Arbetsgivare kan ha retroaktiv avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna för förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Tidigare var arbetsgivarens avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier begränsad men mycket talar för att arbetsgivare kan ha missat att yrka avdrag för kostnader för rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Med utgångspunkt från Skatteverkets ställningstagande den 10 juni 2019 torde ytterligare 40 procent vara avdragsgillt med retroaktiv verkan, enligt Max Matthiessens juridikavdelning.

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna så att hela förmånen av hälso- och sjukvård ska betraktas som skattepliktig, oavsett om kostnaden är offentligt eller privat finansierad. Den skattepliktiga förmånen utgör underlag för arbetsgivaravgifter och både premien och arbetsgivaravgifterna är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren.

För den enskilda individen är dock inte alla delar i vårdförsäkringen en skattepliktig förmån, vilket har skapat en otydlighet i marknaden. I Skatteverkets ställningstagande den 10 juni 2019 fastslog därför myndigheten att 60 procent av premien är att betrakta som en skattepliktig förmån i en normal sjukvårdsförsäkring. Återstående 40 procent av premien täcker kostnader som är undantagna från förmånsbeskattning och innefattar exempelvis rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Dessa kostnader är som utgångspunkt avdragsgilla för arbetsgivaren trots att de inte är föremål för förmånsbeskattning.

– Avdragsrätten för förmånsskattefria insatser såsom rehabilitering och förebyggande behandling var densamma även före lagändringen den 1 juli 2018, säger Claes Bergwik, jurist vid Max Matthiessen. Denna del av premien har dock inte specificerats tidigare och arbetsgivarna har därför sannolikt inte yrkat avdrag för denna del av kostnaden.

Claes Bergwik menar att en arbetsgivare som inte utnyttjat sin avdragsrätt kan begära en omprövning av sin taxering och då yrka avdrag med ytterligare 40 procent av premien retroaktivt utöver de 3 procent som är hänförlig till offentligt finansierad hälso- och sjukvård och som tidigare var avdragsgillt.

– En omprövning ska ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. En arbetsgivare med kalenderår kan således under 2019 begära omprövning av taxeringarna för räkenskapsåren 2013-2018. Man bör dock vara medveten om att eftersom ställningstagandet bygger på en schablon kan det trots allt förekomma produkter på marknaden som har en högre eller lägre grad av förmånsbeskattning och avdragsrätt.

Frågan är såvitt Max Matthiessen vet inte tidigare rättsligt prövad men enligt Claes Bergwik borde Skatteverkets ställningstagande och den fakta som Svensk Försäkring åberopat hos Skatteverket vara tillräckligt underlag för en arbetsgivare som vill begära omprövning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Nilsson
Vice vd Max Matthiessen
Tel: +46 73 375 75 17

Petra Broman
Kommunikationschef Max Matthiessen
Tel: +46 73 375 74 36