Veckobetraktelser – Volatiliteten håller i sig

  • Marknaden tror på räntesänkning i USA
  • Riksbanken väntas skjuta ytterligare på eventuell höjning

Vi lämnar en relativt volatil vecka bakom oss, om än med marginellt positiva kursrörelser i Europa och USA. De asiatiska marknaderna har alltjämt tyngts av handelsoron och något svagare makroutveckling i Kina. För svensk del har de mindre bolagen utvecklats bättre än storbolagen, vilket indikerar riskvilja även om indexen aggregerat handlat runt nollan. Trenden är fortsatt neråt i räntemarknaderna, vilket speglar en mer pessimistisk bild av konjunkturläget och marknadens nyckfullhet är nästan uteslutande en effekt av utspelen i handelskonflikten i nuläget.

Blandad makro där handelskonflikten börjar få genomslag

Volatiliteten består, även om den kommit ned en del sedan förra veckans nedgångar på ett par procent i aktiemarknaderna överlag. Kinesisk detaljhandel likväl som industriproduktionen kom i veckan in åt det svagare hållet för april månad, vilket skapar osäkerhet kring de kinesiska stimulansernas eventuella positiva effekter. Vidare utspel lär följa vid eventuell försvagning och där även utvecklingen i handelssamtalen avgör.

I likhet med den kinesiska datan kom även den amerikanska detaljhandelssiffran in oväntat svagt i april där fallande bilförsäljning var en drivande faktor. Även industriproduktionen föll något mot marknadens förväntansbild enligt de senaste siffrorna. Sentimentet bland tillverkande bolag steg dock enligt senaste Empire Manufacturing-datan från Federal Reserve i New York. En undersökning som genomförs på månadsbasis med 200 individer inom tillverkningsindustrin i staten New York. Även sentimentet bland amerikanska husbyggare stärktes under maj. Amerikansk ekonomi fortsätter med andra ord att hålla uppe väl med en urstark arbetsmarknad och ett relativt starkt sentiment i flera delar av ekonomin, även om avmattningstendenser finns där en stor osäkerhetsfaktor utgörs av handelskonflikten.

Goldman Sachs fokuserade på handelskonfliktens eventuella genomslag i företagen i sin kvartalsvisa rapportering kring intryck och potentiella trender i de amerikanska kvartalsrapporterna. Enligt analysen överraskades såväl företagsledningar som investerare av de senaste utspelen kring höjda tariffer, där uppfattningen var att en lösning närmade sig. Rapporten visar också tydligt att kostnaden för förra årets höjda tariffer helt har fallit på amerikanska företag och hushåll med en större påverkan på konsumentpriserna än tidigare väntat. Med ett potentiellt tryck uppåt på inflationen och den starka arbetsmarknaden finns argumenten för en räntehöjning från Fed. Men marknadens förväntansbild speglar det omvända. Marknaden prissätter en ökande sannolikhet från september och framåt för en räntesänkning snarare än en höjning.

Delar av den amerikanska räntekurvan har sedan tidigare inverterat, det vill säga lägre långränta än kortränta. Historiskt har det varit en god indikator på en annalkande lågkonjunktur med ett antal månaders förskjutning. Röster höjs också, utöver president Trumps, att Fed behöver sänka räntan i närtid för att tackla en allt svagare ekonomi framöver, vilket speglas i prissättningen av Fed Funds Futures.

Sverige väntas bli utan räntehöjningar  

I en ny prognos från Nordea pekar banken på att en eventuell räntehöjning i Sverige lär dröja till 2021. Prognosen följer på att ECB inte kommer att kunna motivera en höjning varken i år eller nästa år, vilket gör det svårt för Riksbanken på grund av en potentiell kronförstärkning. En starkare krona medför lägre importerad inflation som en följd av lägre priser. Nordea ser fallande inflation framöver, där svensk ekonomi väntas växa endast 1 procent innevarande år och nästa. Avmattningen i den svenska ekonomin följer på den globala utvecklingen där Nordea spår en klar försämring i termer av tillväxt för amerikansk ekonomi och en än mer negativ utveckling för eurozonen.

I den senaste mätningen av Business Swedens Exportchefsindex, EMI, vilket speglar stämningsläget hos varu- och tjänsteexportörer, föll företagens tillförsikt återigen. EMI ligger alltjämt strax över 50-strecket men tydligt under sitt historiska genomsnitt på 56,1.

Förvaltarkollektivet fortsatt försiktiga, vilket kan ge stöd till marknaderna

Enligt den senaste förvaltarundersökningen från Bank of America Merrill Lynch förblir förvaltarkollektivet på den försiktiga sidan, även om kassorna har minskat överlag under senare tid. Inom aktier är tillväxtmarknaderna en övervikt, Europa fortsätter att vara en undervikt medan USA är närmare en neutral vikt aggregerat. Den amerikanska dollarn anses vara på den mest övervärderade nivån på 16 år.

Undersökningen, vilket vi har skrivit om tidigare, ska ses ur ett contrarian-perspektiv, det vill säga köp aktier när förvaltarna har stora kassor och tvärtom. I dagsläget bör man alltså övervikta aktier kontra kassa och räntor och specifikt köpa europeiska aktier och sälja tillväxtmarknaderna.

I skrivande stund handlar marknaderna åt det svaga hållet där cykliska aktier leder nedgångarna och där den svenska marknaden står ut på den negativa sidan. Konjunkturoron finns där, vilket avspeglas i den ökade volatiliteten. Alternativen till aktier är dock få givet de låga räntorna och eventuellt fortsatt svaghet kommer antagligen att locka köpare.  

Med det önskar vi en trevlig helg,

Jon Arnell

Investeringschef
Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.