Placeringsutsikter – Stark start på året

Februari 2021   

2021 har inletts på den starka sidan med uppgångar på världens aktiemarknader. Investerarkollektivet blickar framåt och amerikanska S&P 500 handlar över tidigare toppar som sattes innan pandemin. Inflationen är åter i fokus och centralbankernas vidare kommunikation är av yttersta vikt. Frågetecken råder kring nya virusmutationer, vaccineffektivitet och takten i utrullningen. Vi väljer, efter en stark start, att justera vår risk och rebalansera våra portföljer.   

I den månatliga fondförvaltarundersökningen från Bank of America Merrill Lynch framgår det att aktieallokeringarna är på historiskt höga nivåer och att allokeringen mot räntebärande tillgångar är den lägsta på tre år. Denna allokeringsvy följer på en förväntansbild om en ekonomisk expansion och växande bolagsvinster framåt. Förvaltarna har ökat i cykliska tillgångar och sektorer så som industri, bank och råvaror. Samtidigt har exponeringen mot obligationer, rena kassapositioner och energisektorn minskat. Jakten på avkastning har pressat ner Barclays High Yield Index, det vill säga krediter av lägre kvalitet, till den lägsta nivån i termer av ränta på närmare sex år. Kryptovalutan Bitcoin har stigit kraftigt i år och en småspararrevolution har dominerat nyhetsflödet under de senaste veckorna. Alla är tecken på att riskviljan för närvarande är hög, vilket mycket väl kan fortsätta en tid men det ökar samtidigt sårbarheten i marknaden. Det bör man som investerare vara vaksam på.

Två tidigare risker, det amerikanska presidentvalet och Brexit, är nu ute ur bilden och fokus ligger på fortsatta stimulanser kontra virusutvecklingen och distributionen av vaccin. Den ekonomiska återhämtningen fortskrider, men den är alltjämt skör och behöver stöd av stimulanser och förseningar eller komplikationer gällande vaccinhanteringen kan lätt bli motvindar. Vi agerar fortsatt efter en återöppning under andra halvåret, vilket ger stöd till marknadsutvecklingen samtidigt som den positiva starten på året öppnar för ett läge att justera risken i portföljerna.

Utrullning av vaccin fortsatt den största risken

Coronapandemin håller fortsatt världen i sitt grepp och även om antalet nya smittade per dag uppvisar en fallande ökningstakt i stora delar av Europa och USA, oroar raden av mutationer. Vaccinutrullningen är av yttersta vikt för att världens ekonomier ska kunna minska rådande restriktioner, men huruvida nuvarande vaccin kommer att kunna ge fullgott skydd råder delade meningar om och om det kommer räcka med två doser per person. Över 165 miljoner vaccindoser beräknas nu ha distribuerats, där utrullningen går snabbare i USA än i Europa och  Sverige ligger oroväckande efter planeringen. Även om Europa har klargjort att länderna ska ha en gemensam strategi sätter logistik och olika statliga policys käppar i hjulen. I Europa har endast tre procent av befolkningen erhållit en första dos medan motsvarande siffra för USA ligger på närmare tio procent.

Antalet fall av Covid-19 på global basis närmar sig 100 miljoner, med 25 miljoner registrerade fall bara i USA. Den sydafrikanska- och brasilianska virusmutationen växer alltmer och utgör den största risken härifrån i kombination med andra mutationer med potential att omkullkasta nuvarande vaccinutrullning. Den stora risken ligger i att viruset, eller snarare dess mutationer hinner bli resistenta mot vaccinet och därmed ändrar förutsättningarna. Enligt AstraZeneca kan det ta upp mot sex till nio månader innan ett nytt vaccin är redo att bekämpa dessa mutationer fullt ut.

Marknadens fokus ligger efter ett återöppnande, vilket förklarar den positiva utvecklingen men det kan lätt skjutas på framtiden och därmed skapa volatilitet i marknaden under perioder.

Den ekonomiska återhämtningen är fortsatt skör

Den ekonomiska återhämtningen fortskrider världen över, där amerikansk industriproduktion har stigit tre månader i rad, japansk export växer för första gången på ett par år och kinesisk BNP växer återigen över sex procent. Det är fortsatt tillverkningsindustrin som driver på, medan service agerar motvind på totalen. De rådande restriktionerna håller tillbaka konsumentförtroendet, medan inköpscheferna är mer positiva när de blickar framåt. Mönstret med stark industri återspeglas också i IFO-index i Tyskland, vilket noteras på den högsta nivån på två år. Stigande kopparpriser indikerar också att aktiviteten i ekonomin ökar allt mer.

Storbritannien, som är ett av de hårdast drabbade länderna, har i dagarna presenterat en plan i fyra steg om hur landets ekonomi ska öppna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt till sommaren. Återhämtningen, om än att det går i rätt riktning, är fortsatt skör och eventuella bakslag i virusutvecklingen kan medföra en inbromsning. Stimulanser och stöd till företag är därför av yttersta vikt och att de inte dras tillbaka för tidigt.

Den amerikanska presidenten Joe Biden arbetar i dagarna med att driva igenom ett nytt stimulanspaket om 1 900 miljarder dollar, vilket motsvarar 2 procentenheter av BNP för att stärka den amerikanska ekonomin och hushållen. Paketet omfattar likt tidigare paket, checkar till befolkningen på 1 400 dollar. Det i kombination med det sparade kapitalet som beräknas uppgå till 1 600 miljarder hos hushållen som följd av minskad konsumtion i spåren av nedstängningarna utgör också en form av väntad stimulans för ekonomin. Rädslan bland många är dock att det ska driva på inflationen, vilket skulle tvinga centralbankerna att agera med risk för sättningar i de finansiella marknaderna. Ännu ett paket ryktas vara på gång i USA som sägs innehålla enorma satsningar på infrastruktur och gröna investeringar bland annat. Omfattningen beräknas till 4 000 miljarder dollar och oroade röster har redan höjts kring landets skuldsättning och risken för skenande inflation.

Inflationen åter i fokus

Inflationen eller inflationsförväntningarna har hamnat i fokus under senare tid i och med kommande återöppning av världen och de omfattande stimulanserna. En lång rad råvaror har stigit kraftigt i spåren av ökad ekonomisk aktivitet och Bloombergs Råvaruindex noteras på den högsta nivån sedan 2013. Det har i sin tur drivit på långräntorna som en följd av tron på en starkare ekonomisk utveckling framåt och därmed stigande inflationsförväntningar. Det betyder att marknadens aktörer börjar prisa in kommande räntehöjningar som ett sätt att stävja en stigande inflation och en potentiell överhettning i ekonomin. Även om vi ännu är långt ifrån ett sådant scenario så skulle minsta indikation kring minskade stöd, främst i form av nedtrappning i stödköpen snarare än räntehöjningar i detta läget, från amerikanska Federal Reserve kunna sända chockvågor i aktiemarknaderna och skapa volatilitet i och med potentiella överreaktioner från investerare.

Fed argumenterar dock fortsatt för låga räntor och kommer enligt utfästelser se förbi eventuella kortsiktiga uppgångar i inflationen och förväntansbilden som följd av stigande råvarupriser av mer tillfällig karaktär. Många menar också att uppgången i inflationsförväntningarna kommer att vara kort på grund av förväntad konsumtionsökning i och med att världen öppnar upp. Sedan kommer underliggande globalisering med medföljande lönetryck och det faktum att det kommer ta tid innan arbetsmarknaden återhämtar sig att pressa inflationen framåt likt tidigare utveckling. En stigande inflation tenderar inte att vara ett problem för aktiemarknaden förrän den når två procent eller över, men det är förväntansbilden som styr snarare än faktisk inflation i detta läget.

Positiva estimatrevideringar ger stöd, men mycket är inprisat

Inflationstendenser lyser även igenom i kvartalsrapporterna som tecknar en bild av stigande priser på insatsvaror, containerbrist och halvledarbrist vilket kan få långtgående konsekvenser. Det kan även delvis vara förklaringen till att en rad relativt starka rapporter erhöll ett mer dämpat mottagande i termer av kursreaktion, men även i kombination med att mycket uppenbart är inprisat i dagens kurser. Kvartalsrapporterna har överlag varit på den positiva sidan med efterföljande estimatrevideringar på uppsidan, vilket generellt sett ger stöd. Värderingsmässigt är multiplarna uppskruvade på absolut basis, medan de relativt räntor är alltjämt attraktiva. Det råder också ganska stor diskrepans sektorer emellan där teknologisektorn och hållbarhetsrelaterade investeringar står ut på uppsidan, om än att båda drivs av långsiktiga trender. Fortsatt stigande räntor kan komma att hämma, medan till exempel bankerna gynnas av stärkta räntenetton. Det är läge att vara mer selektiv generellt, men utnyttja sättningar i marknaden för att bygga vidare på långsiktiga investeringar.

Investeringsstrategi februari 2021

Vi genomför inget skifte i vår investeringsstrategi utan vi behåller en neutral tillgångsallokering, men vi fortsätter att arbeta med våra underliggande tillgångar. Vi har sedan i höstas ökat exponeringen mot mer värdeorienterade och cykliska aktietillgångar i form av amerikanska småbolag, tillväxtmarknadsaktier och asiatiska aktier. De exponeringarna har också inlett innevarande år starkast och har varit bra bidragsgivare till våra portföljer. Vi förespråkar en god balans mellan olika faktorer i portföljen inom alla tillgångsslag där vi är redo att agera opportunistiskt när tillfälle ges. Inom ränteportföljen håller vi en mix av krediter, flexibla strategier och långa räntor, där den sistnämnda har tyngt något i och med ränteuppgången. Men innehavet ska snarare ses ur ett portföljperspektiv där det har en skyddande effekt i mer volatilt marknadsklimat och då krediter tenderar att mer följa aktieutvecklingen.

En av de största riskerna i dagens marknad är att leveranserna av vaccin och i sin tur vaccineringen inte når fullt ut, vilket bromsar återöppnandet av ekonomier och att tillbakagången till någon form av normalisering skjuts framåt. Den andra stora risken är att räntorna, främst i USA, stiger för snabbt vilket skulle kunna tvinga Fed till att agera och därmed sänka riskaptiten. Det är viktigt att hålla koll på av vilken anledning som räntorna stiger. Beror det på en allt starkare konjunktur och att det sker i en måttlig takt innebär det vidare stöd för aktiemarknaden. Att centralbankerna drar tillbaka stödköpen ligger snarare i korten än att räntorna höjs i detta läge. Var därför vaksam på förändrat tonläge från centralbankerna.

En korrektion på 10-15 procent under ett börsår är normalt och det finns ingen anledning att ha en annan ansats för innevarande år. Långsiktigt talar det mesta för aktier som tillgångsslag, vilket föranleder att öka risken i portföljen vid eventuella sättningar. Men givet den starka utvecklingen och ett överlag uppskruvat sentiment bland investerare ökar risken för nedgångar vid eventuella besvikelser i återhämtningen i detta läget. Med andra ord marknaden är mer sårbar vilket föranleder en mer avvaktande inställning på kortare sikt.

Vi väljer att rebalansera våra portföljer som följd av den starka inledningen på året, vilket innebär att vi justerar den övergripande risken. Vi håller likt tidigare ett vakande öga på virursutvecklingen och vaccineringarna, där eventuella förseningar och vidare mutationer kan komma att medföra nya nedstängningar. I fokus ligger också centralbankernas kommunikation kring inflations- och ränteutvecklingen, vilket har potential att skapa volatilitet om än att vi tror att eventuella åtstramningar ligger längre fram i tiden.

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2020 2019 2018 2017 2016
Global 4,82% 1,68% 34,8% -1,15% 10,3% 15,9%
Sverige 7,72% 8,66% 27,96% -6,53% 8,7% 8,4%
USA 4,54% 5,91% 38,19% 2,83% 9,2% 19,5%
Europa 3,63% -7,55% 30,69% -7,81% 13,1% 7,3%
Japan 7,04% 0,44% 26,29% -5,66% 11,7% 10,3%
Tillväxt 9,44% 3,79% 25,04% -7,50% 23,7% 19,8%
Brasilien -6,13% -28,95% 33,36% 7,75% 11,9% 79,1%
Ryssland 4,23% -23,22% 59,33% 7,53% -5,2% 66,8%
Indien 6,61% 1,38% 13,58% 0,38% 25,1% 6,2%
Kina 14,17% 13,61% 30,35% -12,15% 38,9% 8,7%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 23-feb 2020 2019 2018 2017 2016
Sverige, 10 år 0,3558% 0,0264% 0,153% 0,47% 0,78% 0,55%
USA, 10 år 1,345% 0,926% 1,8945% 2,72% 2,4144% 2,45%
Tyskland, 10 år -0,319% -0,57% -0,182% 0,24% 0,426% 0,21%
Japan, 10 år 0,108% 0,029% -0,023% 0,00% 0,048% 0,04%
Valuta
EUR/SEK 10,0807 10,0375 10,4336 10,2753 9,85 9,57
USD/SEK 8,2894 8,1886 9,3171 8,971 8,23 9,1
100JPY/SEK 7,8807 7,9248 8,532 8,11978 7,31 7,77

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 23 februari.

 

Av: Jon Arnell, Investeringschef

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.