Placeringsutsikter – Liquidity is the name of the game

Juni 2020   

Likt den brutala nedgången under februari och framför allt mars är också uppgången av historiska mått, vilket lämnar många investerare på sidlinjen i väntan på nästa köptillfälle. Massiva stimulanser driver marknaderna vidare uppåt och rädslan är stor att missa uppgången. Marknaderna går sällan dit flocken vill, men precis som att pessimism föder pessimism leder uppgångar inte sällan till fortsatta uppgångar. Marknaderna driver på, men där orostecken kring en andra våg agerar motstånd. Vi är sedan tidigare något mer avvaktande och behåller vår neutrala stans efter att ha deltagit i stora delar av återhämtningen.  

Optimismen verkar inte veta några gränser när marknaderna återtar förlorad mark för var dag som går. Fram till den 3 juni noterade S&P 500 det största 50-dagarsrallyt någonsin och det tekniktunga Nasdaq har återigen noterat nya högsta nivåer. Allt medan amerikansk arbetsmarknad har noterat den högsta arbetslösheten sedan 30-talet, 40 miljoner har ansökt om arbetslöshetsersättning i USA sedan februari och över 100 000 amerikaner har avlidit i sviterna av Covid-19 enligt Johns Hopkins Universitetet. Men marknaderna är framåtblickande och den generella uppfattningen är att vi har det värsta bakom oss där april utgör botten makroekonomiskt.

Marknaderna prissätter en V-återhämtning drivet av de massiva stimulanser som pumpas ut världen över. Under finanskrisen köpte Federal Reserve amerikanska statsobligationer till ett värde om 75 miljarder dollar i månaden i och med sitt andra stimulanspaket QE2 i november 2010. I dag köper de för motsvarande belopp varje dag. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade nyligen sitt stödköpsprogram ”Pandemic Emergency Purchase Programme” med 600 miljarder euro, vilket innebär att det totala programmet nu omfattar hela 14 000 miljarder kronor. Stödet syftar till att stimulera kreditgivning till hushåll och företag i krisen. Programmet kommer att fortlöpa till juni 2021 och därefter återinvestera köpta tillgångar som löper ut till slutet av 2022. Tyskland har lanserat ännu ett stimulanspaket motsvarande 1 350 miljarder kronor och amerikaner har erhållit mer än 267 miljarder dollar i hopp om att kickstarta den ekonomiska utvecklingen i och med den rådande krisen. Likviditeten är med andra ord massiv och centralbankerna är långt ifrån redo att släppa på gasen. Lärdomen från finanskrisen är att man lättade på stöden och de låga räntorna allt för tidigt, vilket inte bör hända igen.

En diskussion i marknaderna har varit huruvida aktiemarknaden har frikopplat sig från utvecklingen i den reala ekonomin, men samtidigt har makro kommit in något bättre än befarat och har därmed bekräftas i de stigande kurserna. CNN:s Fear & Greed index, vilket mäter en rad sentimentsindikatorer i marknaden, noteras idag på 68 där extrem girighet är 100 och indikerar därmed inte överhettning på något sätt. Uppgången, likt aktiemarknaden, är dock anmärkningsvärd från låga singelsiffror eller nära noll till dagens nivåer under relativt kort tid. Det är likviditeten som främst driver marknaderna. Konsensusvyn har hela tiden varit att marknaderna ska ner en vända till, vilket innebär att det är många som inte varit fullt ut delaktiga i uppgången.

Allt handlar om förväntansbilden

Det mesta tyder på att vi har passerat botten vad gäller ledande indikatorer och vi börjar se en vändning uppåt på många håll. Förväntansbilden, som tidigare låg för högt har hunnit skruvas ned och nu börjat vända uppåt, vilket avspeglas i så kallade överraskningsindex som snabbt tagit sig till högre nivåer. Lågt ställda förväntningar har medfört positiva utfall trots rekordsvaga makrosiffror och förväntansbilden justeras därmed på uppsidan med effekten att det snart kan bli svårare att överraska positivt.

BNP-prognoserna går från ”jättedåligt till mindre dåligt” enligt Nordeas ekonomer till följd av bättre ekonomisk motståndskraft än tidigare väntat. Näringslivets produktion föll rekordstort under april, men ändå mindre än befarat vilket föranleder upprevideringar enligt Nordea. SCB:s senaste aktivitetsindikator, vilken syftar till att spegla hur den svenska ekonomin utvecklas på månadsbasis, minskade under april månad jämfört med föregående år. Nedgången är dock mindre än prognosbilden, vilket bidrar positivt till helhetsbilden.

Inköpschefsindex, PMI, som noterade bottennivåer under april månad har i de senaste mätningarna vänt upp något vilket är positivt. Men ekonomierna befinner sig fortsatt i kontraktion det vill säga en indexnivå under 50. I Tyskland och för eurozonen som helhet har indexet tagit sig från låga 30 till att närma sig 40-nivån, vilket även gäller Sverige. Tysklands industrier har börjat öppna upp, men statistiken visar att efterfrågan fortfarande haltar med begränsade produktionsvolymer som följd. Norskt PMI för tillverkningsindustrin steg till 45,9 under maj, medan Kina som ligger tidigare i denna återhämtning återigen noteras över 50. På tjänstesidan noteras den privata Caxin-undersökningen på 55, vilket är en ökning med 10 enheter sedan april och indikerar därmed en stark återhämtning.

Den senaste jobbrapporten i USA visade överraskande att antal arbetstillfällen ökat med 2,5 miljoner, vilket var betydligt bättre än prognoserna och den största ökningen någonsin. Enligt estimaten låg förväntansbilden för att sysselsättningen skulle minska med 8,5 miljoner personer och att arbetslösheten därmed skulle öka till över 19 procent. Istället ökade alltså sysselsättningen och arbetslösheten föll tillbaka något till 13,3 procent. En del av förklaringen kan mycket väl vara det statliga stödet ”Paycheck Protection Program”, vilket implementerades under april och syftar till att uppmuntra mindre företag att behålla sina anställda. När stödet väl nådde ut hämtade företagen hem tidigare varslad personal med positiva siffror som följd.

För svensk del råder det alltjämt stor osäkerhet kring de permitteringar som genomförts och huruvida dessa kommer att leda till varsel under hösten. En del företag har återtagit tidigare permitteringar, vilket måste tolkas som positivt även om det likväl kan handla om en alltför stor administrativ börda kring det statliga stödet. Enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen har hälften av de som varslades under inledningen av mars månad nu blivit uppsagda. Totalt har 80 816 personer varslats om uppsägning sedan krisen inleddes. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén går det snabbare under nuvarande kris än under finanskrisen, vilket indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden. Lastbilstillverkaren Scania flaggar för uppsägningar då återhämtningen i Europa och framför allt Latinamerika spås gå långsammare än tidigare förväntat. Det finns en klar risk för liknande utspel från fler bolag, då vi ännu befinner oss i lindan av återöppnandet av ekonomier och osäkerhet råder kring hur efterfrågan på olika varor kommer att se ut framåt.

Sektorrotation ger bredd och adderar stöd

Vi har tidigare talat om behovet av en bättre bredd i marknaden, det vill säga att det är fler sektorer som står för stigande kurser för att kunna motivera vidare uppgång och en tro på en ekonomisk återhämtning. I den amerikanska marknaden har det varit ett fåtal större tech-namn som drivit på utvecklingen, så även innan coronapandemin tog sitt grepp om världen. Apple, Amazon, Facebook, Google och Microsoft har dominerat och det har varit en rekordkoncentration i termer av marknadsvärde i dessa fem bolag, vilka tillsammans noterat stora uppgångar medan övriga bolag inom S&P 500 noterats på minus för året. Under de senaste veckorna har vi erfarit ett betydligt bredare deltagande där tidigare nersålda sektorer börjar visa livstecken. En stabilisering i långräntorna har också gett stöd till en tidigare nedtryckt banksektor, där bankerna i Europa till exempel har brutit upp från en konsolidering och där de svenska bankerna ger stöd till Stockholmsbörsen då de väger tungt i index.

Sektorrotationen har också medfört att värdebolag har premierats framför tillväxtbolag, ett skifte som många har väntat på. Tillväxtbolagen har dominerat uppgången i framförallt de amerikanska marknaderna sedan finanskrisen, men en rotation kan nu alltså skönjas. Om det är en hållbar förändring får tiden utvisa, men i skrivande stund ger det stöd till marknaderna överlag, vilket även småbolagen gör som normalt sett kommer i den senare delen av en återhämtning. Småbolagsindexet Russell 2000 i USA är upp mer än 50 procent sedan botten i mars och ett av de tydligaste tecknen på rotationen är att även bolag med svaga balansräkningar, som straffades hårt i nedgången, nu deltar på uppsidan. Sektorrotationen har endast startat och kan mycket väl pågå ännu ett tag.

Marknaderna andas optimism, men det finns alltjämt risker

Ekonomier öppnas upp och restriktioner avtar i takt med att viruskurvorna vänder ner, vilket i kombination med massiva stimulanser föder marknadens optimism. Positivt tolkningsföreträde dominerar sedan ett par veckor tillbaka marknaderna, där också rädslan för att missa vidare uppgång driver på marknaderna generellt. Flera undersökningar visar på ett negativt sentiment där många fondförvaltare legat med stora kassor under delar av återhämtningen, vilket ger extra bränsle till marknadsutvecklingen.

Men trots den optimism som råder är den fortsatta utvecklingen inte utan potentiella risker. Den uppenbara risken är en andra våg i viruspandemin, vilket dagens utveckling inte tyder på men öppnandet av samhällen kommer vara det ultimata testet. Protesterna som samlar stora folkmassor runt om i USA, men även i andra delar av världen, skulle kunna leda till en ökad spridning av coronaviruset. Flertalet tillväxtmarknader har ännu inte virussituationen under kontroll och många är de länder som alltjämt ser en ökning i spridningstakten. En annan stor risk är att marknaderna handlar allt för mycket på den optimistiska sidan vad gäller återhämtningen, som givet dagens marknadsutveckling förväntas anta V-formen med en stark höst där utrymmet för besvikelser krymper allt mer.

Brexit, som tidigare var högaktuellt, känns just nu långt borta men innan den 1 juli måste EU och Storbritannien enas om huruvida övergångsperioden ska förlängas eller inte. I dagsläget tyder det mesta på att inte mycket har skett i form av framsteg i förhandlingarna, vilket skulle kunna leda till marknadsstress även om det inte är så troligt. Spänningarna mellan USA och Kina finns alltjämt kvar och har ökat under senaste tiden till följd av en hårdare retorik från president Trumps sida. Marknaderna har än så länge valt att se igenom den ökade spänningen, men självförtroendet skulle lätt kunna få sig en törn om situationen förvärras. Slutligen så väntar ett presidentval i USA i höst, där demokraternas kandidat Joe Biden ökar i undersökningarna vilket aktualiserar potentiella skatteförändringar i landet något som marknaderna generellt sett inte ser som positivt. Men valet kommer inte komma i spel förrän tidigast efter sommaren.

 

Investeringsstrategi juni 2020

I vår uppdatering för maj månad valde vi att ta ett steg tillbaka genom att lägga oss neutrala i vår tillgångsallokering, vilket med den senaste månadens starka utveckling bakom oss kan konstateras var något för tidigt. Vi missbedömde styrkan i marknaderna och den underliggande rädslan för att missa vidare uppgång. På den positiva sidan har vi erhållit en tydligare bredd i marknadsuppgången, något som vi efterfrågade i föregående Placeringsutsikter. Maj och inledningen på juni har medfört en tydlig sektorrotation där banker, cykliska bolag och de tidigare hårdast drabbade bolagen har drivit på utvecklingen, vilket adderar stabilitet överlag. Den sista veckan har marknaderna uppvisat en tydlig bräcklighet i och med oro för en andra våg, vilket innebär en tillbakagång och vad som kan leda till en mer sansad utveckling framåt.

Det vi ställer oss frågande till i detta läge är huruvida det är rimligt att anta att inget har förändrats i och med coronapandemin, givet att aktiemarknaden diskonterar ett V-scenario där index handlas endast marginellt från tidigare toppar. S&P 500 närmar sig januaris bottennivåer, då världen såg väldigt annorlunda ut med amerikansk arbetslöshet om 3,5 procent och en förväntad BNP-tillväxt och vinsttillväxt i USA om 2 respektive 5 procent. Även om vi hoppar fram 6 månader så kommer inte världen se ut som den gjorde innan coronapandemin, så varför ska världens aktiemarknader handla på motsvarande nivåer?

Stimulanser i form av låga räntor under överskådlig tid och massiva penning- och finanspolitiska åtgärder är vad som främst driver marknaderna i kombination med en rädsla att missa uppgången, vilket mycket väl kan driva på ännu en bit. Vi ser dock gärna någon form av konsolidering, då vi anser att marknaderna diskonterar ett alltför positivt scenario och då utrymmet för besvikelser är begränsat. Vi behåller vår neutrala tillgångsallokering, men utan en starkare åsikt. Vi har sedan tidigare arbetat med våra exponeringar och diversifiering för att skapa bra förutsättningar för fortsatt långsiktig kapitaltillväxt.

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2019 2018 2017 2016 2015
Global -5,399% 34,8% -1,15% 10,3% 15,9% 6,8%
Sverige -4,11% 27,96% -6,53% 8,7% 8,4% 2,3%
USA -1,4683% 38,19% 2,83% 9,2% 19,5% 8,4%
Europa -11,498% 30,69% -7,81% 13,1% 7,3% 4,6%
Japan -5,342% 26,29% -5,66% 11,7% 10,3% 18,0%
Tillväxt -11,627% 25,04% -7,50% 23,7% 19,8% -8,4%
Brasilien -33,505% 33,36% 7,75% 11,9% 79,1% -36,9%
Ryssland -20,90% 59,33% 7,53% -5,2% 66,8% 12,2%
Indien -21,061% 13,58% 0,38% 25,1% 6,2% 1,1%
Kina -3,183% 30,35% -12,15% 38,9% 8,7% -0,7%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 9-juni 2019 2018 2017 2016 2015
Sverige, 10 år 0,075% 0,1530% 0,47% 0,55% 0,55% 0,99%
USA, 10 år 0,83% 1,8945% 2,72% 2,45% 2,45% 2,29%
Tyskland, 10 år -0,311% -0,1820% 0,24% 0,21% 0,21% 0,64%
Japan, 10 år 0,016% -0,0230% 0,00% 0,00% 0,04% 0,26%
Valuta
EUR/SEK 10,421 10,4336 10,2753 9,85 9,57 9,14
USD/SEK 9,2498 9,3171 8,971 8,23 9,1 8,35
100JPY/SEK 8,5702 8,5320 8,11978, 7,31 7,77 6,93

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 9 juni.

 

Av: Jon Arnell, Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.