Personuppgiftsbehandling - kontaktpersoner

 

 Hem / Integritetspolicy
 

 

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. I detta dokument berättar vi mer om vår personuppgiftsbehandling. Informationen vänder sig till dig som har kontakt med Max Matthiessen på ett annat sätt än genom en kundrelation.

 

Typ av och tillhandahållandet av personuppgifter

I samband med att vi skickar och tar emot e-post till eller från dig samlar vi in personuppgifter om dig. Typen av personuppgifter varierar med innehållet i e-postmeddelandet, men det rör sig nästan alltid om ditt namn och e-postadress. Vi ber dig att inte skicka oss mer personuppgifter än vad som är nödvändig och att helt undvika att skicka oss känsliga personuppgifter, som till exempel uppgifter om din hälsa, via e-post.

Ändamålen med behandlingen

Personuppgifter i e-post behandlas primärt i syfte att kunna kommunicera med dig. Personuppgifter som behandlas för att du är kontaktperson eller företrädare för ett företag behandlas i syfte att vi ska kunna få tag på rätt person hos ett företag eller en organisation. Vi kan också behandla dina personuppgifter som till exempel namn och underskrift i samband med upprättande och ingående av avtal mellan oss och det företag eller den organisation du företräder. Slutligen kan vi i vissa situationer hantera dina personuppgifter i syfte att uppnå erforderlig kundkännedom.

Rättslig grund för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse (dataskyddsförordningens artikel 6.1 f). Vi har ett berättigat intresse av att kunna använda vissa personuppgifter i e-post. Vi har också ett berättigat intresse av att kunna behandla dina kontaktuppgifter för att, som ett led i vår näringsverksamhet, kunna komma kontakt med dig, det företag eller den organisation du företräder. Slutligen anser vi oss ha ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter i den mån de ingår i ett upprättat avtal mellan oss och det företag eller den organisation du företräder. Behandlar vi dina personuppgifter som ett resultat av skyldighet i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är denna behandling nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c).

Måste du lämna oss uppgifter?

Tillhandahållet av personuppgifter är inte ett avtalsenligt krav. Du är inte heller skyldig enligt lag att tillhandahålla oss de uppgifter som vi begär. Uppgifterna kan behövas för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande gentemot din arbetsgivare. För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt lagen om försäkringsförmedling, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan vi däremot vara skyldiga att efterfråga och i några fall inhämta vissa personuppgifter.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till Max Matthiessen Värdepapper AB eller andra bolag inom Max Matthiessens företagsgrupp. Personuppgifterna kan, om din arbetsgivare tecknat avtal med Be My Compensation Management AB (tillhandahållaren av förmånsportal) eller Insclear PC AB och Insclear AB (premie- och fakturahantering) komma att lämnas ut till dem. Uppgifterna kan också, på begäran eller om annan skyldighet föreligger, komma att lämnas ut till olika myndigheter t.ex. Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen.

Lagrings- och behandlingstid

Personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av försäkringsförmedling eller värdepapperstjänster kommer att lagras i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem i enlighet med våra rutiner för radering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall information om vår behandling. Du har också rätt att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad för dig.

Rättelse eller radering
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån relevant lagstiftning, har möjlighet att ta bort.

Begränsa behandlingen
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att pröva varje begäran och begränsa behandlingen där vi finner det möjligt utifrån relevant lagstiftning.

Invända mot behandlingen
Du har rätt att, under vissa omständigheter, invända mot vår behandling av personuppgifter. Vi måste då upphöra att behandla uppgifterna såvida vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla uppgifterna och som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att personuppgifter som du har tillhandahållit Max Matthiessen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b).

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om du är missnöjd

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vill vi att du kontaktar oss på dataskyddsombud-mm@maxm.se och förklarar för oss vad du tycker är fel. Vi kommer då att utreda ditt klagomål och vid behov förbättra oss. Därutöver har du alltid rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för mer information, se https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/

Personuppgiftsansvarig

Gällande samtliga behandlingar bortsett från portföljförvaltning är Max Matthiessen AB, org. nr 556421-0911, och Max Matthiessen Värdepapper AB, org. nr 556523-8606, gemensamt personuppgiftsansvariga. Inom ramen för det gemensamma ansvaret är Max Matthiessen AB kontaktpunkt och hanterar frågor rörande dataskydd. Gällande portföljförvaltning är Max Matthiessen Värdepapper AB ensamt personuppgiftsansvarig, men anlitar Max Matthiessen AB för att hantera frågor rörande dataskydd.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige är:
Max Matthiessen, Att: Dataskyddsombud
Box 5908
114 89 STOCKHOLM
dataskyddsombud-mm@maxm.se

Dataskyddsombud

Max Matthiessen AB och Max Matthiessen Värdepapper AB har utsett ett dataskyddsombud som ska granska deras hantering av dina personuppgifter och att de följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Du kan nå dataskyddsombudet på:

 

Max Matthiessen, Att: Dataskyddsombud

Box 5908

114 89 STOCKHOLM 

dataskyddsombud-mm@maxm.se

 Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>