Imorgon öppnar de kinesiska fastlandsbörserna

I morgon öppnar de kinesiska fastlandsbörserna, Shanghai och Shenzhen, efter nyårsfirandet, vilket innebär att vi kommer se stora nedgångar initialt. De kinesiska myndigheterna har under söndagen annonserat stora stimulanser, 174 miljarder dollar, för att säkerställa likviditeten i marknaderna. Marknadsbedömare räknar med nedgångar i storleksordningen 6 – 8 procent för de kinesiska marknaderna. Delvis som en följd av att marknaderna ska handla ikapp på nedsidan efter att ha varit stängda, men även på grund av den fortsatta oron kring coronavirusets spridning och följdeffekter. Rykten om förbud mot att sälja kort, det vill säga att sälja lånade aktier, likt under finanskrisen för att dämpa marknadsrörelserna florerar redan.

  • Osäkert läge som följd av coronaviruset
  • Räkna med fortsatt volatila marknader

WHO, Världshälsoorganisationen, har deklarerat internationellt hälsonödläge som en följd av coronavirusets spridning, där den största oron är att viruset ska sprida sig till länder med svagare sjukvårdssystem. Under söndagen har antalet rapporterade fall av coronaviruset nått över 14 000 stycken, av vilka de flesta alltjämt är inom Kina enligt WHO. Antalet dödsfall överstiger nu 300, med ett rapporterat dödsfall utanför Kina, i Filipinerna under lördagen. USA har samtidigt rapporterat ett sjätte fall av virusinfektion, vilket också är ett första fall av smitta mellan människor. Det råder fortfarande oklarhet huruvida viruset smittar innan uppvisande av symptom. En ljuspunkt är att inget nytt land har rapporterat fall av coronaviruset de senaste 24 timmarna.

Rapporteringen och ryktesspridningen kring coronaviruset är intensiv och det är svårt i vissa lägen att avgöra vad som är sant eller inte. Vi hör via kontakter i Hong Kong att europeisk media och framför allt svensk underskattar läget och negativa effekter därav, men det är som sagt svårt att avgöra.

Paralleller dras till SARS-utbrottet under 2002 – 2003. De kortsiktigt negativa effekterna av coronaviruset riskerar att bli större än efter SARS, givet att konsumtionen som en del av BNP är betydligt högre idag än 2003 och det är väsentligt fler människor i rörelse idag. Under det andra kvartalet 2003, under SARS-epidemin, föll den kinesiska BNP-tillväxten med nästan 2 procentenheter som en följd av dämpad konsumtion och minskat resande. Ekonomin återhämtade sig dock redan följande kvartal, vilket föranleder ekonomer att tro på liknande mönster även under coronavirusets framfart. De kinesiska myndigheterna kommer med största sannolikhet också se till att stimulera ekonomin för att återhämta eventuellt tillväxttapp.

En fingervisning om den kommande utvecklingen är att titta på Hong Kong-börsen som öppnade under förra veckan efter nyåret. Den marknaden föll då över 5 procent under de första två dagarna, medan börsen i Taiwan föll runt 6 procent redan första dagen. Vi kan vänta oss en liknande utveckling för de kinesiska marknaderna under morgondagen med fortsatt tryck nedåt på övriga marknader.

Vår slutsats är att marknaderna fortsatt kommer vara under press och handla volatilt, med rörelser åt båda hållen beroende på händelseutvecklingen. Samtidigt kommer vi från ett läge med relativt stor börsuppgång och någon form av tillbakagång var att vänta. Det vill säga vi har befunnit oss i ett överköpt läge, där marknaderna har sprungit före den realekonomiska utvecklingen. Coronautbrottet har fungerat som en katalysator för en börsnedgång och ytterligare några procent ner skulle inte hämma marknadernas, i detta läget, alltjämt positiva trend. Den underliggande makroekonomiska utvecklingen vittnar än så länge om en potentiell vändning till det positiva, vilket talar för aktier. Men nuläget är högst osäkert och mycket handlar om huruvida man lyckas få kontroll på och stävja virusspridningen i närtid. De negativa ekonomiska effekterna kommer att bli kännbara, men frågan är till vilken grad. Räkna med fler statliga stimulanser runt om i världen för att ge stöd till den ekonomiska utvecklingen.

Hur ska man då agera som investerare i detta läget? Det finns tyvärr inget lätt eller rätt svar på den frågan, utan det handlar snarare om den enskildes behov av likviditet i närtid. Att kliva ur marknaderna kan vara vanskligt, givet att minsta tecken på en stabilisering i virusepidemin kommer att medföra större uppgångar. Samtidigt som en potentiell lösning ännu inte är i sikte och vi antagligen har mer nedsida framför oss. Rådet blir att diversifiera, det vill säga att sprida sina risker geografiskt såväl som tillgångsmässigt.

Jon Arnell

Investeringschef
Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.