Skärpta regler kring lönekartläggning

Från och med den 1 januari i år infördes kravet på årlig lönekartläggning för arbetsgivare. Dessutom skärps reglerna kring hur arbetet ska bedrivas med att förebygga diskriminering och främja likabehandling.

Syftet med lönekartläggning är enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) att ”upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män”. Även förmåner som tjänstebil och bonussystem ska omfattas av kartläggningen. Arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga att skriftligen dokumentera arbetet.

På Willis Towers Watson ser man ett ökat intresse hos företag att få hjälp med kartläggningen.

– Det finns idag väldigt få direktiv från DO kring hur kartläggningen ska gå till. Många företag vänder sig därför till oss för att få vägledning, säger Camilla Forsling, Data Services Manager på Willis Towers Watson i Norden.

Willis Towers Watson erbjuder företag hjälp med att kategorisera sin data och att ta fram förslag på gruppindelningar för arbete som kan anses lika eller likvärdiga. Därefter får kunden en mall som de utgår ifrån för att analysera eventuella löneskillnader och ta fram en åtgärdsplan.

– Vi har en omfattande databas som vi använder när vi gör våra analyser men rapporten till kund är helt anpassad utifrån deras situation. Vi finns även tillgängliga för konsultation under processens gång och ifall frågor skulle dyka upp från DO, fortsätter Camilla.

Tjänsten riktar sig till alla typer av företag men kanske framförallt till företag som har mindre HR-funktioner och därmed mindre resurser att arbeta med dessa frågor. Camilla poängterar att arbetet inte bara ska ses som ett nödvändigt ont utan att det faktiskt ger en bra överblick över hur lönesättningen går till på arbetsplatsen. Målet är inte att alla ska ha lika lön utan att lönesättningen ska ske på ett likvärdigt sätt.