Hur sparar man bäst till pension som fåmansbolagsdelägare?

Medellivslängden fortsätter att öka. För att kunna leva ett långt liv med fortsatt hög levnadsstandard och goda inkomster krävs planering. Som anställd får man i regel en avsättning till tjänstepension från sin arbetsgivare. För dig som är delägare i ett fåmansaktiebolag har du själv möjlighet att välja både hur du tar ut pengar ur ditt företag och hur du vill spara till din pension. Du kan antingen spara i en tjänstepension, spara kapital i bolaget eller spara privat om det finns ett överskott. Här gäller det att ha en strategi.

Fördelar och nackdelarna med tjänstepension
Till att börja med kan du med ett tjänstepensionssparande vara säker på att pengarna kommer att användas till just pension. Kapitalet separeras från bolaget och tryggas via försäkringen. På premien betalar du särskild löneskatt på 24,26 procent vilket är lägre än arbetsgivaravgiften på lön som är 31,42 procent. Enligt den så kallade huvudregeln är premien avdragsgill upp till 35 procent av lönen innevarande eller föregående år. Den särskilda löneskatten är alltid avdragsgill. I gengäld betalar man inkomstskatt på utbetalningarna. För den som har ett lågt pensionskapital kan det vara vettigt med ett tjänstepensionssparande. I de fall där det finns ett stort pensionskapital kan sparande i bolaget vara att föredra framför sparande i tjänstepension. Höga pensioner kan nämligen innebära en onödigt hög inkomstskatt.

Flexibilitet
Enligt inkomstskattelagen nuvarande regler kan tjänstepension tidigast tas ut från 55 års ålder. Ett sparande i bolaget är mer flexibelt eftersom kapitalet inte måste tas ut vid en viss ålder. Men frågan är hur vanligt det är att gå i pension vid 55 år? Det är förmodligen många som skulle vilja gå i pension redan vid 55 års ålder men det är ytterst få som har råd. Sett till försäkringsbolagens statistik är det en försumbar andel individer som lyfter pension från så tidig ålder. I praktiken är uttagsåldern såldes sällan ett problem. Om man som egenföretagare väljer att ha kvar kapitalet i bolaget så uppnås även en annan typ av flexibilitet nämligen hur man kan ta ut pengarna ur bolaget.  Ett sparande i bolaget innebär att man kan välja att ta ut kapitalet som lön, utdelning eller pension. De som lyfter lön efter 65 års ålder betalar dessutom bara 16,36 procent i sociala avgifter istället för 31,42 procent. Eftersom det är svårt att sia om vilka skattesatser som kommer att gälla i framtiden så kan det vara smart att kombinera ett sparande i bolaget med en tjänstepension för den som är i uppbyggnadsfasen.

Skatt på kapitaltillväxt
En ytterligare faktor som bör tas i beaktning vid sparande till pension är skatten på kapitaltillväxten. För ett långsiktigt sparande är det viktigt att ta hänsyn till hur avkastningen beskattas. I ett aktiebolag kan vinster på placeringar beskattas med antingen 22 procent bolagsskatt (2018) eller genom en årlig avkastningsskatt om man väljer en kapitalförsäkring. Vid det senare valet beskattas det totala kapitalet med 0,447 procent (2018). För tjänstepensionsförsäkringar är motsvarande skatt 0,0765 procent (2018). För den som har lång tid kvar till pension och har en hög förväntad avkastning kan det alltså löna sig att välja en kapitalförsäkring för sparandet i bolaget istället för till exempel i en värdepappersdepå utan försäkringsskal. Avkastningsskatten är för närvarande låg eftersom den baseras på statslåneräntan. Det är därför rimligt att anta avkastningsskatten både på kapital- och tjänstepensionsförsäkringar kommer att bli högre på sikt.

Försäkringsskydd
Den sista, och kanske viktigaste, aspekten vid val av sparform är vilka försäkringsmoment som går att välja. För den som sparar direkt i bolaget kan det bli svårt att teckna försäkringar vid till exempel långvarig sjukdom. Försäkringsbolagen kräver i regel ett sparande för att kunna teckna riskförsäkringar till förmånliga villkor. Att bli sjuk och inte kunna arbeta kan vara påfrestande för familjens och företagets ekonomi. Se därför till att ha ett försäkringsskydd så att både inkomst och pension är tryggad vid långvarig sjukdom.

För att komma i kontakt med någon av våra rådgivare, gå in på www.maxm.se och hitta ett kontor nära dig.