Marknadspuls maj – Vi intar en mer balanserad vy

Inflation och centralbanker mot konjunktur och konsumenter – en smal väg att vandra

Rapportsäsongen står för dörren – förväntansbilden har kommit ned, men är det tillräckligt?

Vi ser inte samma fördel för aktier i dagens marknad kontra krediter utan neutraliserar vår allokering

April månad har så här långt medfört en mer sidledes till svagt negativ utveckling för världens aktiemarknader. Volatiliteten kvarstår i oljemarknaden som följd av krigsutvecklingen i kombination med covid-situationen i framförallt Kina. Trycket uppåt på räntorna är också alltjämt intakt i spåren av nya inflationssiffror och hökaktiga kommentarer från centralbankerna på båda sidor av Atlanten. Även vår egen Riksbank har till slut bytt fot efter att marknaden tydligt visat vägen. Räntehöjningar är alltså nu på agendan och kanske så snart som vid mötet i nästa vecka.

Stigande energipriser, stigande livsmedelspriser och nu stigande bolåneräntor gör sig påminda hos konsumenten, där sentimentet är på låga nivåer. Vi ser samma utveckling i den amerikanska marknaden med långa bolåneräntor på skyhöga nivåer. Vi har också erhållit mer dämpade tillväxtutsikter från en rad prognosmakare och en BNP-tillväxt mer i linje eller strax över historisk trend är rimligt givet miljön vi befinner oss i och efter den kraftiga återhämtningen vi såg under 2021. På det stora hela har vi erhållit allt mjukare utsikter, vilket vi har skrivit om i tidigare uppdateringar.

Centralbankerna med Fed i spetsen har argumenterat för räntehöjningar i en allt snabbare takt som följd av inflationsoron och marknaderna kalibrerar förväntansbild kring ränte- och konjunkturutveckling. Det kommer att vara en balansakt att höja räntan precis tillräckligt utan att stressa konjunkturen, men någon form av inbromsning är oundviklig. Mycket av den åtstramning som centralbankerna eftersträvar gällande det finansiella klimatet, har dock till stor del gjorts av marknaderna gällande diskontering av räntehöjningar och ett avtagande efterfrågetryck. Men osäkerheten förblir relativt hög vart vi är på väg konjunkturmässigt. Vi ser vissa tecken på inflationslättnad framåt, men om det beror på en dämpad efterfrågan eller lättnader i leveransstörningar och liknande låter vi vara osagt. Men det är inflationsdämpande över tid i vilket fall. Marknaderna räknar också med en fallande inflation över året, även om den kommer att vara på högre nivåer än vi varit vana vid det senaste decenniet. Centralbankerna lyfter också styrkan i den underliggande ekonomin och den stabila arbetsmarknaden som argument för att ekonomin klarar multipla höjningar. I marknaderna råder mer osäkerhet. .  

Det första kvartalets bolagsrapporter kommer att ge vidare vägledning om styrkan i konjunkturen, där framåtblickande kommentarer är av större vikt än vanligt givet inflationstryck och rådande geopolitisk oro. Verkstadsjättarna Sandvik och ABB har rapporterat starka rapporter som framför allt gav hopp om kommande positiva utveckling för de underliggande verksamheterna. Orderböckerna är välfyllda och efterfrågan är fortsatt god, vilket vittnar om en underliggande styrka i ekonomin. Vi får se om den fortsatta rapportsäsongen löper vidare i samma tonläge för industrin och att förväntansbilden kommit ned tillräckligt för att inte driva estimatrevideringar på nedsidan. Samtidigt har vi en mer återhållsam konsument, vilket väger emot konjunkturellt. Riskerna är med andra ord både på upp- som nedsidan alltjämt.

Vi har sedan tidigare intagit en mer reserverad syn på risktillgångar i takt med allt mjukare konjunkturutsikter och vi väljer nu att neutralisera den försiktiga övervikten vi har haft för aktier kontra krediter. Kreditspreadarna har gått isär och ränteläget har kommit upp, vilket medför en mer balanserad risk mellan tillgångsslagen. Inom aktier föredrar vi fortsatt amerikanska, medan vi är mer neutralt inställda till svenska och europeiska aktier. Vår vy har inte förändrats drastiskt utan handlar mer om en korrigering och en anpassning till det rådande klimatet och det faktum att osäkerhet alltjämt dominerar marknaderna. Risken för en mer sidledes och volatil marknad består. 

Makroperspektiv

GEOPOLITIK: Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har fördjupat allianserna i väst och stärkt relationerna i öst, vilket pekar på ännu ett skifte från globalisering till regionalisering. Västvärldens ekonomier kommer sannolikt att prioritera energioberoende och försvarsutgifter, med Tyskland som kan komma att bygga Europas största militära styrka. Samtidigt skulle Ryssland och Kinas strategiska samarbete kunna stärkas ytterligare.

TILLVÄXT: Kriget mellan Ryssland och Ukraina kommer sannolikt att dämpa den globala tillväxten i form av minskad handel, högre energipriser och stramare finansiella förhållanden. Goldman Sachs Global Investment Research (GIR) spår en tillväxt på 3,1 % i USA och 2,5 % i euroområdet och tror att efterfrågan kan minska kraftigt i samband med att reallöneutvecklingen saktar ner. Även om risken för en avmattning ledd av råvaror har ökat, så har energiintensiteten per US-dollar av real BNP minskat med ~60 % sedan 1970-talet, vilket mildrar de potentiella effekterna.

INFLATION: Undersökningar visar tecken på förbättringar vad gäller störningar i leveranskedjor, med färre fartyg som väntar på att få lägga till och kortare uppehållstider i hamn. Kriget innebär dock att riskerna är på uppsidan, då nya underskott kan leda till dyrare mat- och energipriser. GIR spår att kärn-PCE i USA når sin högsta nivå under första halvåret 2022 och slutar året på 4 %.

PENNINGPOLITIK: Många centralbanker på utvecklade marknader prioriterar inflationsbekämpning över tillväxt. GIR förutspår att Fed höjer räntan med 50 punkter i maj och juni, följt av räntehöjningar på 25 punkter vid årets fyra återstående möten. Sluträntan 2023 beräknas bli 3,00–3,25 %, vilket är över marknadens prissättning. ECB kan komma att höja räntan i år till följd av spridningseffekter från kriget som driver upp inflationen, samtidigt som arbetslösheten åter har sjunkit till rekordlåga 6,8 %.

Källa: Goldman Sachs Global Investment Research och Goldman Sachs Asset Management per mars 2022.

Marknadsvy

AMERIKANSKA AKTIER: Risk för högre inflation och en svagare tillväxtprognos kan begränsa potentialen på uppsidan för amerikanska aktier i år. GIR sänkte sin tillväxtprognos för S&P 500 för 2022 från 8 % till 5 % och prismålet för årets slut från 4 900 till 4 700 punkter. Amerikanska företag kan vara relativt skyddade från den geopolitiska konflikten då 72 % av avkastningen på S&P 500 kommer från den inhemska marknaden.

AKTIER UTANFÖR USA: Europeiska aktier är mer exponerade för konflikten, främst via handel och energi. GIR räknar nu med en tillväxt på 2 % under 2022 för STOXX 600, med utrymme för värderingar att återhämta sig om den geopolitiska bilden klarnar. I Kina är lättnader i regleringar och den nya covid 19-vågen två motstridiga krafter som kan hålla priserna inom intervallet den närmaste tiden.

KREDIT: Spreadarna har ökat sedan början på året, med råvaruproducerande bolag som överpresterat råvarukonsumerande bolag. Vi tror ändå att de fundamentala faktorerna är robusta, då stora kapitalbelopp som samlats in under pandemin i de flesta fall ännu inte har använts och därför kan utgöra en potentiell buffert.

VALUTOR: Jämfört med andra säkrare valutor är euron mycket känslig för geopolitisk risk, vilket skulle kunna leda till problem på kort sikt. ECB:s hökaktiga vändning och finanspolitiska svar på den geopolitiska krisen kan dock medföra visst tryck uppåt på EUR/USD.

RÅVAROR: Senaste tidens marknadsvolatilitet kommer sannolikt att hålla i sig på grund av obalansen mellan utbud och efterfrågan, med prisrisken på uppsidan inom den närmaste tiden. Förväntansbilden för Brentoljan är att den når 125 USD per fat under mitten av året för att sedan dämpas, till viss del på grund av en kraftig minskning av efterfrågan.

Beräkna geopolitisk risk

Den geopolitiska risken har förvärrat det redan osäkra makroekonomiska läget. Sedan början på 2022 har marknaderna brottats med inflationstryck, indragna penningpolitiska åtgärder, minskad tillväxt och likviditetsproblem. Till det läggs nu även konsekvenserna av högre råvarupriser, störningar i leveranskedjorna och ett försvagat sentiment. Mer klarhet i dessa frågor skulle kunna hjälpa risktillgångar att återhämta sig, men vägen framåt kan bli fortsatt volatil i samband med att de ekonomiska effekterna utvecklas på kort sikt.

Risken för negativa nyheter har ökat avsevärt på grund av den upptrappade konflikten mellan Ryssland och Ukraina och påminner oss om den eviga diskrepansen mellan orsakerna till volatilitet och drivkrafterna för avkastning. Ekonomiska överraskningar och svarta svanar har lett till ökad volatilitet. Avkastningen är ett bekymmer på längre sikt då den oftare styrs av intäkter, tillväxt och tid. För investerare med en längre tidshorisont kan utbrott av volatilitet skapa möjligheter. 

Källa: Caldara och Lacoviello samt Goldman Sachs Asset Management

Historiskt sett har marknaderna varit utsatta under geopolitiska konflikter när risk-off-sentiment och oron över spridningseffekter ökar. Men efter att konflikterna nått sin kulmen har aktier stigit igen. S&P 500 har till och med tagit igen sina förluster vid sju av åtta geopolitiska händelser på senare tid. Även om vi inte vet när och vad kulmen på den aktuella krisen kommer att bli, ser vi ändå konstruktivt på aktiemarknadens långsiktiga potential.

Källa: Bloomberg och Goldman Sachs Asset Management

Jon Arnell

CIO, Head of Investment Strategy Max Matthiessen AB

Viktig information

1.Ekonomiska prognoser kommer från Goldman Sachs Global Investment Research per den 11 april 2022. ”Kärninflation i USA” avser kärn-PCE, ”kärninflation i euroområdet” avser HIKP utom livsmedel, energi, alkohol och tobak, ”kärninflation i Storbritannien” avser KPI utom livsmedel, energi, alkohol och tobak, ”kärninflation i Japan” avser KPI utom färska livsmedel och ”kärninflation i Kina” avser KPI utom livsmedel och energi. ”Q4” avser genomsnittet för fjärde kvartalet det året. 2.Estimat och perspektiv för tillgångsslag är från Goldman Sachs Asset Management, mars 2022.

Sidan 1, definitioner:

Bbl avser per fat.

Brent Crude-olja är ett gemensamt internationellt riktmärke för oljepriser.

Kärn-PCE avser prisindex för grundläggande personliga konsumtionsutgifter, exklusive livsmedel och energi.

DM (developed markets) avser utvecklade marknader.

ECB avser Europeiska centralbanken.

EM (emerging markets) avser tillväxtmarknader.

Fed avser Federal Reserve.

BNP avser bruttonationalprodukt.

WTI avser West Texas Intermediate-råolja. 

YE avser årets slut.

Noter på sid. 2:

Det översta diagrammet är hämtat från Caldara, Dario och Matteo Iacoviello, ”Measuring Geopolitical Risk”, arbetsdokument, Federal Reserves styrelse, november 2021 (i kommande American Economic Review). Data hämtade den 1 mars 2022.

Diagrammet i mitten: Feds penningpolitiska hållning syftar på om Federal Reserve höjde styrräntan (åtstramning), sänkte styrräntan (lättnad) eller höll styrräntan oförändrad. Perioder som undersökts omfattar Gulfkriget (2.8.1990–28.2.1991), september 2001 (10.9.2001–30.9.2001, USA:s invasion av Irak (20.3.2003–1.5.2003), Jasminrevolutionen (17.12.2010–14.1.2011), europeiska skuldkrisens akuta fas (7.7.2011–22.9.2011), Rysslands annektering av Krim (20.2.2014–26.3.2014), Brexit-folkomröstningen (23.6.2016–6.7.2016) och talibanernas övertagande av Kabul (15.8.2021–30.8.2021).

Icke-järnmetaller syftar på metaller som inte innehåller järn, inklusive koppar, aluminium, bly och ädelmetaller.

Ordlista

Dow Jones Equal Weight US Issued Corporate Bond Index är utformat för att följa totalavkastningen på 100 stora och likvida obligationer med höga kreditbetyg emitterade av företag på den amerikanska företagsobligationsmarknaden.

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index speglar stora och medelstora företag i fyra av fem länder med utvecklade marknader och åtta tillväxtmarknadsländer i Asien och Stillahavsområdet.

MSCI Emerging Markets Equity Index är ett index justerat för fritt omsättningsbart börsvärde som är utformat för att mäta aktiemarknadsresultat på tillväxtmarknader.

S&P 500 Index är Standard & Poor’s 500 Composite Stock Prices
Index med 500 aktier, ett oförvaltat index med stamaktiekurser. Indexsiffrorna speglar inte några avdrag för avgifter, kostnader eller skatter. Det går inte att investera direkt i ett oförvaltat index.

STOXX Europe 600 Index härleds från STOXX Europe Total Market Index (TMI) och är en underuppsättning av STOXX Global 1800 Index.

Tokyo Price Index (Topix) är ett mått på aktiekurser på
Tokyobörsen (TSE). Topix är ett börsvärdesviktat index som listar alla företag som har fastställts tillhöra Tokyobörsens ”första avdelning”.

Den tioåriga amerikanska statsobligationen är en amerikansk skuldförbindelse med en löptid på tio år.

Index är oförvaltade. Indexets siffror återspeglar återinvesteringen av alla intäkter eller utdelning, men återspeglar inte avdrag för avgifter eller kostnader som skulle minska avkastningen. Investerare kan inte investera direkt
i index.

Resultatuppgifter

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.

Källa: Goldman Sachs Global Investment Research och GSAM per april 2022. De ekonomiska prognoser och marknadsprognoser som presenteras häri är i informationssyfte per denna presentations datum. Det finns ingen garanti för att prognoserna kommer att slå in. Goldman Sachs tillhandahåller inte rådgivning avseende redovisning, skattefrågor eller juridiska frågor. Se ytterligare upplysningar i slutet av den här presentationen. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat, som kan variera. Perspektiv på tillgångsklasser för aktier, krediter, statsobligationer, realtillgångar och valutor tillhandahålls av GSAM Multi-Asset Solutions. De synpunkter som uttrycks här är från april 2022 och kan komma att ändras i framtiden. Aktier är mer volatila än obligationer och föremål för större risker. Investeringar på utländska marknader och tillväxtmarknader kan vara mer volatila och mindre likvida än investeringar i amerikanska värdepapper och är föremål för riskerna med valutafluktuationer och negativ ekonomisk eller politisk utveckling. Investeringar i råvaror kan påverkas av förändringar i övergripande marknadsrörelser, råvaruindexvolatilitet, ränteförändringar eller faktorer som påverkar en viss bransch eller råvara. Valutamarknaden ger investerare en betydande grad av hävstång. Denna hävstång medför potential för betydande vinster, men medför även en hög grad av risk, inklusive risken att förluster kan bli lika betydande. Valutafluktuationer kommer även att påverka värdet på en investering. Investeringar i räntebärande värdepapper är föremål för de risker som förknippas med skuldinstrument i allmänhet, inklusive kredit-, likviditets-, ränte-, inlösen- och förlängningsrisk. En tioårig statsobligation är en skuldförbindelse som stöds av USA:s regering och räntebetalningarna är undantagna från statliga och lokala skatter. Räntebetalningar är dock inte undantagna från federala skatter. Ovanstående är inte någon uttömmande lista över potentiella risker. Det kan finnas ytterligare risker som bör beaktas innan ett investeringsbeslut fattas.

Allmänna upplysningar

Europeiska unionen: Detta material är finansiell marknadsföring som distribueras av Goldman Sachs Bank Europe SE, inklusive genom dess auktoriserade filialer (”GSBE”). GSBE är ett kreditinstitut bildat i Tyskland och, inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanism som upprättats mellan de medlemsstater i Europeiska unionen vars officiella valuta är euro, föremål för direkt tillsyn av Europeiska centralbanken och står i andra avseenden under tillsyn av den tyska federala finansiella tillsynsmyndigheten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufischt, BaFin) och Deutsche Bundesbank.Denna information behandlar allmän marknadsaktivitet, bransch- eller sektortrender eller andra breda ekonomiska, marknadsmässiga eller politiska förhållanden och ska inte tolkas som forskning eller investeringsråd. Detta material har tagits fram av GSAM och är inte finansiell forskning eller en produkt från Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Det har inte tagits fram i enlighet med gällande juridiska bestämmelser som utformats för att främja oberoendet för ekonomisk analys och är inte föremål för ett förbud mot handel efter distributionen av finansiell forskning Investerare uppmanas att rådgöra med sina ekonomiska fackpersoner innan de köper eller säljer värdepapper. Denna information kan vara inaktuell och GSAM har ingen skyldighet att tillhandahålla några uppdateringar eller ändringar. Synpunkter och åsikter som uttrycks är endast i informationssyfte och utgör inte någon rekommendation från GSAM att köpa, sälja eller inneha något värdepapper, inklusive någon produkt eller tjänster från Goldman Sachs. Synpunkter och åsikter är aktuella på denna presentations datum och kan komma att bli föremål för ändringar. De ska inte tolkas som investeringsråd. Om något av de antaganden som används i denna presentation inte visar sig vara sant kommer resultaten sannolikt att variera avsevärt från de exempel som visas häri. Denna presentation ger inga underförstådda eller uttryckliga rekommendationer om hur en kunds konto borde eller skulle komma att hanteras, eftersom lämpliga investeringsstrategier beror på kundens investeringsmål. Den tar inte hänsyn till någon specifik kunds särskilda investeringsmål, begränsningar, skattesituation och ekonomiska situation eller andra behov. Fastän viss information har erhållits från källor som anses vara tillförlitliga garanterar vi inte dess riktighet, fullständighet eller rimlighet. Vi har, utan oberoende verifiering, förlitat oss på och antagit att all information som finns tillgänglig från offentliga källor är korrekt och fullständig. Ekonomiska prognoser och marknadsprognoser som presenteras häri återspeglar vår bedömning på denna presentationens datum och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dessa prognoser tar inte hänsyn till någon specifik kunds särskilda investeringsmål, begränsningar, skattesituation och ekonomiska situation eller andra behov. Faktiska data kommer att variera och återspeglas eventuellt inte här. Dessa prognoser är föremål för hög osäkerhetsnivå som kan påverka det faktiska resultatet. Därför bör dessa prognoser endast ses som representativa för ett stort antal möjliga resultat. Dessa prognoser är uppskattningar baserade på antaganden och föremål för betydande revision och kan komma att ändras avsevärt allt eftersom förhållandena i ekonomin och på marknaden förändras. Goldman Sachs har ingen skyldighet att tillhandahålla uppdateringar eller ändringar av dessa prognoser. Goldman Sachs tillhandahåller inte juridisk rådgivning, skatterådgivning eller redovisningsrådgivning till sina kunder. Alla investerare uppmanas bestämt att kontakta sina rådgivare i juridiska frågor, skatte- eller redovisningsfrågor beträffande alla potentiella transaktioner eller investeringar. Det finns ingen garanti för att skattestatusen eller -behandlingen av en föreslagen transaktion eller investering kommer att fortsätta i framtiden. Skattebehandling eller -status kan komma att ändras genom lag eller myndighetsåtgärd i framtiden eller retroaktivt. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat, som kan variera. Värdet på investeringar och de intäkter som härrör från investeringar kommer att variera och kan både sjunka och stiga. En kapitalförlust kan uppstå.