Placeringsutsikter – En vändning till det positiva

November 2019  

Oktober månad innebar ett utbrott på uppsidan för världens aktiemarknader som en följd av positivare toner kring handelskonflikten och brexit, bättre än befarade kvartalsrapporter samt en potentiell bottenkänning i industrinedgången. Med de faktorerna i beaktande är vi mer konstruktiva till aktier och ser vidare uppsida för tillgångsslaget under avslutningen av året. Vi väljer med andra ord att öka aktievikten i vår investeringsstrategi på bekostnad av räntetillgångar, medan vi förblir neutrala till alternativa tillgångar.

Årets uppgångar har producerats under stundtals relativt hög volatilitet, det vill säga vi har haft en del större nedgångar och återhämtningar vilket lätt glöms bort när man tittar på den faktiska siffran. Den rekordstarka inledningen på året till exempel följde på den kraftiga sättningen med närmare minus 20 procent som vi fick under avslutningen av 2018 i spåren av konjunkturoro och åtstramningar från Federal Reserve.  Amerikanska aktier är upp 24 procent hittills i år och över 30 procent i SEK-termer, vilket utgör den starkaste utvecklingen så här långt på ett år sedan 2013. För Stockholmsbörsen landar siffran i skrivande stund på närmare 30 procent inklusive utdelningar. Den svaga kronan är självklart en bidragande faktor till den goda utvecklingen i internationella aktier för en svensk investerare, men det har även varit gynnsamt för den exporttunga Stockholmsbörsen.

Tecken på att tillverkningsindustrin bottnar ur

Vi har vid upprepade tillfällen under året skrivit om den svaga utvecklingen i den industriella sektorn i såväl USA, Europa och Sverige. Tillverkningsindustrin har med all sannolikhet genomgått en recession, men där vi i den senaste statistiken ser tecken på en stabilisering och en potentiell vändning i USA och Europa medan Sverige laggar. Kinesiska PMI-siffror visar också upp en vändning, där privata Caixin, vilken är en bredare undersökning än den statliga motsvarigheten, steg oväntat under oktober månad. Den senaste siffran visade på den starkaste expansionen sedan inledningen av 2017, drivet av en återhämtning i exporten och en ökning av inköpsaktiviteten bland företagen. Den senaste utvecklingen bör vara en indikation om att läget för tillfället inte blir värre, om än att vi ännu befinner oss på osäkra nivåer. BNP för det tredje kvartalet såg ok ut för såväl USA som Europa, vilket inte tyder på någon recession i närtid utanför tillverksningsindustrin. Vår slutsats är att vi förväntar oss en fortsatt förbättring under det fjärde kvartalet, vilket kommer ge stöd till marknaderna. Där även en stabil amerikansk arbetsmarknad med försiktigt stigande löner ger stöd till konsumenten och servicesektorn överlag.

Sentiment och flöden styr

Sentimentet har svängt en del under året och har likt aktiemarknaderna stärkts under oktober och befinner sig nu på neutrala nivåer. Samtidigt fortsätter amerikanska aktiefonder att visa på utflöden, vilket indikerar att deltagandegraden i årets uppgång är på den låga sidan och kommer ge stöd vid vidare uppgång. Uttrycket FOMO, Fear of Missing Out, är alltjämt levande i en värld där avkastningen är begränsad i räntemarknaderna. Sentix-index, vilket mäter investerarförtroendet i euroområdet, steg oväntat mycket om än från negativa nivåer, vid den senaste mätningen i november. Sentix täcker cirka 4 000 privata och institutionella investerare. Fortsatt positivt nyhetsflöde gällande handelsfrågan och den makroekonomiska utvecklingen bör lyfta sentimentet vidare och ge stöd till riskfyllda tillgångar under avslutningen av året.

Centralbankerna förväntas också fortsatt verka stödjande för marknaderna i termer av låga räntor och tillgångsköp för europeisk och japansk del. Det är Riksbanken som i dagsläget står ut med sin betydligt hökaktigare framtoning och kommunikation om en kommande räntehöjning i december. Det kvarstår att se om så blir fallet, men även om kronan såväl som långräntorna i Sverige har stärkts som en följd av detta har Riksbanken historiskt inte varit framgångsrik i termer av konjunkturtiming. Ett exempel är centralbankens räntehöjning endast veckan innan investmentbanken Lehman Brothers kraschade 2008. Riksbanken måste nog höja vid kommande möte givet den hökaktiga hållningen för att inte tappat allt förtroende, men kommunikationen kommer vara betydligt mjukare givet den svagare utveckling vi har sett i svensk ekonomi under senare tid.

 

Investeringsstrategi november 2019

Vi gick från en övervikt i aktier till en neutral stans i vår investeringsstrategi för mars månad tidigare i år. En vy som till mångt och mycket har fungerat relativt väl då vi har haft en sidledes rörelse i den svenska såväl som i den amerikanska marknaden, om än under stundtals hög volatilitet. I och med oktober månads utveckling har vi sett ett utbrott på uppsidan för många aktieindex, vilket föranleder oss till att ta en mer konstruktiv vy på aktier som tillgångsslag. Stärkta av en avtagande politisk oro kring handelskonflikten och brexit i kombination med en potentiell vändning i PMI-sifforna, framför allt för industrisektorn, ser vi en positiv potential för aktier under årets avslutande månader. De sista dagarnas mer avvaktande marknad ser vi som en välbehövlig paus inför fortsatta uppgångar.

Räntemarknaderna har också uppvisat en minskad konjunkturoro i och med brantningen av framför allt den amerikanska räntekurvan, vilken tidigare tillfälligt varit inverterad. Den amerikanska tioåringen handlar i skrivande stund runt 1,9 procent och kan den närmaste tiden mycket väl närma sig 2 procent i spåren av en stabilisering i den konjunkturella utvecklingen. Vi räknar dock med fortsatt låga räntenivåer överlag, där centralbankerna fortsätter ge stöd.

USA – Stabil utveckling  

Oktober månad avslutades med en räntesänkning från Federal Reserve, vilket var i linje med förväntansbilden. Sänkningen var den tredje i år från centralbanken och antagligen den sista på ett tag utifrån kommunikationen i samband med beskedet. Fedordförande Powell betonande i den efterföljande presskonferensen att penningpolitiken befinner sig ”in a good place” och att den nuvarande räntenivån lär bestå förutsatt att ekonomin utvecklas enligt Feds förväntansbild. En ytterligare sänkning i december är med andra ord inte på agendan om inte inkommande makro överraskar tydligt på nedsidan. Prissättningen i marknaden indikerar för närvarande en oförändrad ränta vid decembermötet. Trots avsaknaden om besked kring ytterligare sänkningar tog marknadens aktörer beskedet med ro och S&P 500 stärktes något som en följd. Den senaste tidens mer positiva tendens kring bland annat makroutvecklingen är bidragande, vilket även visat sig i en brantare räntekurva.

Inkommande makro i den amerikanska marknaden har annars varit blandad under månaden, där detaljhandelsförsäljningen backade något likväl som industriproduktionen och konsumentförtroendet. På den positiva sidan var en fortsatt stark arbetsmarknad där även siffrorna för september reviderades på uppsidan och med försiktigt stigande lönenivåer. PMI för tillverkningsindustrin steg för andra månaden i rad, vilket inte var föväntant fullt ut av marknaden. Det gällde även siffran för tjänstesektorn. Amerikansk BNP-tillväxt för det tredje kvartalet uppgick till 1,9 procent i uppräknad årstakt, vilket var högre än den väntade nivån om 1,6 procent och stärkte marknadssentimentet vidare under månaden.

Europa – Tyskland överraskar positivt, men fortsatt svagt

Euroområdets sammanvägda PMI-index för industrin och tjänstesektorn (composite), uppmättes till definitiva 50,6 i oktober, upp från 50,1 föregående månad. Inköpschefsindex för tjänstesektorn uppgick till definitiva 52,2 i oktober, upp från 51,6 föregående månad. Tyskland fortsätter att vara den svaga punkten i Europa som en följd av svagheten i bilindustrin och hotande biltullar. PMI-siffran för tillverkningsindustrin för landet stärktes dock något månad över månad, vilket inger hopp om någon form av stabilisering i nedgången. Den senaste siffran för tyska maskinorder ingjuter också visst hopp då utfallet var starkare än förväntat, om än att den uppvisar viss slagighet. Även sentimentet i termer av ZEW-index, vilket mäter det ekonomiska sentimentet hos 350 tyska institutionella investerare och analytiker, stabiliserades under oktober även om den negativa nivån alltjämt indikerar pessimism.

Sannolikheten för en hård brexit har minskat betydligt, även om osäkerheten förblir hög. EU har nu godkänt Storbritanniens ansökan om att skjuta fram brexit i tre månader till den 31 januari och innan dess väntar ett nyval i landet den 12 december. Bedömare menar att mardrömsscenariot skulle vara en hård brexit i kombination med att Jeremy Corbyn vinner valet.

En stimulerande europeisk centralbank, minskad politisk risk i och med brexit-utvecklingen och en stabilisering i tillverkningsektorns nedgång i kombination med att investerarkollektivet är underviktade europeiska aktier talar för regionen. Vi är försiktigt konstruktiva till europeiska tillgångar.

Sverigefortsatt på efterkälken och trend nedåt

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad på -0,25 procent vid oktobers räntemöte. Banken var tydlig i sin kommunikation avseende en kommande höjning till noll i december. Samtidigt sänktes räntebanan på längre sikt och man signalerade  att räntan kommer vara oförändrad i flera år framöver. Beskedet kommer trots att inflationen kommit ner under de senaste månaderna och att banken varnar för avmattning i den svenska konjunkturen samt för ökade globala risker. Det framstår därför som att Riksbanken, trots att data kanske inte stödjer det just nu, gärna så snabbt som möjligt lägger tiden av negativa räntor bakom sig. Protokollet från Riksbankens möte i oktober visade också att samtliga ledamöter stod bakom en oförändrad ränta och en nedjustering av räntebanan, medan den kommande höjningen inte är lika klar även om så nog blir fallet.

PMI-index för den tillverkande industrin sjönk i oktober, vilket visar på en svag global efterfrågan och visar än så länge inga tecken på stabilisering. Det bekräftas även i den sjunkande siffran för tjänstesektorn. Svensk ekonomi ser därmed ut att lagga andra regioner. Enligt den senaste konjunkturbarometern backade barometerindikatorn till 93,6 från tidigare 94,4 i september. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn backade medan bygg- och anläggningsverksamhet samt hushållen bidrog på uppsidan.

Enligt SCB är statistiken kring svensk arbetsmarknad behäftad med kvalitetsproblem sedan ett år tillbaka där vårens sysselsättningsstatistik troligtvis var sämre än rapporterat utfall, medan den senaste tidens ökning i arbetslöshetstalet troligtvis har varit överskattad. Siffrorna ska därför enligt SCB användas med försiktighet. Arbetslösheten uppgick i säsongsrensade termer till 7,4 procent i september, vilket var sämre än väntat men givet problematiken med kvaliten i siffrorna stärktes kronan på beskedet och räntorna steg något.

Japan – BoJ signalerar fortsatta stimulanser

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent. Den penningpolitiska hållningen lämnades oförändrad, vilket innebär ett QE-program med inriktning att hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent och obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år. I sin efterföljande kommunikation signalerade dock banken att räntan kan komma att sänkas ytterligare och att räntorna kommer att vara låga så länge som det krävs. Tidigare kommunikation löd att räntorna skulle vara låga åtminstone till våren 2020.

PMI för tillverkningsindustrin backade under oktober till 48,4 från tidigare 48,9, vilket var något svagare än väntat. Den japanska industriproduktionen steg 1,4 procent i september jämfört med månaden före, som var bättre än förväntansbilden och en trendvändning mot den negativa utvecklingen under augusti månad.

Tillväxtmarknaderna – Kinesisk tillverkningsindustri vänder, medan Brasilien fortsätter att sänka räntan

Det något bredare, i termer av små- och medelstora företag, Caixin PMI visade på en ökning i oktober till 51,7 vilket var högre än marknadens förväntansbild och enligt ett officiellt uttalande ligger indexet på den högsta nivån sedan februari 2017 och visar på en förbättring i tillverkningsindustrin. ”Såväl den inhemska som utländska efterfrågan förbättrades betydligt. Delindex för nya order förblev i positivt territorium och steg till den högsta nivån sedan januari 2013”, heter det i en kommentar från kinesiska investeringsfirman CEBM.

De senaste BNP-sifforna visade dock på en viss avmattning i tillväxten under det tredje kvartalet, ned till 6 procent från tidigare 6,2 procent. Kinesisk industriproduktion å andra sidan ökade under september med 5,8 procent jämfört mot samma månad föregående år. Utfallet var också bättre än väntade 5,0 procent. Detaljhandelsförsäljningen under samma period ökade med 7,8 procent vilket var i linje med förväntansbilden. Den kinesiska ekonomin visar därmed också upp tendenser till stabilisering i spåren av minskad osäkerhet i handelsfrågan även om mycket ännu återstår att förhandla om. Den negativa utvecklingen i handelsdatan visar också på en inbromsning i form av något bättre exportsiffror än befarat, även om de alltjämt visar på en minskning.

Den brasilianska centralbanken BCB sänkte räntan under oktober månad till rekordlåga 5,0 procent samtidigt som man signalerade om eventuellt ytterligare sänkningar framöver. Så sent som i augusti 2016 uppgick räntenivån till 14,25 procent och har därefter sänkts successivt för att ligga stabilt på 6,5 procent under andra halvan av 2018 och första halvan av 2019. De senaste sänkningarna som inleddes i juli i år kommer som ett svar på fortsatt låg tillväxttakt och svagt inflationstryck.

Räntor – Expansiv penningpolitik indikerar fortsatt låga marknadsräntor.

Duration har lönat sig under året i och med fallande räntenivåer längs hela kurvan, men under de sista veckorna har långräntorna vänt runt något i och med en avtagande konjunkturoro. Expansiv penningpolitik från världens centralbanker håller dock räntorna på låga nivåer, även om förväntansbilden kring ytterligare sänkningar från Fed har ändrats något sedan det senaste FOMC-mötet i oktober. ECBs nytillträdda chef Christine Lagarde väntas behålla en expansiv ansats likt sin föregångare Mario Draghi. Riksbanken går än så länge emot strömmen och vidhåller att nästa steg är en räntehöjning, trots en fallande inflationstakt och allmänt svaga konjunkturutsikter för svensk del. I bristen på avkastning inom räntetillgångar har investerare rört sig allt längre ut på riskskalan, vilket har varit gynnsamt för företagsobligationsfonder med tightare kreditspreadar som följd. Vi ser fortsatt bleka utsikter för räntetillgångar generellt, men förespråkar krediter för att erhålla någon form av avkastning.

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2018 2017 2016 2015 2014
Global 32,78% -1,15% 10,3% 15,9% 6,8% 27,9%
Sverige 26,86% -6,53% 8,7% 8,4% 2,3% 12,7%
USA 35,15% 2,83% 9,2% 19,5% 8,4% 37,4%
Europa 29,17% -7,81% 13,1% 7,3% 4,6% 14,4%
Japan 27,32% -5,66% 11,7% 10,3% 18,0% 17,0%
Tillväxt 23,32% -7,50% 23,7% 19,8% -8,4% 19,2%
Brasilien 27,79% 7,75% 11,9% 79,1% -36,9% 4,8%
Ryssland 59,40% 7,53% -5,2% 66,8% 12,2% -34,5%
Indien 16,30% 0,38% 25,1% 6,2% 1,1% 51,0%
Kina 26,97% -12,15% 38,9% 8,7% -0,7% 31,6%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 7-nov 2018 2017 2016 2015 2014
Sverige, 10 år 0,048% 0,47% 0,78% 0,55% 0,99% 0,94%
USA, 10 år 1,919% 2,72% 2,41% 2,45% 2,29% 2,19%
Tyskland, 10 år -0,234% 0,24% 0,43% 0,21% 0,64% 0,54%
Japan, 10 år -0,076% 0,00% 0,05% 0,04% 0,26% 0,33%
Valuta
EUR/SEK 10,6495 10,2753 9,85 9,57 9,14 9,52
USD/SEK 9,6159 8,971 8,23 9,1 8,35 7,81
100JPY/SEK 8,8234 8,1197 7,31 7,77 6,93 6,54

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 7 november.

Av: Jon Arnell och Anders Bosvik

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.