Singapore nästa

Veckobetraktelser

  • Tillfälligt lugn i Italien
  • USA visar uthållighet, medan Europa sviktar

Vi lämnar ännu en vecka bakom oss där marknaden handlat i sidled, även om rörelserna tidvis har funnits där. Den italienska utvecklingen ser för tillfället ut att ha lugnat sig något, men händelseförloppet har lämnat avtryck och blickarna riktas nu mot ECB som lämnar räntebesked under kommande vecka.

Brasilien föll under torsdagen på osäkerhet kring landets ekonomiska utveckling och det kommande valet i oktober. Aktiemarknaden var ned som mest 6,5 procent, men återhämtade fallet något medan räntorna steg kraftigt och realen föll. Centralbanken var även ute och lovade att förse valutamarknaden med likviditet.

 

Inköpschefsindex stabilt, medan sentimentet sviktar i Europa

Veckan inleddes med stabila PMI-siffror för den kinesiska ekonomin, medan den japanska majsiffran föll något till följd av en svagare servicesektor. De tidigare flash-estimaten för Europa bekräftades, där det spanska stärktes något medan den italienska siffran förblev stabil sett månad över månad. Servicedelen i den amerikanska siffran reviderades en del på uppsidan, vilket bidrog till att kompositet nådde högsta nivån på tre år. Även om PMI-siffran för eurozonen, och speciellt Italien, höll emot den senaste tidens politiska oroligheter så föll investerarförtroendet kraftigt i Europa enligt den senaste siffran från Sentix som publicerades under veckan. Den framåtblickande komponenten visade på en än större försvagning och föll till den lägsta nivån sedan eurokrisen 2012. Under torsdagen släpptes också slutgiltiga BNP-siffror för Eurozonen, vilka visade på en inbromsning i tillväxten under det första kvartalet. Ekonomin växte endast 0,4 procent i kvartalstakt, vilket är den svagaste sedan 2016 medan årstakten var måttliga 2,5 procent.

Det kommande räntebeskedet från ECB under nästa vecka kommer att vara i fokus, inte minst efter vad marknaden tolkade som hökaktiga uttalande i veckan. Flertalet ledamöter gav uttryck för att det kommande mötet är ett lämpligt tillfälle för vidare diskussion kring rådande stimulanser. En nedtrappning i de kvantitativa lättnaderna under året har legat i korten i linje med konsensus, men den senaste tidens italienska turbulens har medfört en mer duvaktig förväntansbild i delar av marknaden. Veckans uttalanden uppfattades därmed som mer hökaktiga med stigande tyska räntor som följd.

 

Amerikansk ekonomi visar uthållighet  

Debatten huruvida vi närmar oss en konjunkturnedgång alternativt toppen i marknaderna fortsätter alltjämt och även om det ofta ges uttryck för att aktiemarknaden inte är ett med ekonomin så är detta endast i det korta perspektivet. Över en längre tidsperiod följer de varandra väl. Aktier faller normalt innan den faktiska konjunkturnedgången, men flertalet ledande makroindikatorer faller tidigare än så vilket hjälper till att skilja en korrektion från en längre nedgång. De flesta indikatorerna toppar ur minst sex månader om inte mer innan en lågkonjunktur inträffar och den fulla inverteringen av yieldkurvan, vilken vi skrivit om vid upprepade gånger, sker så tidigt som 1–2 år innan lågkonjunkturen sätter in enligt historiska data. I dagsläget pekar det mesta på att den ekonomiska utvecklingen förblir på den positiva sidan, om än att vi har tappat momentum under året. En fortsatt stabil ekonomisk tillväxt i kombination med vidare förbättringar för bolagen i termer av vinster talar alltjämt för aktier som tillgångsslag men det kan vara läge vilket vi påpekat i tidigare betraktelser att släppa på gasen något samt se över sin geografiska allokering. Även om den amerikanska ekonomin ligger längst fram i konjunkturen så ser den mest robust ut i dagsläget, framför allt relativt den europeiska men även den svenska. Vi har en neutral allokering mot amerikanska aktier, medan Europa och Sverige är undervikter sedan aprils månadsskifte.

Amerikanska aktier handlar i dagsläget på ett framåtblickande P/E-tal i linje med 25-årssnittet och framstår därmed som varken dyra eller billiga. Den amerikanska marknaden har återhämtat sig efter två större nedställ under året, men har svårt att ta sig vidare härifrån vilket är i linje med vår vy att en fortsatt sidledes marknad är att vänta under sommarmånaderna. Avsaknad av närstående triggers gör att nästa anhalt är rapportperioden i juli, förutsatt att Trump håller sig lugn vilket är allt annat än sannolikt.

 

Centralbanksbesked och toppmöte i veckan att vänta

Den kommande veckan är minst sagt fullspäckad med inte mindre tre centralbanksbesked på agendan, Federal Reserve med efterföljande presskonferens under onsdagskvällen, ECB på torsdag och avslutningsvis Bank of Japan under fredagsmorgonen svensk tid. Från Fed väntas en andra räntehöjning för året och den sjunde sedan 2015, medan ECB och BoJ väntas lämna respektive styrränta oförändrad. ECB står i fokus efter veckans uttalanden. Utöver räntebesked väntar amerikanska detaljhandelssiffror och industriproduktion samt optionslösen under fredagen, vilken tenderar att skapa rörelser i marknaden. Men vi kan nog vänta oss ett intressant nyhetsflöde redan under helgen då G7-mötet inleds idag fredag.

Veckans stora kommande händelse är dock toppmötet mellan president Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un, som träffas under tisdagen i Singapore, där den amerikanska sidan lockar med minskade sanktioner givet att Nordkorea avvecklar sina kärnvapen.    

Med detta önskar vi en trevlig helg,

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.