Trump trampar vatten

Veckobetraktelser

  • Bankerna i fokus under veckan
  • Ränteuppgång på båda sidor av Atlanten

Den gångna veckan har till stor utsträckning handlat om banksektorn. Amerikanska såväl som europeiska banker har varit i strålkastarljuset, men även uttalanden från Feds Janet Yellen och främst ECBs Mario Draghi har haft stor inverkan på utvecklingen. Italien som sedan finanskrisen haft inhemska banker med svaga balansräkningar valde under föregående helg att kapitalisera två dem, Banca Popolare di Vicenza och Veneto Banco. Bankerna tillförs 5 miljarder euro av skattepengar och en split mellan bra och dålig bank kommer att göras. Staten lovade också att frigöra ytterligare 12 miljarder euro för vidare garantier. Detta kommer bara två veckor efter att Spaniens Banco Popular räddades av Santander. Utställda obligationer i de två italienska bankerna steg kraftigt under inledningen av veckan efter att ha handlat på stressade nivåer tidigare. Detta är ännu ett steg för att städa och stärka sektorn som till skillnad från det amerikanska systemet inte har rensats på dåliga lån i samma utsträckning. Mycket jobb kvarstår fortfarande, men värderingsgapet till de amerikanska bankerna bör minska allt annat lika.

 

Amerikanska banker passerade Feds stresstester, vilket ger stöd till sektorn

Efter en trevande kursutveckling för finanssektorn under året och under senare tid en negativt tiltad sådan, återvände köpintresset under veckan i och med ett tydligt uppställ i den amerikanska 10-åringen. Starkt bidragande till vidare uppgång var också resultaten av Feds stresstester i sektorn som presenterades under onsdagskvällen. För första gången på sju år hade centralbanken inga invändningar mot bankernas kapitalplaner och flertalet storbanker presenterade höjda utdelningar och återköpsprogram efter marknadens stängning. JPMorgan lanserade sitt största återköpsprogram sedan finanskrisen i likhet med Citigroup, medan Bank of America höjde sin kvartalsvisa utdelning. Bankaktierna steg generellt 1–2 procent i efterhandeln under onsdagen och fortsatte upp under torsdagen.

Janet Yellen höll också ett tal tidigare i veckan, där hon bland annat refererade till de nuvarande värderingarna i marknaden generellt. Hon påpekade att de är på den höga sidan, vilket bidrog till ett tryck nedåt på aktier under tisdagskvällen. Yellen uttalade sig även om risken för en ny finanskris och menade att det inte kommer att hända under vår livstid, vilket kan tyckas lite vågat givet den höga skuldsättning som finns i delar av världsekonomin. Men också då Feds redan stretchade balansräkning och fortsatt låga styrränta innebär ett mer begränsat manövreringsutrymme.

 

Marknaden ser ett mer hökaktigt ECB

Europeiska räntor steg kraftigt efter uttalanden från ECBs Mario Draghi under tisdagen där centralbankschefen påpekade att alla tecken tyder på en stärkning och en breddning i återhämtningen i eurozonen, där trycket nu snarare är uppåt på inflationen och att ett deflationsscenario är ute ur bilden. Draghi styrker därmed sina tidigare mer hökaktiga uttalanden, även om han samtidigt gav bilden av fortsatta stimulanser. Marknaden tolkar det som en förflyttning från Draghis tidigare uttalande ”whatever it takes” till att mindre stimulanser är nödvändiga för att stödja återhämtningen, även om nedtrappningen antagligen kommer att ske i en lugn takt. Högre räntor är ett sundhetstecken och givet en försiktig åtstramning kommer det att ge fortsatt stöd till marknaderna. Eurons kraftiga stigning under veckan kan dock bromsa utvecklingen något.

 

God makroutveckling under veckan, medan Trump alltjämt trampar vatten

IFO-index, som mäter affärsklimatet i Tyskland, steg till nya högsta nivåer under juni där majoriteten av de underliggande komponenterna visade styrka. Det indikerar en starkare BNP-tillväxt för andra kvartalet så väl som för helåret. I Kina inkom PMI-siffror under fredagsmorgonen som var starkare än väntat, men Handelsbanken flaggar i ett marknadsbrev att den kinesiska tillväxten har toppat baserat på inbromsning i ledande indikatorer. Järnmalm, som är ned 30 procent i år, har historiskt varit en god indikator enligt Handelsbanken och banken väntar sig nu en liknande utveckling för det mer sencykliska kopparpriset. Råvarorna har en stark koppling till den kinesiska ekonomin och infrastruktursatsningar. Konsumenternas förtroende i USA steg enligt den senaste statistiken samtidigt som amerikanska huspriser fortsätter uppåt enligt S&P/Case-Shiller husprisindex som presenterades under veckan och omfattar de 20 största städerna i USA. Trump å andra sidan, upplevde ännu ett bakslag vad gäller förändring av hälsovårdsreformen där beslutet än en gång skjuts på framtiden. Reformen behöver komma på plats för att administrationen ska kunna gå vidare med en eventuell skattereform. IMF uppdaterade också under veckan sin prognos för den amerikanska ekonomin och har nu helt uteslutit eventuella policyförändringar som skulle kunna ge bidrag till tillväxten då de saknar bevis på att detta kommer att ske.

 

I väntan på rapportsäsongen

Marknaderna fortsätter den senaste tidens kräftgång och har svårt att bryta ut åt något egentligt håll om än att det drar åt det negativa. Inte ens avklarade stresstester och efterföljande återköpsprogram och utdelningshöjningar klarar av att vända runt marknaden även om finanssektorn stiger i USA. Under torsdagskvällen drabbades teknologisektorn av ännu en säljvåg, vilket kan vara vinsthemtagningar inför månads- och kvartalsskifte men som vi i dagsläget låter vara osagt. Marknaden behöver vidare vägledning och tills rapporterna börjar trilla in ser vi ingen anledning att stressa in i marknaden. Vi ser en fortsatt negativt tiltad sidledes rörelse för aktier och ett vidare tryck uppåt på räntorna.

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.