Marknadskommentar

  • Kortsiktig osäkerhet, men snarare en ursäkt att ta vinst
  • Vi ändrar inte vår marknadssyn

Världens finansiella marknader skakade betänkligt under fredagen i och med oro kring den nya virusmutationen benämnd Omicron. Alla större marknader föll 2% eller mer och för flertalet innebar det den sämsta dagen under 2021. Oljepriset tappade över 10 procent, medan den amerikanska 10-åringen föll tillbaka 20 punkter och volatilitetsindex gick från 15 till 29. Märkbart stora rörelser, men som följer på stora uppgångar under året. Vi ser kortsiktig osäkerhet som följd av den senaste utvecklingen, men vi behåller vår rådande allokering.

En ny Covid-19 variant, Omicron, satte under fredagens handel skräck i marknaderna. Kraftiga fall i risktillgångar, råvaror och en tydlig flykt till klassiska ”safe havens” så som amerikanska 10-åringen, dollarn, japanska yenen och guldet präglade handeln. Mönster från våren 2020 går igen där ”stanna hemma”-aktier, Netflix, Peloton, Zoom och diverse spelbolag noterade uppgångar medan resebolag, hotellsektorn och fysisk detaljhandel fick stryk. Banker, som gått strakt under året föll tydligt tillbaka på en fallande ränta på båda sidor av Atlanten.

Det som sker nu är att marknaderna utvärderar effekten på den ekonomiska utvecklingen, det vill säga fortsatt osäkerhet kommer att slå mot cykliska sektorer så som verkstad, energi och bank. Men också mer konjunkturellt känsliga delar i marknaderna som amerikanska småbolag, Europa som helhet och tillväxtmarknaderna. Stora amerikanska tech-bolag bör i likhet med våren 2020 klara sig relativt bättre om osäkerheten består.

Nya mutationer är ingen överraskning, men det driver osäkerhet

Omicron, vilket är benämningen på den nya mutationen, har hittills hittats i delar av södra Afrika, Europa, Hong Kong och Australien. Flera länder agerade snabbt och begränsar nu flygtrafiken från Afrika, men mutationen har med största sannolikhet redan spridits runt om i världen givet att det första fallet upptäcktes tidigare under november. Oron är att Omicron har en betydligt snabbare smittspridning enligt tidiga analyser samt att existerande vaccin är bristfälligt. Forskning visar att skyddet från vaccinen har reducerats betydligt efter sex månader, om än att de fortsatt begränsar antalet sjukhusfall.

Läkemedelsbolagen arbetar intensivt

Pfizer och BioNTech har redan inlett analys av den nya varianten och säger att de kan anpassa sitt mRNA vaccin inom sex veckor och börja skeppa inom 100 dagar. Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson säger alla att de har inlett testning och analys av Omicron. Insatserna är massiva och även om de närmsta veckorna kommer präglas av osäkerhet kan vi vara säkra på att lösningar kommer.

Ännu tidigt skede kring utvecklingen

Givet den knapphändiga information som idag är tillgänglig kring den nya mutationen föranleder det viss försiktighet kortsiktigt, även om vi idag inte är beredda att överge vår tidigare mer positiva inställning till risktillgångar. WHO har under söndagskvällen uttalat sig kring den osäkerhet som råder huruvida Omicron är mer smittsamt och hur effektiva dagens vaccin är. Den sydafrikanska läkare som först upptäckte den nya varianten har också vittnat om mildare symptom hos insjuknade. Informationen är med andra ord ännu spretig och frågan är hur dagens vaccin tacklar Omicron, men om delvis skydd ändå finns kvar och andelen sjukhusfall och dödstal kan begränsas kommer den ekonomiska expansionen bestå om än förskjutas något i tid.

Eventuella negativa effekter bör vara mer begränsade i termer av tillväxt

Ytterligare nedstängningar och reserestriktioner kommer att förskjuta den ekonomiska återhämtningen och den normalisering av produktions- och leveransstörningar som väntades under inledningen av 2022. Det kommer samtidigt som penningpolitiken antagit en mer hökaktig stans, vilket marknaderna för närvarande anpassar sig till. Nya restriktioner kan komma att bromsa denna utveckling, varför Feds decembermöte kommer att vara än mer intressant.

Vi räknar inte med nya nationella nedstängningar som följd av den senaste utvecklingen, utan mer regionala restriktioner. Samhället har sedan tidigare anpassat sig till totala omställningar, vilket föranleder att den negativa effekten skulle vara mer begränsad. Tillväxten kommer med andra ord inte påverkas negativt i samma utsträckning.

Omicron, säljsignalen marknaden väntat på

Marknaderna har sedan tidigare intagit en mer avvaktande stans som följd av förnyade restriktioner i delar av Europa och de mer hökaktiga centralbankerna. Bredden i uppgångarna har avtagit, vilket indikerar att riskviljan fallit tillbaka. Efter kraftiga uppgångar under året kan Omicron med andra ord ha varit säljsignalen marknaderna väntat på, vilket förklarar fredagens kraftiga fall. Kom ihåg att marknaderna tenderar att överreagera åt båda hållen och att nedgångarna ännu är begränsade i det stora hela, givet tidigare uppgångar.

Vi behåller vår nuvarande allokering

Vi kommer att bevaka utvecklingen noga och anpassa vår marknadssyn om vi finner skäl. Vår nuvarande syn på risktillgångar är positiv, vilken är driven av den ekonomiska återhämtningen, fortsatt god vinstutveckling bland bolagen och alltjämt stimulativa centralbanker om än till en lägre grad. Räntorna är fortsatt på låga nivåer och alternativen till aktier är få.

Marknaderna har redan tagit höjd för mer restriktiva centralbanker och en inbromsning i tillväxten som följd av nuvarande period av kallare klimat. Tillväxten väntas ta ny fart till våren och marknadssynen om vidare ekonomisk expansion är därmed intakt, vilket alltjämt talar för aktier som tillgångsslag. Vi ser kortsiktigt förhöjd volatilitet i marknaderna som följd av vinsthemtagningar på kraftiga uppgångar under året, men vi behåller vår positiva syn.   

 

Jon Arnell, CIO

Head of Investment Strategy
Max Matthiessen AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.