Ändrad pensionsålder

UTBLICK. Vår förväntade livslängd har ökat stadigt de senaste decennierna och nu införs begreppet riktålder för att anpassa pensionssystemet till att allt fler lever allt längre och friskare liv.

Medicinska framsteg och hälsosammare livsstilar gör att vi i dag kan förvänta oss att leva betydligt längre än tidigare generationer. Den positiva utvecklingen av medellivslängden har dock inte avspeglat sig i höjd pensionsålder, och det är detta faktum som införandet av en riktålder ska råda bot på.

– Det vi ser i Sverige, och i många delar av Europa, är att medellivslängden stadigt ökat samtidigt som pensionsåldern mer eller minde stått still. Syftet med en riktålder är att anpassa pensionssystemet till den högre medellivslängden, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Statistiska Centralbyrån var medellivslängden 83,1 år i Sverige förra året. Det kan jämföras med 79,2 år vid millennieskiftet. Går man ännu längre tillbaka, till 1970, så var medellivslängden 72,2 år. Aldrig tidigare har vi varit pensionärer i så många år som vi i dag kan förvänta oss. Även om riktålder är ett nytt begrepp liknar Agneta Claesson det vid hur vi i dag de facto ser på 65 år som en riktålder för uttag av allmän pension. Skillnaden mellan nuvarande 65 år och riktålder är att den sistnämnda kommer ligga högre, vara flexibel och kontinuerligt anpassas till utvecklingen av medellivslängden.

– Riktåldern kommer att räknas om varje år, så om medellivslängden fortsätter att öka kommer riktåldern att följa med upp. Enkelt uttryckt kan man säga att vi kommer att ha olika riktåldrar beroende på när vi är födda. Vi kommer antagligen inte att ha samma riktålder som våra barn, säger Agneta Claesson.

Snittåldern i dag för uttag av allmän pension ligger på 64,6 år (2018), med möjlighet att börja plocka ut pension från 62 års ålder. Enligt förslaget om kommande riktålder ska denna införas från och med 2026 och man ska då kunna ta ut sin pension från riktåldern minus tre år. Det är ännu inte klart vilken ålder som kommer att bli den första riktåldern. För dagens 30-åringar, födda 1990, visar prognoser en riktålder på ungefär 70 år, vilket skulle betyda att de tidigast kan ta ut allmän pension från 67 år.

Det har redan fattats beslut om en höjning av den lagstadgade rätten att fortsätta sin tillsvidareanställning. Från och med i år höjdes rätten till 68 år och från 2023 är åldern 69 år. Införandet av en riktålder kommer att påverka framtidens pensioner, men Agneta Claesson påpekar att riktåldern bör ses som ett komplement och att de grundläggande principerna för vår pension förblir desamma.

– Livsinkomsten, och därefter tjänstepension och uttagstidpunkten, är de faktorer som påverkar vår pension mest. Så är det nu och så kommer det att vara fortsättningsvis. Att arbeta vitt och att arbeta så länge som möjligt, oavsett riktålder, är det viktigaste för den framtida pensionen, säger hon.

– Men det är bra om man redan tidigt gör en prognos över hur det ser ut. Det är en trygghet att ha en prognos för hur länge man måste jobba för att i möjligaste mån få en pension man kan känna sig nöjd med. Det är en ganska liten insats att göra som kan skapa stor trygghet.

 


FAKTA RIKTÅLDER

  • Riktåldern är kopplad till medellivslängden och den styr när individen kan börja ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg.
  • Riktåldern kommer att fastställas årligen, användas sex år senare och kan max ändras med ett år i taget. Åldern måste ligga fast i minst tre år innan den ändras.
  • Riktåldern ska beräknas första gången 2020, och införs troligen med start 2026. Då ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till tre år före den riktålder som införs.
  • Riktåldern kommer troligtvis sättas till 67 år vid införandet, vilket skulle innebära att en person född 1963 kan ta ut allmän pension från 64 års ålder.
  • Införandet av riktålder innebär att förväntad pensionsålder kommer att skilja sig åt från generation till generation, med en kontinuerlig höjning, förutsatt att medellivslängden fortsätter att öka.

TEXT: Carolina Johansson