberoende. Så är även fallet i dag, trots den förstärkning som skedde under slutet av föregående år efter Riksbankens väntade räntehöjning. I sin senaste kommunikation var Riksbanken också tydliga med att styrräntan kommer att förbli på nuvarande nivå en lång tid framöver, vilket inte ger vidare stöd till kronan.

Under januari månad och under inledningen av februari har svensk ekonomi visat positivare tongångar i form av en stigande konjunkturbarometer med starkare signaler än väntat från framför allt tillverkningsindustrin. Något som också den senaste PMI-siffran visade där nivån nu återigen är över 50 och därmed indikerar ekonomisk expansion. Vi ligger normalt något överviktade mot svenska aktier som en följd av home bias i våra portföljer.

 

Japan – Lower for longer

Bank of Japan fortsätter att stimulera genom låga räntor och det senaste budskapet är att räntan kommer förbli låg under lång tid framöver som en följd av den låga inflationen. Banken uttrycker dock en försiktig optimism gällande tillväxttakten och prognoserna för i år och för 2021 har också justerats upp något som följd. Japanskt inköpschefsindex bekräftade också en något bättre utveckling där siffrorna för såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn steg månad över månad. Industriproduktionen visade också på en förbättring enligt den senaste siffran. Vi håller en neutral exponering mot japanska aktier i våra portföljer.

 

Kinas utveckling i fokus

I likhet med övriga marknader har även den kinesiska ekonomin uppvisat positivare tongångar i termer av  industriproduktion och inköpschefer, men givet den senaste utvecklingen i regionen kommer de närmaste kvartalen att komma under press. Hur stor den negativa inverkan kommer att vara är svårt att prognostisera, men den kommer att vara betydande i närtid som en följd av stängda fabriker och förlängd ledighet. Ännu har inte nyårsledigheten avslutats och den kommande helgens resande kan innebära nya utmaningar i kampen mot virusspridningen. Förutsatt att Kina lyckas dämpa spridningen bör en återhämtning kunna ske relativt snabbt då vi antagligen också kan vänta oss vidare penning- och finanspolitiska stimulanser utöver de redan annonserade, men ett mer utdraget scenario kan få långt vidare negativa konsekvenser för den globala ekonomin. I nuläget är det svårt att ge någon annan rekommendation än att avvakta vidare utveckling.

 

Räntor – Konjunkturåterhämtning talar fortsatt för krediter

I slutet av förra året vände långräntorna upp i och med en avtagande kojunkturoro, men inledningen på 2020 har medfört en flykt tillbaka till tryggare tillgångar och längre duration. Då talade vi om att den amerikanska 10-åringen var på väg mot 2 procent, men nu har den återigen varit nere på 1,5 procent och vänt. Fortsatt mjuka centralbanker där budskapet är låga räntor lägre talar för fortsatt press. Den amerikanska avkastningskurvan har också flackat och delvis inverterat och oron kring coronaviruset har ökat marknadens förväntningar på nya räntesänkningar. Ränteutvecklingen slits mellan en återhämtning i konjunkturindikatorer och den pågående oron i marknaderna. Vi ser fortsatt bleka utsikter för räntetillgångar generellt, men förespråkar krediter för att erhålla någon form av avkastning. Dock ska man komma ihåg att när det blåser snålt är det endast lång duration som inte korrelerar med aktiemarknaden.

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2019 2018 2017 2016 2015
Global 4,41% 34,8% -1,15% 10,3% 15,9% 6,8%
Sverige 4,06% 27,96% -6,53% 8,7% 8,4% 2,3%
USA 5,94% 38,19% 2,83% 9,2% 19,5% 8,4%
Europa 2,06% 30,69% -7,81% 13,1% 7,3% 4,6%
Japan 0,62% 26,29% -5,66% 11,7% 10,3% 18,0%
Tillväxt 0,03% 25,04% -7,50% 23,7% 19,8% -8,4%
Brasilien -3,26% 33,36% 7,75% 11,9% 79,1% -36,9%
Ryssland 1,65% 59,33% 7,53% -5,2% 66,8% 12,2%
Indien 3,10% 13,58% 0,38% 25,1% 6,2% 1,1%
Kina 0,67% 30,35% -12,15% 38,9% 8,7% -0,7%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 5-feb 2019 2018 2017 2016 2015
Sverige, 10 år 0,06% 0,1530% 0,47% 0,55% 0,55% 0,99%
USA, 10 år 1,649% 1,8945% 2,72% 2,45% 2,45% 2,29%
Tyskland, 10 år -0,358% -0,1820% 0,24% 0,21% 0,21% 0,64%
Japan, 10 år -0,025% -0,0230% 0,00% 0,00% 0,04% 0,26%
Valuta
EUR/SEK 10,5706 10,4336 10,2753 9,85 9,57 9,14
USD/SEK 9,5698 9,3171 8,971 8,23 9,1 8,35
100JPY/SEK 8,7441 8,5320 8,11978, 7,31 7,77 6,93

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 5 februari.

Av: Jon Arnell, investeringschef och Anders Bosvik, analytiker/förvaltare

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.