Utblick 2018: Positivt klimat, men sänk avkastningskraven

2018 har potential att bli ännu ett positivt år drivet av ett allmänt fördelaktigt makroklimat och alltjämt stimulativa centralbanker. Sannolikheten för positiva makroekonomiska överraskningar minskar dock och risken för besvikelser blir mer påtaglig vilket ger en, om än positiv så något mer dämpad utblick.

Med ett starkt 2017 bakom oss, där relativt högt ställda förväntningar har infriats och till viss del överträffats, går vi in i ett 2018 som i stor utsträckning kommer att präglas av liknande frågeställningar som under det senaste året. Hur mycket mer uppsida finns det egentligen i den redan långt gångna uppgången för riskfyllda tillgångar? Kommer centralbankernas skifte mot en mer åtstramande politik att bli kännbar och kommer den makroekonomiska utvecklingen förbli i ett så kallat ”Goldilocks”-klimat? Utöver dessa frågor kommer även 2018, likt de senaste åren, att drivas av den geopolitiska- och politiska utvecklingen där Nordkorea, Saudiarabien, kongressvalet i USA, fortsatta Brexit-förhandlingar och valet i Italien endast utgör en handfull potentiella orosmoment för marknaderna. Även om vi har haft förvånansvärt resistenta marknader under senare år, där på förhand negativa händelseförlopp har vänt om under allt kortare tidsspann, ska dessa event alltid tas i beaktning om än att de är svåra att kvantifiera.

Fortsatt positivt makroklimat, om än avtagande

En av de bästa indikatorerna på att en konjunktur håller på att vända nedåt har historiskt varit ränteskillnaden mel­lan den korta och långa räntan i USA. Även om vi har sett en ordentlig flackning av kurvan under 2017 så är det först vid full invertering, det vill säga vid en negativt lutad räntekurva som marknad och senare konjunktur vänder ned som en följd av stigande inflation och allmän konjunkturoro.

2017 har i stor utsträckning varit präglat av ett så kallat ”Goldilocks”-klimat, det vill säga lågt förankrad inflation, fallande arbetslöshet och stigande tillväxt i kombination med låga räntor och stimulativa centralbanker vilket är en gynnsam miljö för riskfyllda tillgångar. Makroklimatet för det kommande året, om än fortsatt positivt, kommer sannolikt inte vara lika fördelaktigt. Flertalet ledande indikatorer och kapacitetsutnyttjandet befinner sig redan på höga nivåer och centralbankerna fortsätter eller inleder en inbromsning i stimulanserna. Givet dock att ledande indikatorer som till exempel inköpschefsindex, PMI, endast faller gradvis och inte uppvisar en kraftig inbromsning är risken mindre för en korrektion eller långvarig nedgång. Vi ser generellt ett avtagande momentum i makroutvecklingen och att andelen positiva överraskningar minskar framöver, vilket kombinerat med redan höga värderingar innebär en begränsning för marknaderna.

Centralbankerna alltjämt i centrum

Förväntansbilden i marknaden är att såväl inflation som räntor tickar upp och att konjunkturen fortsätter på den starka sidan under 2018, vilket legitimerar vidare normaliseringsåtgärder från centralbankerna. Fed har täten, men även ECB väntas inta en alltmer hökaktig inställning i och med den starka utvecklingen för den europeiska ekonomin. Lönerna som har hållits tillbaka av globalisering, teknologisk utveckling och långtgående effekter av finanskrisen väntas sakta men säkert att stiga med tryck uppåt på inflationen som följd. Riksbanken förblir i knät på den europeiska centralbanken. Även om den svenska kronan är svag och inflationen visar visst tecken på liv för att motivera en räntehöjning enligt Ingves så riskerar utvecklingen i bostadsmarknaden om den förvärras att påverka den svenska konjunkturen negativt via konsumtionen. Räntevapnet riskerar att bli obsolet och frågan är hur långt centralbankerna hinner komma i normaliseringsprocessen innan konjunkturen vänder ned globalt, vilket allt annat lika förväntas ske någon gång under 2019 för amerikansk del som första ekonomi.

För USA innebär 2018 också tillträdandet av Jerome Powell som ny Fed-ordförande, där det mesta pekar mot att han tar vid där Janet Yellen slutade det vill säga vidare räntehöjningar och krympning av balansräkning. Den stora frågan för Fed förblir dock inflationsutvecklingen, vilken Yellen lyfte som oroväckande låg vid sitt sista möte som ordförande tidigare i december.

Geopolitiska- och politiska utmaningar väntar även 2018

I likhet med de flesta år kommer även 2018 innehålla ett antal utmaningar, däribland geopolitiska oroshärdar med Nordkorea och turbulensen i Saudiarabien som de mest uppenbara vilka båda har potential att skaka om marknaderna. Medan ett Nordkorea-event är svårare att ta ut riktning efter beroende på utvecklingen medför en eskalering i Saudiarabien sannolikt en oljeprisrelaterad händelseutveckling med någon form av produktionsrevidering som neutraliserande faktor till den initiala volatiliteten. Geopolitiska konflikter har normalt sett inga långvariga negativa effekter på marknaderna, då de sällan utlöser mer varaktiga ekonomiska nedgångar.

På den politiska arenan har vi ett antal val att vänta i Europa, inte minst det svenska under hösten där de senaste opinionssiffrorna öppnat upp utfallspotentialen. Inledningsvis väntar dock det italienska parlamentsvalet i mars, men också en regeringsbildning i Tyskland där förhandlingar redan pågår. Det stora frågetecknet för Europa är alltjämt Brexit-förhandlingarna och hur övriga länder ska förhålla sig till det. Räkna med fortsatt volatilitet i det brittiska pundet under året.

I USA är 2018 ett mellanvalsår, vilket innebär såväl kongressval som guvernörsval och även om valdeltagandet varierar ses det som en indikator på populariteten hos den sittande administrationen. Donald Trump har för närvarande de lägsta popularitetssiffrorna någon president haft så här långt in i mandatperioden sedan 1946. Fallande är också den andel som anser att presidenten levererar på givna vallöften, om än att realiserandet av en ny skattereform kommit en bit på väg. Det är dock inte bara den sittande administrationen som är under press utan även det republikanska partiet, som visar brist på handlingskraft. Osäkerheten kring Trump är minst sagt stor på de flesta plan och republikanernas majoritetsställning i såväl senaten som representanthuset är i gungning givet det oväntade utfallet i demokraternas favör i mitten av december i Alabamas val till senaten. Detta kan också komma att få komplikationer i den slutliga omröstningen kring skattereformen.

Positiv, men försiktigare inställning till marknaderna

I skrivande stund pekar inkommande prognoser på att 2018 väntas bli ännu ett positivt börsår med förväntade uppgångar för amerikanska S&P 500 om noll till femton procent, vilket är en klassisk prognos. Även om mycket talar för vidare uppgång, givet den starka konjunkturbilden och alltjämt stimulativa centralbanker så finns det också ett antal varningsklockor.  Vi befinner oss redan sent i konjunkturcykeln. Ledande indikatorer är nära eller på toppnivåer vilket begränsar eventuella positiva överraskningar och vi har generellt sett relativt höga värderingar som limiterar utrymmet för absorberandet av potentiella chocker i marknaderna. Utöver detta är kreditspreadarna tighta, investerarkollektivet redan på den optimistiska sidan och volatiliteten på historiskt låga nivåer.

I den bästa av världar innebär 2018 status quo, det vill säga konjunkturen fortsätter att stärkas, medan inflationen förblir låg och centralbankernas normalisering fortskrider i en väl avvägd takt samtidigt som bolagen levererar enligt förväntan. Faktum kvarstår dock att aktier tenderar att prestera starkare när ekonomin är på uppåtgående snarare än under avtagande momentum då det är positiva överraskningar som driver marknaderna uppåt. De stora riskerna är en acceleration i inflationsutvecklingen och därmed takten i räntehöjningarna, något som marknaderna i dagsläget inte prisar in, alternativt att tillväxten abrupt viker ned vilket skulle leda till ett mer utdraget fall i aktiemarknaderna. I skrivande stund ser vi dock endast ett avtagande momentum i den makroekonomiska utvecklingen, vilket snarare talar för en lägre avkastning om än alltjämt positiv.

Vi fortsätter att förespråka asiatiska- och tillväxtmarknadsaktier där vi ser bättre tillväxtmöjligheter och attraktivare värderingar. Tillväxtmarknaderna bör vara vinnare på en fortsatt global och konsumentdriven tillväxt samt låg inflation. Vi har i dagsläget en neutral allokering till Europa i våra portföljer efter en tidigare övervikt. Amerikanska aktier förblir alltjämt en undervikt främst drivet av höga värderingar men också då amerikanska bolagsmarginaler redan befinner sig på höga nivåer med begränsat förbättringsutrymme som följd, om än att eventuella avregleringar och den svaga dollarn agerar medvind. På räntesidan håller vi oss till flexiblare mandat, givet en syn om stigande räntor. Marknadsläget generellt anser vi kräver högre aktivitet och förmåga att vara mer selektiv.

Med detta och med hopp om ett lyckosamt 2018 önskar vi härmed en God Jul och ett Gott Nytt År!

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.