Placeringsutsikter – Spännande höst väntar

September 2020   

Coronapandemin håller alltjämt världen i sitt grepp och den ekonomiska återhämtningen fortskrider, om än i en försiktigare takt, medan världens aktiemarknader noterar nya högstanivåer. För vidare uppgångar krävs ett bredare deltagande i marknaden, vilket finns fog att förvänta sig över tid men kortsiktigt förblir vi neutrala i vår tillgångsallokering.  

Efter en av de snabbaste marknadsnedgångarna sedan 1929 under våren kan vi nu konstatera en av de största återhämtningarna i historien på kort tid. Med en uppgång på mer än 50 procent sedan 23 mars för amerikanska S&P 500 och med en av de bästa augustimånaderna sedan 1986 för amerikanska aktier hade vi egentligen inte haft någon större nedgångsdag sedan under juni månad fram till nu. Nedgången såväl som uppgången har tagit många på sängen och det finns nog en hel del investerare som väntar på nästa dipp för att återigen kunna träda in i marknaden.

Bredden i marknaden kan ifrågasättas då stora delar av uppgången i S&P 500 kan tillskrivas teknologisektorn. Vilket inte är så konstigt givet de massiva vinster bolag som Apple, Amazon, Microsoft, Google och Facebook genererar samt att vi sedan en relativt lång tid lever i en värld där tillväxt är få förunnat. Många av dessa bolag är också starkt bidragande till det digitala skiftet som i och med pandemin har snabbspolats ett antal år. Extremer är aldrig sunt i en marknad och leder förr eller senare till korrigeringar, men givet förutsättningarna är det troliga scenariot en avkylning för sektorn och sedan en sidledes rörelse medan övriga marknaden kommer ikapp. En bredare ekonomisk återhämtning kommer leda till stigande kurser för mer cykliska och mindre bolag, vilket leder till en mer balanserad marknad över tid.

Återhämtning präglad av massiva stimulanser

Det andra kvartalets tapp i termer av BNP världen över har varit massivt som följd av den i vissa fall totala nedstängning som skedde under våren. Indien vars BNP föll 23,9 procent under det andra kvartalet upplever nu en krympande ekonomi för första gången på 40 år samtidigt som viruskurvorna fortsatt pekar uppåt. Australien noterar sin första lågkonjunktur sedan 1991, vilket är en bedrift i sig. Sverige tappade ”endast” 8,6 procent som en följd av den mer försiktiga strategin kring nedstängningar men det är det största enskilda kvartalstappet sedan 80-talet.

Det första halvåret i år visar överlag på tvåsiffriga tapp runt om i världen, vilket också medfört enorma stimulanser från såväl penning- som finanspolitiskt håll. 11 000 miljarder dollar har enligt beräkningar tillförts systemet från världens centralbanker och lika mycket har kommit från finanspolitiskt håll i termer av stödpaket. Den amerikanska centralbankens nu mer flexibla inflationsmål, som presenterades i dagarna, där inflationen kan tillåtas överstiga det tidigare målet om 2 procent innebär att eventuella räntehöjningar skjuts på framtiden. En tillfälligt överhettad ekonomi kommer alltså inte leda till direkta åtstramningar, utan visst utrymme ges. Vi kan nog räkna med att övriga centralbanker i västvärlden på ett eller annat sätt kommer följa efter. Det innebär att uttrycket ”lower for longer”, alltså att låga räntor består, cementeras än mer och på så sätt stimulerar ekonomin via billig finansiering samt att högre värderingsmultiplar på aktier kan accepteras.

För svensk del räknar nu marknaden i likhet med Riksbankens prognoser med en oförändrad styrränta under såväl 2021 som 2022. Riksbanken kommer också i närtid att inleda köp av företagsobligationer i likhet med Fed och ECB. Beslutet följer delvis på den turbulens som drabbade den nordiska eller fram allt den svenska kreditmarknaden under våren men också då ”köpen håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin”, enligt Riksbanken. Det är tydligt att centralbankerna överlag inte kommer trappa ned på stödåtgärderna i närtid, vilket därmed fortsatt agerar stöd för marknaderna.

Trump eller Biden?

Alla uppgångar präglas dock av risker och dagens marknad är inget undantag. Den uppenbart stora risken är att coronaviruset muterar i någon form och driver upp virusspridningen ytterligare samt att ett kommande vaccin uteblir eller drar ut på tiden. Eventuella nya nedstängningar i paritet med vårens känns dock osannolika givet den ekonomiska kostnaden. Förväntansbilden ligger för ett vaccin mot slutet av året, vilket givet de massiva satsningar inom den medicinska världen som just nu pågår känns högst troligt. Alternativt erhåller vi någon form av bromsmedicin, vilket dämpar trycket på sjukvården som i sin tur kan leda till ett öppnare samhälle. Att ett vaccin i någon form kommer och att en bredare utrullning kan komma att ske under inledningen av nästa år är det alltså få som ifrågasätter och är också förklaringen till att marknaderna inte reagerar negativt på ökningar i virusfall i delar av världen. Men däri ligger också risken, det vill säga att alla förväntar sig samma utfall. Inlärningskurvan kring Covid-19, dess effekter på samhället och hur stater agerar i krisen är brant vilket föranleder en tro på en mer optimistisk vy på händelseutvecklingen.

Övriga risker utgörs av det kommande amerikanska valet, de geopolitiska spänningarna mellan framför allt USA och Kina samt den nu nästan bortglömda brexithistorien. Den sistnämnda känns dock som en risk som marknaderna har valt att ignorera för närvarande.

Vad gäller det amerikanska presidentvalet indikerar opinionsundersökningarna ett visst övertag för Demokraterna och Joe Biden. Det ska dock noteras att Trump låg efter inför valet 2016 också. Båda kandidaterna för med sig plus och minus ur marknadens synvinkel. Demokraterna representerar potentiella skattehöjningar, fortsatta stimulanser och med största sannolikhet en lugnare geopolitisk agenda. Det omvända gäller för Republikanerna, enkelt uttryckt. Givet den förmodade stora mängd poströster som kommer att läggas i och med restriktioner kan vi med största sannolikhet räkna med ett stökigt valförfarande och ett utdraget resultat. Trump är heller knappast känd för att vara en bra förlorare. Men frågan är om det inte handlar mer om att risken ligger i osäkerheten inför valet snarare än vem som kommer att bli vald denna gång. Marknaderna avskyr osäkerhet, vilket skulle kunna föranleda en mer volatil marknad fram till valet medan skingrandet av osäkerheten kan leda till stabilisering oavsett utkomsten. I november vet vi.

 

Investeringsstrategi september 2020

Positiva på längre sikt, men fortsatt avvaktande allokeringsmässigt

Den ekonomiska återhämtningen fortskrider alltjämt med stigande inköpschefsindex på båda sidor av atlanten så väl som ökande industriproduktion och deltaljhandelsförsäljning. En viss avmattning kan skönjas i vissa indikatorer och viktiga faktorer kommer att vara arbetsmarknaden och företagens utveckling för den fortsatta återhämtningen. Kvartalsrapporterna under sommaren kom in bättre än befarat, vilket föranlett prognosjusteringar på uppsidan inför kommande kvartal där vägledning om uthålligheten i återhämtningen kommer att ges. Kriser föder dock innovation och utveckling likväl som fokus på kostnader, vilket i det långa loppet kommer att leda till effektivare organisationer och produktivitetsförbättringar och därmed högre vinster. Alltså något positivt.

De finansiella marknaderna speglar tillgången på likviditet och förväntan om företagens framtida intjäning likväl som den ekonomiska utvecklingen. Just nu, och antagligen för en lång tid framåt, finns det en icke sinande tillströmning av likviditet i form av finans- och penningpolitiska stimulanser. Det i kombination med det faktum att världens ekonomier återhämtar sig och förutsatt att vi kan begränsa covid-19:s fortsatta framfart så finns det anledning att hålla en positiv ansats till riskfyllda tillgångar på sikt. Mycket återhämtning återstår dock och marknaderna har diskonterat en hel del positivt varvid vi fortsatt håller en neutral tillgångsallokering, men där vi aktivt arbetar med sammansättningen inom såväl aktie- som räntetillgångarna för att anpassa oss till rådande marknadsklimat.  

 

Utveckling aktieindex, i svenska kronor

MSCI, i SEK I år 2019 2018 2017 2016 2015
Global -2,68% 34,8% -1,15% 10,3% 15,9% 6,8%
Sverige -0,02% 27,96% -6,53% 8,7% 8,4% 2,3%
USA 2,26% 38,19% 2,83% 9,2% 19,5% 8,4%
Europa -12,77% 30,69% -7,81% 13,1% 7,3% 4,6%
Japan -7,37% 26,29% -5,66% 11,7% 10,3% 18,0%
Tillväxt -5,44% 25,04% -7,50% 23,7% 19,8% -8,4%
Brasilien -37,66% 33,36% 7,75% 11,9% 79,1% -36,9%
Ryssland -29,34% 59,33% 7,53% -5,2% 66,8% 12,2%
Indien -9,72% 13,58% 0,38% 25,1% 6,2% 1,1%
Kina 11,64% 30,35% -12,15% 38,9% 8,7% -0,7%

Marknadsräntor/valuta

Marknadsräntor 3-sep 2019 2018 2017 2016 2015
Sverige, 10 år -0,057% 0,1530% 0,47% 0,55% 0,55% 0,99%
USA, 10 år 0,636% 1,8945% 2,72% 2,45% 2,45% 2,29%
Tyskland, 10 år -0,487% -0,1820% 0,24% 0,21% 0,21% 0,64%
Japan, 10 år 0,031% -0,0230% 0,00% 0,00% 0,04% 0,26%
Valuta
EUR/SEK 10,3168 10,4336 10,2753 9,85 9,57 9,14
USD/SEK 8,7337 9,3171 8,971 8,23 9,1 8,35
100JPY/SEK 8,2232 8,5320 8,11978, 7,31 7,77 6,93

Uppgifter om avkastning, ekonomiska nyckeltal med mera avser uppgifter per 3 september.

 

Av: Jon Arnell, Investeringschef

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.