Vilka pensionsbolag investerar mest hållbart?

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för femte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. Resultatet visar på en positiv trend även om det är samma bolag som återfinns i toppen – bortsett från ett undantag.

Max Matthiessen kan konstatera att pensionsbolagens ambitioner och ansträngningar inom ansvarsfulla investeringar fortsätter att öka. Flera pensionsbolag, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring, förbättrar sina betyg i årets undersökning. Max Matthiessen noterar även en ökad efterfrågan och medvetenhet från både pensionssparare och arbetsgivare när det gäller etiska och hållbara placeringar. Ansvarsfullt ägande har blivit en allt viktigare faktor i pensionsvalet.

– Under de fem år vi har gjort analysen har ansvarsfullt ägande blivit en alltmer prioriterad fråga för pensionsbolagen. I årets undersökning har vi höjt våra krav och grävt djupare i pensionsbolagens portföljer, säger Kaj Elfgren analytiker på Max Matthiessen.

Läs hela rapporten här >>

Traditionell försäkring – fokus på portföljens hållbarhetsnivå

Folksam & KPA, AMF och SPP ligger likt tidigare år kvar på en väl godkänd nivå inom traditionell försäkring. I årets undersökning får de även sällskap av Alecta som har infört mer proaktiva invalskriterier för aktie- och ränteportföljen. Det som kännetecknar de väl godkända pensionsbolagen är att de prioriterar investeringar med ett proaktivt hållbarhetsfokus i fler delar av portföljen, samtidigt som de har en hög lägstanivå i övriga delar.

Länsförsäkringar Liv och Skandia Liv ligger kvar på ett godkänt betyg. SEB Pension & Försäkring och Handelsbanken Liv har höjt ambitionen inom aktieportföljen och klättrar därmed till ett godkänt betyg. De godkända bolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar i hela portföljen men de är något mindre proaktiva i jämförelse med de väl godkända bolagen. De har också en större exponering mot innehav med högre hållbarhetsrisk.

Fondförsäkring – utvärdering av fondtorgens allmänna hållbarhetsnivå, utbud och vägledning

Inom fondförsäkring är det även i årets rapport endast SPP som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg. SPP har en högre hållbarhetsnivå på fondtorget, en tydlig hållbarhetsmärkning och ett brett utbud av hållbara fonder som gör att spararna kan bygga en balanserad fondportfölj som både utesluter fossila bränslen och väljer in mer hållbara investeringar.

Folksam, Länsförsäkringar Liv, SEB Pension & Försäkring och Skandia Liv ligger kvar på en godkänd nivå. Även Danica och Movestic får godkänt i årets undersökning. Fondförsäkringsbolagen har en godkänd hållbarhetsnivå på fondtorgen och ett utbud som gör att spararna kan välja en balanserad portfölj som tar hänsyn till ansvarsfullt ägande. De har även en tydlig hållbarhetsmärkning som hjälper pensionsspararna att göra ett välinformerat val.

Årets rapport finns att ladda ner på www.maxm.se/aa2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Aronsson
CEO Max Matthiessen Värdepapper AB
Tel: 08 613 03 87
E-post: anders.aronsson@maxm.se