Ansvarsfullt Ägande 2022

Under tio år har Max Matthiessen utvärderat hur de svenska pensionsbolagen arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital. Syftet med undersökningen är att hjälpa sparare till ett välinformerat och hållbart val.

Med tio års undersökningar i bagaget går det att konstatera att hållbarhetstrenden vuxit sig stark. Stora rörelser har skett, både utifrån volymen på det förvaltade kapitalet som integrerar miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG) och de metoder och verktyg som används för analys och påverkansarbete. Hållbarhetstrenden reflekteras bland annat i en generell åtstramning av pensionsbolagens investeringspolicyer och en ökad andel hållbarhetscase i portföljerna. De senaste åren har utvecklingen även präglats av en ökad reglering och standardisering från EU.

Nedan följer sex insikter efter tio år av undersökningar

1. Utökade exkluderingskriterier

För tio år sedan var den allmänna lägstanivån för policyinriktningen exkludering av kontroversiella vapen och exkludering eller påverkan av bolag som bryter mot internationella normer. Idag däremot exkluderar samtliga bolag även förbränningskol. Alla bolag har också någon form av policy för andra fossila bränslen och majoriteten av portföljerna avser att exkludera fossila bränslen helt och hållet. Bolagen exkluderar i regel även en eller flera av branscherna alkohol, hasardspel, tobak, pornografi och vapen/krigsmateriel. Majoriteten av bolagen exkluderar också cannabis.

2. Hållbarhetsrankingar har blivit norm

Inom de noterade aktieportföljerna följer pensionsbolagen idag i regel upp sina portföljer utifrån någon form av hållbarhetsrating eller betyg på innehavsnivå, vilket var mer ovanligt vid starten av utvärderingen. Hållbarhetsbetygen kan både vara internt framtagna eller från en tredjepartsaktör. Inkludering av hållbarhetsfaktorer vid urvalet av investeringar eller mandat har blivit norm utifrån perspektivet av att främja hållbara lösningar, från att tidigare främst ha omfattat bortval av kontroversiella innehav. För aktieportföljerna publicerar även pensionsbolagen CO2-avtrycket för portföljerna sedan flera år tillbaka.

3. En växande andel gröna obligationer

Även inom ränteportföljerna är hållbarhetstrenden tydlig. Sedan 2015 har andelen gröna obligationer ökat kraftigt. Bland de tio undersökta pensionsbolagens ränteportföljer utgjorde dessa i snitt 7,5 av de totala portföljerna respektive 14,6 procent av ränteportföljerna vid årsskiftet 2021/2022. Motsvarande siffra för 2018 var 2,5 procent respektive 4,4 procent.

4. Miljömärkningar vanligt i fastighetsbeståndet

Pensionsbolagen har stora innehav i fastigheter. Då bestånden ofta är direktägda gör att möjligheterna för pensionsbolagen att påverka och utveckla verksamheternas klimatavtryck och påverkan på omgivningen är mycket god. Utvärderingen visar på en hög andel miljömärkningar inom pensionsbolagens fastighetsbestånd. I termer av marknadsvärde rapporterades i snitt att nästan 70 procent av bolagens fastigheter har någon form av hållbarhetsmärkning eller certifiering, exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Greenbuilding eller Svanen.

5. Ett mer strategiskt påverkansarbete

Pensionsbolagen använder också i stor utsträckning påverkansarbete som en metod för att integrera hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Att via dialoger och engagemang använda sitt inflytande som ägare lyfts av flera som ett effektivt sätt att driva utvecklingen i önskad riktning. Påverkansarbetet har över tid blivit mer strategiskt, ofta definierat utifrån olika frågor som pensionsbolagen själva prioriterar som viktiga, såsom jämställdhetsfrågor eller klimatfrågor. Samtidigt är det inte alltid tydligt vilka konkreta effekter som påverkansarbetet bidrar till.

6. Ökad transparens och guidning till kunder

Inom fondförsäkring, som Max Matthiessen granskat ur ett hållbarhetsperspektiv sedan 2015, är förmodligen de mest synliga förändringarna en ökad transparens och information till kunder. Guidningar och hållbarhetsmärkningar av fonder förekom visserligen redan 2015 men utbudet och omfattningen har ökat markant på de undersökta fondtorgen under de senaste åren. Sett till hållbarhetsnivån för ingående fonder har även fondförsäkringsbolagens krav ökat både på egna och externa produkter.

Varför gör Max Matthiessen undersökningen?

Pensionsbolagen förvaltar tusentals miljarder kronor och sammanlagt ansvarar de undersökta bolagen för stora delar av de svenska folkets tjänstepensioner. Med tanke på storleken av det förvaltade kapitalet är det angeläget att pensionsbolagen väger in hur deras investeringar påverkar miljön och sociala faktorer. Samtliga pensionsbolag har haft möjlighet att besvara en enkät och deras svar ligger till grund för vår sammanställning och analys.

Mer om årets undersökning

Undersökningen omfattar både traditionell försäkring, även kallat sparande med garanti, samt fondförsäkring. Årets undersökning innehåller flertalet uppdateringar: Inom traditionell försäkring har frågeformuläret uppdaterats avseende både påverkansarbete samt utökade frågor kring bolagens onoterade investeringar.

Inom fondförsäkring har en extra datapunkt lagts till som kopplar mot FN:s globala utvecklingsmål. Uppdateringarna har gjorts med syfte att ge en bredare och mer nyanserad bild av resultatet från bolagens hållbarhetsarbete, samt ge en inblick i de processer och metoder som bolagen använder sig av. Inom analysen för fondförsäkring inkluderas i år även utbuden för de vanligaste kollektivavtalade fondtorgen. Parallellt med årets undersökning har delar av EU:s regelverkspaket för en hållbar finansmarknad trätt i kraft. I de fall där det varit möjligt och lämpligt har datapunkter som rör dessa regelverk inkluderats.

Eventuell information om försäkringar, finansiella instrument eller tjänster som framgår i denna rapport är inte avsedd att utgöra ett råd eller rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar.