Lägre beskattning av förmån i vårdförsäkring

Sedan 1 juli 2018 är sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren en skattepliktig förmån*. Men att vissa åtgärder inte klassas som förmån har skapat oklarhet. Nu är reglerna tydligare.

När förmånsbeskattningen infördes förra året beslutades att vissa delar i vårdförsäkringen fortsatt skulle vara undantagna från beskattning. Det gällde exempelvis företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Hur stor andel dessa bitar utgör av försäkringens värde har varierat mellan olika försäkringsbolag och produkter. För att skapa tydlighet och uppnå en skatteneutralitet på marknaden har Skatteverket godkänt en schabloniserad modell för att beräkna förmånsvärdet. I ett ställningstagande meddelade Skatteverket i juni att 60 procent av vårdförsäkringens värde normalt ska anses vara en beskattningsbar förmån. I de allra flesta fall innebär detta ett lägre förmånsvärde än tidigare.

– De tidigare förmånsvärden som försäkringsbolagen har kommunicerat har generellt legat mellan 70 och 80 procent av premien, säger Cajsa Eylis, försäkringsförmedlare Grupp och Hälsa vid Max Matthiessen. Skatteverkets ställningstagande innebär därför både en lägre beskattning och en tydligare gränsdragning jämfört med tidigare.

Arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar är en förmån som de senaste åren erbjudits på bred front och som cirka en halv miljon arbetstagare omfattas av i dag. Till fördelarna hör bland annat snabb och effektiv vård, råd och hjälp vid bokning samt möjlighet att undvika långa sjukskrivningstider som påverkar ekonomin.

– Sjukvårdsförsäkringen är en viktig och uppskattad förmån av många medarbetare. Det kan vara bra att känna till att trots beskattningen blir kostnaden för den enskilde i de flesta fall inte mer än ett par hundralappar i månaden – och med Skatteverkets nya besked sannolikt ännu lägre, avslutar Cajsa.

* Kostnader hänförliga till offentlig vård var även tidigare skattepliktiga men dessa står enbart för en liten del av försäkringens värde, normalt ca 2– 3 procent.

Det här innebär förmånsbeskattningen

  • I Sverige har cirka 500 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring som är tecknad av arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift (cirka 31 procent) på den förmånsskattepliktiga delen av premien. Avdragsrätt gäller för premie och arbetsgivaravgiften med bolagsskatten (f.n. 21,4 procent).
  • Den anställde förmånsbeskattas för den del av försäkringspremien som avser hälso- och sjukvård. Samma förmånsbeskattning gäller om arbetsgivaren betalar för vård direkt hos en vårdgivare.
  • Skatteverket har i ett ställningstagande den 10 juni 2019 uttalat att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Eftersom ställningstagandet bygger på en schablon kan det trots allt förekomma produkter på marknaden som har en högre eller lägre grad av förmånsbeskattning.
  • Undantagna delar från förmånsbeskattning är företagshälsovård, hälsoförsäkringar som försäkringsbolagen erbjuder, rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder samt vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.