Arbetsgivare kan ha retroaktiv avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier

Tidigare var arbetsgivarens avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier begränsad men arbetsgivare kan ha missat att yrka avdrag för kostnader för rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder.

Mycket talar för att arbetsgivare borde kunna få avdrag retroaktivt för 40 procent av premien för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring, eftersom den delen avser kostnader för rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Det menar Max Matthiessens juridikavdelning med utgångspunkt från Skatteverkets ställningstagande den 10 juni 2019.

– Avdragsrätten för förmånsskattefria insatser såsom rehabilitering och förebyggande behandling var densamma även före lagändringen den 1 juli 2018, säger Claes Bergwik, jurist vid Max Matthiessen. Denna del av premien har dock inte specificerats tidigare och arbetsgivarna har därför sannolikt inte yrkat avdrag för denna del av kostnaden.

Enligt Claes Bergwik kan arbetsgivare som inte utnyttjat sin avdragsrätt begära en omprövning av sin taxering och då yrka avdrag med ytterligare 40 procent av premien retroaktivt.

– En omprövning ska ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. En arbetsgivare med kalenderår som räkenskapsår kan således under 2019 begära omprövning av taxeringarna för räkenskapsåren 2013–2018. Man bör dock vara medveten om att eftersom ställningstagandet bygger på en schablon kan det trots allt förekomma produkter på marknaden som har en högre eller lägre grad av förmånsbeskattning och avdragsrätt, säger han.

Frågan är såvitt Max Matthiessen vet inte rättsligt prövad. Enligt Claes Bergwik borde Skatteverkets ställningstagande och de fakta som Svensk Försäkring åberopat hos Skatteverket vara tillräckligt underlag för en arbetsgivare som vill begära omprövning.