Ansvarsfullt ägande 2014

introAnsvarsfullt ägande 2014

– en jämförelse av svenska pensionsförvaltare

I rollen som förvaltare av arbetstagarnas tjänstepensioner utgör livbolagen en av Sveriges största sparformer. Våren 2013 lanserade Max Matthiessen AB en uppmärksammad analys av livbolagens arbete inom ansvarsfullt ägande. Utifrån den offentligt tillgängliga informationen undersöktes pensionsförvaltarnas policys, metoder och åtgärder inom ansvarsfullt ägande. Bolagen utvärderades utifrån uppbyggnad av processer och regelsystem.

Namnlöst

Föregående år fokuserade Max Matthiessen på vad livbolagen säger att de gör. Årets undersökning går djupare i analysen för att se om livbolagen håller löftena till kunderna. Den övergripande betygsättningen bygger på en bredare bedömning utifrån publika källor, datainhämtning från livbolagen och intervjuer med företrädare från livbolagen. I år utökas utvärderingen och fokus riktas mot analys av de faktiska aktieinnehaven i den traditionella förvaltningsportföljen. Livbolagens innehav har screenats utifrån en lista av kontroversiella företag. Med hjälp av innehavsscreeningen avser Max Matthiessen att synliggöra pensionsförvaltarnas praktiska arbete inom ansvarsfullt ägande. Syftet med undersökningen är att ge guidning till sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital.

Generellt sett kan det konstateras att nivån har höjts bland pensionsförvaltarna sedan föregående års undersökning. Pensionsförvaltarnas ambition och prestation har ökat vilket är tydligt om man ser till den öppna kommunikationen. Samtidigt har Max Matthiessen ökat kraven i bedömningen och gått djupare i analysen.

innehav

normbrott

Folksam, KPA och SPP ligger kvar på en väl godkänd nivå. Gemensamt för de tre bolagen är att de har interna riktade resurser och att de har arbetat relativt länge med frågorna. SPP har genom Storebrand något större interna resurser avsatta för bolagsanalys medan Folksam och KPA utmärker sig med sitt ambitiösa och öppna påverkansarbete. KPA har från ett systemmässigt och operativt perspektiv utvärderats utifrån moderbolaget Folksam. Från ett kundperspektiv kan det vara värt att nämna att KPA, i jämförelse med övriga pensionsförvaltare, drar en hårdare gräns när det kommer till normuteslutning. Inom traditionell förvaltning är det endast KPA som tar ställning utöver vad som kommit att bli branschpraxis. KPA utesluter exempelvis branscher såsom spel, alkohol och tobak.

Alecta och AMF har aktiva aktieportföljer med ett relativt litet antal innehav. De två pensionsförvaltarna hade även lägst antal kontroversiella innehav. Alecta hade endast ett kontroversiellt innehav och AMF hade fem. Men både Alectas och AMF:s positioner i de kontroversiella bolagen är generellt sett betydligt större än hos konkurrenterna. Jämfört med föregående år har Alecta förbättrat sin öppenhet i den offentliga kommunikationen och höjer sig till ett godkänt betyg. AMF ligger kvar på godkänt. Varken AMF eller Alecta har särskilt avsatta interna resurser för ansvarsfullt ägande. Pensionsförvaltarnas strävan är att frågan ska inrymmas och ägas inom hierarkin i den konventionella kapitalförvaltningen. Max Matthiessen noterar att förutsättningarna för att genomföra denna integration är stor, givet de två bolagens aktiva investeringsportfölj.

SEB har enligt Max Matthiessens bedömning goda resurser inom ansvarsfullt ägande på koncernnivå. Det finns två livbolag som bär namnet SEB. SEB Trygg Liv Gamla bedrivs ömsesidigt, det vill säga är kundägt, medan SEB Trygg Liv Nya finns inom koncernen. Max Matthiessen har tagit del av aktieportföljerna från båda livbolagen. SEB Trygg Liv Nyas aktieinnehav utgörs av fonder från SEB-koncernen. Den information Max Matthiessen har tagit del av tyder på en hög aktivitet av ansvarsfullt ägande i förvaltningen av dessa fonder. Max Matthiessen bedömer även att kontaktytan mellan Trygg Liv Nya som beställare och SEB Fonder som leverantör av förvaltning och hållbarhetsanalys är god. Trygg Liv Nya får godkänt i undersökningen. Max Matthiessens uppfattning är att arbetet med ansvarsfullt ägande är något mer passivt i Trygg Liv Gamla. SEB Trygg Liv Gamla, vars aktieportfölj är avsevärt bredare, har ett större antal externa investeringsmandat. Max Matthiessen har tagit del av utförlig information från SEB Trygg Liv Gamla avseende de kontroversiella innehaven i fråga. Antalet känsliga innehav i undersökningen är dock som störst i Trygg Liv Gamla. Från ett kundperspektiv kan det vara värt att notera det stora antalet exponeringar SEB Trygg Liv Gamla har mot bolag som har kritiserats för involvering i kärnvapen. SEB Trygg Liv Gamla får underkänt i undersökningen, dels på grund av brister i interna resurser och processer dels på grund av förhållandet i portföljen.

Föregående år fick Länsförsäkringar Liv ett underbetyg, sett till metoder och transparens vad gäller integration av ansvarsfullt ägande i kapitalförvaltningen. Arbetet vilade nästan uteslutande på externa leverantörer och inledningsvis var det därutöver oklart vilka ställningstaganden som gällde för Länsförsäkringar Liv. Sedan dess har Länsförsäkringar Liv tagit flera steg mot en högre intern integration av ansvarsfullt ägande. Länsförsäkringar Liv har bland annat tillfört intern kompentens och skrivit under UNPRI. Det är värt att nämna är att Länsförsäkringar är det enda bolaget i undersökningen som har angett dialoger i den öppna kommunikationen för de kontroversiella företagen i fråga. Vid undersökningstillfället kvarstod dock vissa frågetecken angående vilket etiskt ställningstagande som gällde för Länsförsäkringar Liv. Den placeringspolicy som omfattar Länsförsäkringar Liv anger inte något specifikt ställningstagande vad gäller ansvarsfulla investeringar. Från ett kundperspektiv är det därmed oklart vilka branscher och normöverträdelser Länsförsäkringar Liv utesluter. Per årsskiftet motsvarade inte heller aktieportföljen kraven. Givet den information Max Matthiessen har tagit del av vid intervjutillfället med Länsförsäkringars representanter bedömer Max Matthiessen att bolaget har goda förutsättningar att stärka sin position.

Skandia presenterar en godkänd sammanställning av arbetssätt och metoder rörande aktiv ägarstyrning. I likhet med SEB Trygg Liv Gamla har Skandia en bred aktieportfölj med ett antal olika interna och externa investeringsmandat. Max Matthiessen har tagit del av material som avser Skandias påverkansarbete eller för ett antal av de kontroversiella innehaven. Det totala antalet kontroversiella innehav är emellertid högt och det saknas påtryckningsarbete för en större andel av de kontroversiella företagen i portföljen. I nuläget screenar inte Skandia Liv hela aktieportföljen efter normbrott, vilket enligt Max Matthiessens bedömning är en grundläggande förutsättning för ett godkänt betyg.

Kåpan, som är icke-valsalternativet för statligt anställdas tjänstepensioner, motsatte sig att få sin aktieportfölj kontrollerad av Max Matthiessen. Kåpan har i jämförelse med föregående år förbättrat sig något vad gäller policyer och förvaltningens etiska ställningstagande men har fortfarande en bra bit kvar till en godkänd nivå. Det är uppseendeväckande att Kåpan som fått förtroendet att förvalta pensionen för statligt anställda har ett hållbarhetsarbete långt under branschstandarden.

Handelsbanken har på koncernnivå sedan föregående år kraftigt utvidgat sin kommunikation avseende ansvarsfullt ägande. Den investeringsverksamhet som bedrevs per årsskiftet inom Handelsbanken Liv, när aktieexponeringen bestod av ETF:er ej rensade för etiska normbrott, gör dessvärre livbolagets ställningstagande verkningslöst. Som konsekvens av att ingen screening har genomförts är Handelsbanken den enda av aktörerna som hade indirekta innehav inom samtliga områden, vilket inkluderar kontroversiella innehav som har anmärkts för involvering i personminor och klustervapen.

Nordea har bland storbankerna profilerat sig som det hållbara alternativet. Av de största svenska pensionsförvaltarna var det bara Nordea som inte ville dela med sig av sina innehav. Då Max Matthiessen inte har haft möjlighet att bedöma arbetet inom Nordea Liv & Pension och därmed inte kan vidimera att livbolaget håller löften och ställningstaganden gentemot kunderna, tilldelas Nordea Liv & Pension underkänt.

Avslutningsvis vill Max Matthiessen lyfta fram att transparens är grundstenen för ett gott hållbarhetsarbete. Samtliga pensionsförvaltare borde följa Alectas, AMF:s, KPA:s och SPP:s goda exempel och publicera innehaven öppet för extern granskning.

Disclaimer

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.