Hopp om förnyad stabilitet

Veckobetraktelser

  • Kommunikationen från centralbankerna intakt
  • Tecken på minskad volatilitet framöver

Veckan har medfört en mer positiv underton i marknaderna än föregående vecka trots att den amerikanske presidentens twittrande återigen har varit orsak till oro och stora rörelser. Mark Zuckerberg och Facebooks framträdande inför senaten gjöt visst mod i teknologisektorn och marknaderna som helhet. Medan Trumps utfall mot Ryssland, i och med de potentiella angreppsplanerna mot Syrien, satte press på ryska tillgångar och den ryska rubeln som föll över tio respektive fyra procent tillfälligt under veckan. Marknaderna skiftar fort och investerarna måste gång på gång utvärdera läget, vilket i skrivande stund är positivt fredagen den trettonde till trots.

 

Centralbanksprotokoll och inflationsbesked under veckan

Protokollet från det senaste Fed-mötet publicerades under onsdagskvällen. Retoriken kring vidare höjningar har stärkts och alla ledamöter är nu eniga om en förväntansbild om en god ekonomisk utveckling de kommande kvartalen, med ett tryck uppåt på inflationen över tid. Protokollet var på den hökaktiga sidan, vilket var enligt förväntansbilden. Marknaden reagerade dock på att ett antal ledamöter indikerade ett potentiellt behov av en något brantare räntebana framöver än tidigare förväntansbild. Det bidrog till press nedåt på aktiemarknaderna under onsdagskvällen medan räntan steg något.

ECB-protokollet som släpptes under torsdagen innehöll ett något mer duvaktigt inslag, även om ledamöterna överlag ser positivt på den ekonomiska utvecklingen. Ett eventuellt handelskrig oroar, om än att ledamöterna i likhet med sina kollegor inom Fed har svårt att kvantifiera något i detta läge. Den stora frågan är när QE kommer att avslutas och det spekuleras i en kommande räntehöjning från ECB, vilket driver på en redan stark euro.

För svensk del inkom, en för Riksbanken, glädjande inflationsrapport vilken var i linje med bankens prognos om än att den var något lägre än marknadens förväntansbild och kronan fortsätter att vara under press. Frågan om det blir någon räntehöjning alls i år för Riksbanken är dock alltjämt öppen. Räntebesked väntar om två veckor.

 

Tecken på minskad volatilitet framöver

Redan förra veckan skrev vi om att det tidigare överlag positiva sentimentet hade tagit ett steg tillbaka som en följd av de volatila månaderna under inledningen av året. Medan sentiment tydligt kylts av handlar marknaderna i princip på samma nivåer som vid inledningen av året. Detta i kombination med att de bakomliggande anledningarna till volatiliteten har ändrats allt eftersom skulle kunna antyda att det mer handlar om en korrigering av ett överoptimistiskt sentiment under januari än något annat i det här läget.

Det faktum att kreditmarknaderna har varit relativt stabila skulle också kunna tolkas som att förtroendet för ekonomin är oförändrat, det vill säga fundamenta har inte ändrats i någon större bemärkelse. Det intressanta är också att delar av marknaden har köpt skydd mot vidare nedgång och att andelen investerare som är nettolånga volatilitet nu befinner sig på rekordnivåer, vilket historiskt har indikerat en topp i volatiliteten. Även korrelationen mellan VIX-index, det vill säga indexet som mäter volatiliteten, och kreditspreadarna inom high yield-segmentet som historiskt varit hög pekar på en annan utveckling framöver. Korrelationen har under senaste tiden minskat och spreadarna har gått isär, vilket också antyder att volatiliteten i alla fall tillfälligt bör komma ned.

 

Kvartalsrapporterna kommer vägleda      

Fokus framöver kommer att vara kvartalsrapporterna och frågan är om bättre än väntade resultat kommer att belönas och återinföra förtroendet i marknaden eller ej. Förväntningarna på de amerikanska bolagen är högt ställda där den aggregerade resultattillväxten väntas i häradet av 18 procent sett år över år med finans- och teknologisektorn som främsta drivkrafter. Finansjättarna Blackrock, JP Morgan och Citigroup samt flygbolaget Delta Airlines överträffade förväntningarna tidigare i veckan med positiva aktiereaktioner som följd.  För svensk del sätter rapportperioden igång ordentligt nästa vecka och som vanligt är det retoriken och prognoserna som är av största intresse.

Sättningarna i marknaden har medfört en korrektion i värderingarna, där det framåtblickande P/E-talet för amerikansk del nu befinner sig tillbaka på femårssnittet efter att ha legat högt under en lång tid vilket ger visst stöd. De amerikanska marknaderna har testat nedsidan två gånger och studsat, men frågan är om de håller för en tredje gång. Om Trump kan hålla sig borta från sociala medier så kommer kvartalsrapporterna att ge vidare vägledning med en förhoppning om en förnyad stabilitet i marknaderna.

 

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.