Turbulens på marknaden – håll fast vid din långsiktiga strategi

I dagens finansiella marknader där osäkerheten dominerar står världens investerare inför en aldrig skådad volatilitet när corona-pandemin lämnar ekonomiskt förfall i sin framfart. Hoppet är det sista som lämnar människan sägs det, men vi kan vara säkra på att även detta kommer att passera och att marknaderna vänder innan det negativa nyhetsflödet gör det. Att agera i panik lönar sig sällan, håll fast vid din långsiktiga strategi och addera risk kontinuerligt till portföljen. 

Den senaste tidens kraftiga rörelser inom alla tillgångsslag kastar investerare mellan hopp och förtvivlan och det intensiva nyhetsflödet i kombination med sociala medier tenderar att förstärka varje rörelse. Flockbeteendet är totalt och det är från tid till annan svårt att se igenom allt negativt. Det är osäkerheten som skapar slagigheten och just nu försöker marknaderna att finna fast mark. Fast mark i form av huruvida bolagsvinsterna kommer att falla 5,10 eller 20 procent eller hur lång och djup den kommande lågkonjunkturen kan tänkas bli.

De ekonomiska konsekvenserna är redan kännbara för samhället i stort och än mer för specifika branscher. De globala investmentbankerna skriver nu ner sina prognoser för den globala BNP-tillväxten, där första halvåret i år får ses som förlorat. Men det som går förlorat på kort sikt kommer till stor del att tas igen längre fram, det vill säga det kommer att finnas ett uppdämt behov framöver.

Goldman Sachs har sänkt sin prognos för global BNP i år till 1,25 procent, vilket är något bättre än under inledningen av 80-talet eller under finanskrisen men värre än recessionen efter it-bubblan 2001. Samtidigt skriver samma nämnda bank att lärdomen av tidigare händelsedrivna, läs coronautbrottet, nedgångar och ekonomiska kriser är att en ny uppgång föds. S&P 500:s 19-procentiga tapp 1998 i och med bland annat den ryska statsskuldskrisen följdes av en uppgång om 28 procent de följande sex månaderna. Under eurokrisen 2011 föll amerikanska aktier närmare 20 procent för att sedan stiga nästan 30 procent de efterföljande månaderna.

Den individuella risknivån förändras med största sannolikhet inte över en natt, om än att de nuvarande marknadsrörelserna är historiska i termer av snabbhet och kan framkalla panikkänslor. Att agera i panik har dock sällan lönat sig. Rörelserna mätt i Vix-index är i paritet med utvecklingen under finanskrisen 2008 eller händelseförloppet kring den svarta måndagen 1987. Denna typ av extremer tenderar dock att vara kortvariga och normaliseras när osäkerheten avtar. Nedgångarna i skrivande stund summerar till 30 procent eller mer i flertalet marknader och har realiserats under tre smärtsamma veckor. Historiskt har en så kallad björnmarknad (bear market) haft en duration på 15 månader med en genomsnittlig nedgång om 30 procent. För att ställa dagens marknad i relation tappade amerikanska S&P 500 57 procent under finanskrisen, medan fallet i och med it-bubblan var 49 procent. Båda under en betydligt längre tidsperiod. Risken finns självklart att dagens marknader kan falla vidare, men att försöka pricka en botten är både vanskligt och näst intill omöjligt. Tittar vi historiskt har de flesta stora fallen också inträffat innan ekonomin når recession eftersom aktiemarknaden ligger före den reala ekonomin.

I dagarna har vi haft den största nedgången på Stockholmsbörsen någonsin på en enskild dag och USA har upplevt sin tredje största. Investerarsentimentet är kört i botten, där negativitet föder negativitet. Det är i tider som dessa vi testas som investerare och förmågan att hålla huvudet kallt och stå fast vid den satta strategin. Om långsiktigt sparande var attraktivt för 30 procent sedan är det antagligen ännu mer så nu och är känslan att man borde sälja, så är det rätta att köpa. Om man är långsiktig förstås.

Huruvida vi ser en vändning till det bättre rent ekonomiskt redan under andra halvåret i år kan ingen svara på i dagsläget, utan tiden får utvisa. Vi kan dock ta fasta på att alla de stimulanser och stödåtgärder som annonseras och implementeras kommer att hjälpa till och vända världen rätt igen.

Vänta inte på de goda nyheterna, utan endast när det blir mindre negativt därute. Håll dig till planen, tänk positivt och blicka framåt. Vi avslutar med ett citat från en av världens mest kända investerare som personifierar långsiktighet, Warren Buffett.  

”Over the long term, the stock market news will be good. In the 20th century, the United States endured two world wars and other traumatic and expensive military conflicts; the Depression; a dozen or so recessions and financial panics; oil shocks; a flu epidemic; and the resignation of a disgraced president. Yet the Dow rose from 66 to 11,497.” – Warren Buffett

Jon Arnell, Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.