Hälsokedjan sänker sjuktalen

Max Matthiessen erbjuder ett komplett försäkringsskydd som förebygger ohälsa innan den uppstår, ersätter kostnader för vård och rehabilitering samt täcker inkomstbortfall för individen.

Covid-19 har bidragit till ett ökat intresse för hälsa och välmående både på jobbet och privat. Att måna om medarbetarnas hälsa var redan tidigare en självklarhet för de flesta arbetsgivare. Ny lagstiftning 2018 innebar dessutom en skärpning av företagens rehabiliteringsansvar. Av både mänskliga och ekonomiska skäl är det självfallet bättre att förebygga ohälsa än att vänta till dess sjukskrivning och rehabilitering är ett faktum. Därför efterfrågar allt fler företag försäkringar om underlättar och bekostar förebyggande insatser.

Fredric Janssen är försäkringsförmedlare Grupp & Hälsa på Max Matthiessen och vittnar om det ständigt växande intresset för hälsofrågor bland företagen:

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse för produkter inom hälsa och sjukvård, som har blivit en standardpunkt på de årliga  genomgångar som våra rådgivare har med kundföretagen.

Heltäckande hälsokedja

Max Matthiessen arbetar med ett koncept kallat Hälsokedjan, som även Skandia använder. Den omfattar tre typer av försäkringar:

  • en hälsoförsäkring som fångar upp individer på väg in i ohälsa
  • en sjukvårdsförsäkring som täcker kostnader för vård och rehabilitering av dem som blivit sjuka
  • en sjukförsäkring som täcker upp individens inkomstbortfall vid längre sjukskrivningar

Till den sista kategorin hör även premiebefrielse, det vill säga att man inte behöver betala in premien på sin pensionsförsäkring medan man är sjukskriven. Hälsoförsäkringen är gratis för de företag som även tecknar sjukförsäkring. Orsaken är naturligtvis att förebyggande hälsoarbete minskar behovet av ersättning eftersom färre blir sjuka. Det vinner alla på, såväl mänskligt som ekonomiskt, menar Fredric Janssen:

– De företag som har hälsoförsäkring och/eller sjukvårdsförsäkring har skadekostnader för sjukförsäkring och premiebefrielse som är betydligt lägre än företag som inte har dessa produkter. Arbetsgivaren hämtar hem investeringen i form av mindre produktionsbortfall och friskare och mer produktiva medarbetare. Vårt intryck är att kunderna är väldigt nöjda med de här försäkringarna och tycker att de fungerar bra.

Hälsoförsäkringen ger bland annat medarbetare möjlighet till samtalsterapi hos psykolog utan att meddela arbetsgivaren. Dessutom täcks rehabiliteringsinsatser. Även medarbetarna värdesätter försäkringarna, menar Fredric Janssen, och pekar på att när sjukvårdsförsäkringen för några år sedan blev föremål för förmånsbeskattning valde nästan alla att behålla den.

– Tappet blev minimalt, det handlade kanske om någon procent av försäkringstagarna som valde att tacka nej. Så det är absolut en uppskattad förmån.

Max Matthiessen samarbetar med Skandia, SPP och EuroAccident för att kunna erbjuda produkter för hela Hälsokedjan. Det är inte nödvändigt att välja samma försäkringsgivare för hela kedjan, men hälsoförsäkringen är bara kostnadsfri om man även tecknar sjukförsäkring hos samma bolag. Hälsokedjan innebär ofta att företagen inte behöver någon företagshälsovård:

– Det behövs inte, eftersom försäkringarna löser det mesta. I stället köper man in vissa tjänster, som till exempel  hälsoscreening, avslutar Fredric Jenssen.


Fakta
Max Matthiessens uppdrag kan omfatta hela processen för upphandling av företagshälsovård, att optimera avtalet med företagshälsovården eller ett specifikt uppdrag inom hälsostrategisk rådgivning.

Vi erbjuder stöd och rådgivning kring exempelvis:

  • Långsiktig strategi för hälsoarbete
  • Översyn av rutiner
  • Hälsoscreening
  • Upphandling av företagshälsovård
  • Stöd vid arbetsmiljörevision

Text: Jonas Rehnberg