Covid-19 och permitteringar – effekterna på ditt pensions- och försäkringsskydd

Effekterna av den pågående pandemin är omfattande och skapar konsekvenser även på arbetsmarknaden. Generösare regler vid korttidspermitteringar innebär att den som tvingas gå ned i arbetstid har rätt att behålla en stor del av lönen. Men det är lätt att glömma bort att även andra förmåner kan påverkas. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar när det gäller pensions- och försäkringsskyddet kopplat till coronaviruset och korttidspermitteringar.

Vad innebär korttidspermittering?
Reglerna om korttidspermittering, eller korttidsarbete som det egentligen heter, innebär att en arbetsgivare tillfälligt kan minska de anställdas arbetstid. Lönen påverkas endast i liten utsträckning och staten står för stora delar av kostnaden. Det statliga stödet är utformat utifrån fyra nivåer och det går inte att avtala om andra nivåer än dessa. Arbetsgivaren, staten och du som individ delar på effekterna av den minskade arbetstiden enligt följande fördelning:

Nivå Minskad arbetstid Minskad lön Arbetsgivare Stat
1 (*) 20 % 4% 1% 15 %
2 (*) 40 % 6% 4% 30 %
3 (*) 60 % 7,5 % 7,5 % 45 %
4 (**) 80 % 12 % 8% 60 %

(*) Tillfälliga nivåer mellan 16/3 – 31/12 2020
(**) Tillfällig nivå mellan 1/5 – 31/7 2020

Vem betalar ut lönen?
Det är arbetsgivaren som betalar ut hela lönen. Det ekonomiska stödet från staten går till arbetsgivaren och administreras av Tillväxtverket.

Vilken lön ligger till grund för beräkningen?
Beräkningarna baseras på den ordinarie kontanta lönen upp till ett tak på 44 000 kronor i månaden. I den ordinarie lönen kan viss återkommande rörlig lön räknas med. Om du har en lön som överstiger 44 000 kronor, är det en förhandlingsfråga med arbetsgivaren hur denna lönedel ska hanteras.

Hur påverkas tjänstepensionen?
Reglerna varierar beroende på vilket avtalsområde du tillhör, men ofta baseras avsättningarna till tjänstepensionen på den utbetalda lönen. Det innebär att förmånerna och premierna beräknas på den lägre lönen du får under korttidsarbetet. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal, är det upp till arbetsgivaren att komma överens med sina medarbetare vilka konsekvenser korttidsarbetet får på tjänstepensionsavsättningarna.

Hur påverkas allmänna försäkringar?
Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svenska socialförsäkringar som en del av samhällets trygghetssystem. Hit hör exempelvis rätten till sjukpenning och den allmänna pensionen. Det är din lön som avgör hur stort försäkringsskydd du har upp till ett visst tak. Taket varierar för de olika skydden och beräknas utifrån aktuella pris- och inkomstbasbelopp för varje enskilt år. Gränsen för maximal intjäning till den allmänna pensionen ligger för 2020 på en årslön på 539 076 kr vilket motsvarar 44 923 kr per månad. Det innebär att om din lön vid årets slut understiger denna gräns minskas din intjäning till den allmänna pensionen. När det gäller SGI, som är den sjukpenningsgrundande inkomsten, finns vissa skyddsregler vid korttidspermittering. Skyddet innebär att ersättning vid sjukdom inte kommer att påverkas under denna period.

Täcker min arbetsskadeförsäkring Covid-19?
Smitta kan räknas som arbetsskada om du arbetar i vården. Sedan 25 april 2020 finns Covid-19 med i förteckningen över smittsamma sjukdomar och gäller även för skador som inträffade tidigare än 25 april.

Gäller min arbetsskadeförsäkring vid distansarbete?
Det finns ett uttryckligt undantag som begränsar skyddet vid distansarbete jämfört med om du är på din arbetsplats. Det gäller bland annat olyckor som inte direkt är kopplade till arbetet. Om du till exempel skulle bränna dig på kaffeautomaten på jobbet har du rätt att få ersättning från försäkringen. Motsvarande skydd finns inte om du skulle bränna dig på kaffebryggaren i ditt hem under arbetstid.

Kan jag använda min privata sjukvårdsförsäkring vid Covid-19?
Sjukdomen omfattas av smittskyddslagen och då gäller ett undantag i försäkringen. Du kan alltså inte använda din sjukvårdsförsäkring för problem relaterade till Covid-19.

Har jag rätt att få ersättning från min sjukförsäkring?
Sjukförsäkringar ger ersättning vid långtidssjukskrivning, ofta med en karenstid på tre månader. Det flesta kommer inte att behöva vara sjukskrivna så länge, men om du skulle få långvariga problem som påverkar arbetsförmågan har du rätt till ersättning.

Utgår ersättning från dödsfallsförsäkringen om jag skulle avlida till följd av Covid-19?
Ja, som utgångspunkt finns det inga undantag i försäkringen hänförlig till dödsfall på grund av vissa sjukdomar. Det kan vara värt att se över vilka förmånstagare som är angivna i din försäkring så att ersättningen hamnar hos rätt person.

Tveka inte att kontakta din rådgivare hos oss på Max Matthiessen om du har frågor kring sparande, pensioner eller försäkringar så hjälper vi dig!