Det svänger på börsen – bör man agera eller sitta still i båten?

Bild: Jon Arnell Foto: Lisa Wildare

Fortsatt ekonomisk tillväxt talar för aktier och stigande inflation utgör inget hot så länge den håller sig under 3 procent. Men efter en längre tids börsuppgång är det ändå viktigt att sprida riskerna, menar experterna.

I TAKT MED ATT världen så sakteliga återhämtar sig rent ekonomiskt och öppnar upp alltmer har aktiemarknaderna uppvisat en enorm tillförsikt för framtiden, vilket lett till breda uppgångar under året. Nya virusvågor, utbudsstörningar och centralbanksoro har dock haft en dämpande effekt. Max Matthiessen Magazine fick en pratstund med Max Matthiessens CIO och Head of Investment Strategy, Jon Arnell, som trots svängningar ser fortsatt positivt på aktier som tillgångsslag.

– Vi ser framför oss en fortsatt ekonomisk expansion. Men i en lägre takt än under innevarande år, vilket fortsatt ger stöd till aktier som tillgångsslag. För även om värderingsnivåerna i absoluta tal är på den höga sidan historiskt sett framstår de som mer rimliga i kontexten av en stabil ekonomisk utveckling, lågräntemiljön vi befinner oss i och den tydliga förbättring av bolagens vinster som vi har upplevt under året.

Analyser visar också att uppgången under det gångna året har varit mer driven av förbättrade bolagsvinster än av spekulativa krafter, som präglat marknaderna under senare år. Tittar vi på den amerikanska marknaden så har förväntansbilden kring vinstutvecklingen lyft närmare 25 procent från början av 2021 till i dag. Håller vi värderingsnivån konstant i kombination med en fortsatt vinsttillväxt indikerar det fortsatt uppsida i aktiemarknaden. I en miljö präglad av ekonomisk expansion förespråkar vi cykliska och värdeorienterade delar av marknaden, vilka gynnas av ökad aktivitet. Detsamma gäller mindre bolag, speciellt om vi tittar på den amerikanska marknaden.

Europeiska banker är också fortsatt intressanta genom att vinsterna drar fördel av en miljö av stigande räntor till följd av en positiv makroekonomisk utveckling. Även om oron kring höga värde ringsnivåer i absoluta termer är naturlig – och ökar sårbarheten i marknaden – har värderingar sällan historiskt varit en god indikator på när det är läge att överge marknaden. Den fortsatta ”buy-the-dip”- mentaliteten visar också att det alltjämt finns mycket oinvesterade medel som väntar på rätt tillfälle. Historiskt sett är sannolikheten hög för positiv avkastning för aktier under ett år av ekonomisk expansion, vilket starkt talar för att fortsatt ligga kvar i aktier i stället för räntebärande tillgångar.

CORONAPANDEMIN har inneburit en ekonomisk krasch följd av en tydlig återhämtning i och med vaccinationer och återöppning. Men vad väntar nu?
– Den ekonomiska utvecklingen har gått in i en lugnare fas där vi har tillväxttoppen bakom oss i flera delar av världen. BNP är tillbaka på nivåer före covid, vilket pekar på att det uppdämda behovet avtar även om det finns delar av ekonomin som fortsatt ligger efter, som till exempel reseindustrin och arbetsmarknaden. Att toppen är passerad är inget negativt i sig utan utan innebär bara att tillväxttakten avtar något. Men vi räknar fortsättningsvis med ekonomisk expansion under 2021 och 2022. Den dämpning vi har sett i utvecklingen beror på utbudsstörningar där nya virustoppar i och med deltavarianten har tyngt arbetskraftsutbudet och tillgängligheten på nyckelkomponenter som halvledare, vilket får följdeffekter i en lång rad verksamheter och sektorer.

– Det är ändå covid eller nya virusvarianter som fortfarande är den uppenbara risken i delar av världen beroende på vaccinationsgrad. Den ekonomiska utvecklingen skiljer sig därför åt och överlag ser västvärlden något starkare ut, medan vi ser en viss fördröjning i tillväxtmarknaderna. Samtidigt ser vi en betydligt lägre ekonomisk påverkan i senare virusvågor, vilket följer på en högre vaccinationsgrad, mindre tryck på sjukvården och förmågan att anpassa sig.

”Den ekonomiska utvecklingen skiljer sig åt, överlag ser västvärlden starkare ut.”

VI SER EN FORTSATT återöppning av ekonomierna runt om i världen, vilket kommer att ge stöd till den makroekonomiska bilden. Men nya virusvarianter, en fördröjd vaccinationsutrullning och tillfälliga flaskhalsar i industrin påverkar kraften i återhämtningen.

I takt med den ekonomiska återhämtningen har inflationen återigen blivit ett hett ämne. Hur ser ni på det och kan vi även skymta räntehöjningar längre fram?
– Det stämmer, vi har sett en förhöjd nivå av inflation, som mycket väl kan hålla i sig framöver. Men den följer också den ekonomiska återhämtningen och återöppningen av världen, det vill säga priserna kommer från nedtryckta nivåer där vi ser en tydlig påverkan från utbudsstörningar i vissa sektorer och kraftiga återhämtningar i råvarupriser bland annat. Faktorer som är övergående. Vi har också sett att inflationsförväntningarna har fallit tillbaka efter en tillfällig topp under våren och sommaren.

”Det stämmer att vi har sett en förhöjd nivå av inflation.”

– Vi förväntar oss att centralbankerna ser igenom en tillfälligt hög inflation och att potentiella räntehöjningar därmed ligger en bit fram i tiden. Med största sannolikhet har vi sett toppen av det penningpolitiska stödet i dagsläget som följd av att ekonomin är starkare, där ett första steg kommer att vara att dra ned på tillgångsköpen. För amerikansk del förväntas det ske runt årsskiftet och sedan väntar en förs ta räntehöjning under 2023. Centralbankernas kommunikation med marknaderna är extremt viktig då förväntansbilden styr utvecklingen och det är också i räntemarknaden vi kan utläsa den rådande synen på tillväxttakten. Vi förväntar oss en svagt stigande ränta i takt med fortsatt ekonomisk expansion. Det är som tidigare takten i stigningen som är av vikt snarare än den faktiska räntenivån.

– Tittar vi historiskt har så kallade risktillgångar som aktier gått bra under perioder av stigande inflation om den ligger mellan 1 och 3 procent. En utveckling som tenderar att sammanfalla med stark ekonomisk tillväxt där avkastningen för i synnerhet cykliska tillgångar och realtillgångar varit positiv. En miljö där inflationen är högre än 3 procent innebär normalt motvind för aktier. Detta som en följd av att vi då har en överhettad ekonomi där centralbankerna höjer räntorna.

Avslutningsvis: några sista råd till era sparande kunder?
– Vi vill slå ett slag för diversifiering. Speciellt så här efter en längre och större uppgång. Den har en viktig funktion i en portfölj, det vill säga att sprida riskerna. I en marknad där allt går upp kan det verka meningslöst, men det är för de stökigare dagarna som diversifieringen lönar sig. I tider av oro tenderar investerare att fly till traditionellt säkrare tillgångar som långa räntor, guld, dollar och yen. Den så kallade ”coronakraschen” våren 2020 visar tydligt hur korrelationen i marknaden går mot 1 i tider av extrem oro.

Aktier, råvaror och till och med kryptovalutor tappade kraftigt medan den amerikanska dollarn stod emot. Liksom långa räntor. Vi förvaltar våra kunders pengar långsiktigt, vi sprider riskerna i portföljerna och arbetar med aktiv tillgångsallokering, vilket betyder att vi viktar innehaven utifrån vår tro på olika tillgångsslag som följd av vår marknadstro.