Vilka pensionsbolag är mest hållbara?

bild_aa2016För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för fjärde året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. SPP får som enda pensionsbolag väl godkänt inom både traditionell förvaltning och fondförsäkring.

Läs hela rapporten här >>

Max Matthiessen konstaterar att pensionsbolagens ambitioner och ansträngningar inom området fortsätter att öka. Max Matthiessen noterar även en ökad efterfrågan och medvetenhet från både individkunder och kundföretag när det gäller etiska och hållbara placeringar.

– Sedan den första utvärderingen 2013 har ambitionen höjts i branschen och vi ser även ett ökat intresse för hållbara placeringar från spararna, säger Kaj Elfgren, analytiker på Max Matthiessen.

För ett godkänt betyg inom traditionell förvaltning krävs att bolaget har:

  • Tydligt presenterade policyer för etablerade internationella normer
  • Tillräckliga resurser och verktyg inom ansvarsfullt ägande
  • Strukturerade processer från perspektivet av hela placeringsportföljen
  • Redovisning av godtagbara åtgärder i de fall kontroversiella innehav har påträffats i Max Matthiessens kontrollscreening
  • Trovärdigt påverkansarbete

Inom traditionell förvaltning når AMF, Folksam, KPA och SPP upp till ett väl godkänt betyg. De väl godkända bolagen har från perspektivet av hela portföljen ett mer proaktivt arbete när det kommer till hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Alecta, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv tilldelas ett godkänt betyg.

För ett godkänt betyg inom fondförsäkring krävs att bolaget har:

  • Godtagbara processer och resurser inom ansvarsfulla investeringar för egna fonder
  • En strukturerad urvalsprocess och kontroll av externa fonder på fondplattformen
  • En hållbarhetsmärkning som är tydlig och överblickbar ur ett kundperspektiv
  • Ett utbud som möjliggör en hållbar balanserad portfölj som kan justeras utifrån riskvilja eller riskaversion

När det gäller fondförsäkring får SPP, som enda bolag i undersökningen, väl godkänt. Det som utmärker SPP är att de presenterar en hållbarhetsmärkning som anger hållbarhetsgraden för respektive fond och för portföljen som helhet. SPP har dessutom ett större utbud av fonder som går steget längre och väljer in bolag som anses ligga i framkant vad gäller ansvarsfulla investeringar, istället för att endast utesluta de bolag som bryter mot internationella konventioner. Folksam, Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv får likt föregående år godkänt inom fondförsäkring. AMF höjer sig till ett godkänt betyg efter införandet av tydligare krav på externa fonder. SEB Pension & Försäkring har förtydligat informationen på fondtorget och når därmed upp till kriterierna för godkänt.

Fokus på klimatfrågan

En fråga som ligger högt upp på agendan är klimatfrågan. I dagsläget konsumerar mänskligheten mer resurser än vad jorden kan återhämta och den ökade koldioxidavlagringen utgör den största delen av problemet. I november 2015 samlades världens politiska ledare i Paris för att besluta om åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader.

– Det är mycket positivt att flera av bolagen har infört åtgärder för att möta utmaningen med att hålla den globala temperaturförändringen under 2 grader, konstaterar Kaj Elfgren.

Om målet i Parisavtalet skall nås måste två tredjedelar av jordens reserver av fossila bränslen stanna kvar i marken innan år 2050, enligt International Energy Agency.

– Man kan fråga sig varför man investerar i en sektor där två tredjedelar av tillgångarna kan vara oanvändbara inom en inte allt för avlägsen framtid. Från perspektivet av ett pensionssparande, som ofta sträcker sig över decennier, bör man ta sig en ordentlig fundering över hur man ska hantera detta, fortsätter Kaj. Flera av de utvärderade bolagen har under det senaste året infört åtgärder för att möta utmaningen med fossilbubblan och som sparare finns det idag alternativ att tillgå.

I slutet av rapporten Ansvarsfullt Ägande finns en närmare beskrivning av problemet och Världsnaturfonden WWF ger sin syn på vad som krävs av investerare och kapitalägare. De delar också med sig av sina tips på vad man kan göra som konsument för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Mer information om undersökningen når du via www.maxm.se/aa2016