Veckobetraktelser – Tidig vårstädning – vilka aktier ska bort?

 • En ödesvecka för riskaptiten står för dörren
 • Marknaderna vädrar ut övervärderade och olönsamma bolag
 • Veckans rapportbolag som UPS, Starbucks, SNAP och Amazon sätter agendan

  Den stundande veckan är lite av en ödesvecka för hur den globala ekonomin utvecklas. Fraktbolaget UPS ger vägledning i flaskhalsproblematiken, Starbucks för upp konsumentefterfrågan på agendan och kommunikationsappen SNAP som växer kraftigt men inte tjänar pengar ger en bild av kommande riskvilja, säger Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen.

  Dessa bolag som samtliga rapporterar i veckan kommer att ge vägledning till hur marknaderna reagerar i närtid. Hur riskbenägna är investerarna i takt med att räntorna stiger och lönsamheten sjunker, frågar sig Jon Arnell.

  För svensk del håller vi koll på småbolagsfondernas innehav som tagit mycket stryk under inledningen av året för att få en känsla för riskviljan och rotationen i marknaden.

De vilda rörelserna fortsätter
Den senaste veckans volatila utveckling med kraftiga nedgångar som byts mot tydliga uppgångar under en och samma dag visar på den osäkerhet som råder i marknaderna för närvarande. Beteendet i marknaden har förändrats i och med centralbankernas nu aktiva åtstramningar av likviditet. Tidigare urskillningslösa multipelexpansion, det vill säga kraftigt stigande tillgångspriser oavsett värderingsnivå, har skiftats mot fokus på kvalité i intjäningen. Marknaderna har inte blivit billiga, men vi ser en tydlig rotation och en mer kräsen marknad som följd vilket vi skrivit om tidigare. I grund och botten är det något positivt, det vill säga att den tidigare värsta övervärderingen vädras ut och vi får en mer stabil marknad framåt förhoppningsvis. Vi har alltjämt en god ekonomisk utveckling, vilket är en grundförutsättning för en positiv utveckling för aktiemarknaderna.

Makromiljön alltjämt stödjande
Den underliggande ekonomiska utvecklingen ser alltjämt god ut, om än att oro finns för en viss avmattning framåt. Den stora rörelsen på uppsidan i och med återöppning och uppdämt behov hos konsumenterna är med största sannolikhet bakom oss. Det vill säga 2021 var året då världsekonomin återhämtade sig efter total nedstängning, medan 2022 kommer att innebära första stegen mot en normalisering. Den globala tillväxten förväntas fortsatt ligga över historisk trend under året, vilket ger stöd till bolagens intjäning och därmed riskfyllda tillgångar.  

Fed balanserar marknaden
Den amerikanska centralbanken lämnade i förra veckan styrräntan oförändrad, vilket var i linje med förväntansbilden. Marknadens fokus låg dock på eventuella kommentarer kring balansräkningen och potentiell tidsaspekt kring en bantning. Fed och Jerome Powell var på marginalen något mer hökaktig än förväntat och flaggade för att fler höjningar kan vara aktuella än de fyra som marknaden redan har prisat in. Samtidigt ska tilläggas att Fed kommer att vara beroende av den makrodata som inkommer kring tillväxt, inflation och arbetsmarknad bland annat. Om ekonomin visar mer tydliga tecken på inbromsning kommer Fed att lätta på bromsen något vilket ger marknaderna andrum om än att en vikande konjunktur knappast skänker glädje i det längre perspektivet. Centralbankens förmåga att kommunicera med marknaderna kommer att vara av yttersta vikt för att inte stressa investerare.

Rapportspäckad vecka kommer ge vägledning kring ekonomin och riskviljan i marknaderna
För att få en känsla för var ekonomin är på väg och i sin tur marknadernas riskvilja är det kvartalsrapporterna som kommer att visa vägen, vilket vi skrev om i föregående veckas betraktelser. Det finns många ledtrådar att titta på där ute, men vi har valt att lyfta fram några övergripande exempel.

 • Fraktbolaget UPS och dess kommande rapport på tisdag kväll kommer att ge en god inblick i flaskhalsproblematiken, det vill säga möjligheten att få ut varor till konsumenten. Rapporten kan även ge inblickar över den generella efterfrågan och inflationens påverkan på prisbilden. Men även ledtrådar kring fraktkostnader och lönekostnader. UPS är en god konjunkturmätare som berör många av de aspekter som den ekonomiska utvecklingen har kretsat kring under hela pandemin.
 • Amazon/Meta/Alphabet, delar av FANG-komplexet levererar alla siffror för helåret i veckan. Bolagen som väger tungt i index och har stått för mycket av uppgångarna sedan många år kommer avgöra om det finns vidare momentum i tillväxtcaset för de lönsamma bolagen, det vill säga om marknaden här accepterar högre värderingar. Starka rapporter med bra siffror kommer ge förtroende till den genomsnittliga investeraren.
 • SNAP, den populära kommunikationsappen, vilken får symbolisera girigheten i marknaderna under senare år även om det finns många andra kandidater. Det vill säga bolag som växer kraftigt men inte tjänar några pengar och som fram till nu har handlats till höga värderingsmultiplar. Marknadens mottagande av rapporten under torsdagskvällen kan ge vägledning till den aktuella riskviljan bland investerare och huruvida värderingarna har kommit ned tillräckligt för att återigen vara attraktiva. Det blir även en värdemätare på om den nuvarande återhämtningen kommer vara bredare eller smalare i termer av deltagande bolag i index.  
 • Starbucks, den världsomspännande kaffekedjan, som rapporterar fjärdekvartalssiffror under tisdagskvällen, kan ge en god inblick i konsumenten och prisfrågan, det vill säga inflationstendenser. Men de kommer även ge en inblick i den kinesiska konsumenten och lönekostnader generellt.  

Halvledarrapporterna är en annan del av marknaderna att fokusera på då just halvledare är en viktig komponent för många industrier och i allra högsta grad en viktig faktor bakom förseningar och produktionsstörningar överlag i den globala ekonomin. För svensk del har vi en lång rad tillväxtbolag som värderats skyhögt, där en korrektion har skett under inledningen av året. Småbolagsfonder, som var förra årets vinnare, har inlett året på den svaga sidan. De får representera riskviljan i den svenska aktiemarknaden.

Volatila marknader, men utsikterna alltjämt goda
Vi räknar med fortsatt volatilitet i marknaderna, men att en stabilisering sker i och med att bolagen rapporterar och den ekonomiska utvecklingen fortsätter åt rätt håll och investerarna fokuserar på fundamenta.

Jon Arnell
CIO, Max Matthiessen AB

Veckans händelser

Källa: Bloomberg och Max Matthiessen. Urval av nyheter.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.