Går det att försäkra sig mot en pandemi?

Nedstängningen av samhället under pandemin har orsakat stora intäktsbortfall för många företagare som helt eller delvis har tvingats ställa om sina verksamheter på grund av de rådande restriktionerna. Nu aktualiseras flera fall där företag stämmer sina försäkringsbolag för att få ersättning för uteblivna intäkter. Vi bad Per Johan Gidlund, jurist vid Svenska försäkringsförmedlares förening, att ge sin syn på situationen.

Per Johan Gidlund

– Det korta svaret är att försäkringsbolagen bedömer att villkoren inte omfattar den typen av skador som skett på grund av nedstängningen av samhället. Ett skäl kan vara hur beslutet om nedstängning är riktat mot den enskilda försäkringstagaren.

– EIOPA, den europeiska tillsynsmyndigheten på försäkringsområdet, har lyft fram att försäkringsbolagen inte har möjlighet att erbjuda pandemiskydd på egen hand, säger Per Johan Gidlund. Han berättar vidare att det nu i Tyskland, Frankrike och Storbritannien samtidigt pågår arbete för att uppnå bättre samverkan mellan försäkringsbransch och stat och analys av effekterna på marknaden samt hur ett så kallat Public-Private Partnership kan komma att se ut framöver.

Professor Karel van Hulle, före detta chef för försäkring och pension på EU-kommissionen, har skrivit en akademisk artikel i ämnet där han lyfter fram att premien är en funktion av risken som ska täckas och kommenterar vidare: ”In order to stop the pandemic or to limit its spreading, governments will take measures which affect the normal operation of the economy and of society as a whole.”

– Det professor van Hulle påpekar är att det råder ett absolut samband mellan riskerna vid en pandemi. En kärnfunktion i försäkring – nämligen riskspridning – sätts därmed ur spel vid en pandemi. Med det sagt förstår jag helt klart att skadelidande företag gör vad man kan för att få ersättning i den situation som fortfarande råder. Pandemin är något som träffar brett och den träffar hela samhället, framför allt småföretagare i likviditetskänsliga sektorer. Det är viktigt att staten i dessa situationer tar ett stort ansvar för att minska skadeverkningarna. Sedan behöver det nu ske en förändring för att minska effekterna av fortsatta och framtida liknande händelser. Där borde utveckling av försäkringsprodukter vara en del i ekvationen, menar Per Johan Gidlund.

Hur tror du att detta kommer att påverka sakförsäkringsmarknaden framöver?
– Jag hoppas det skapar möjligheter för förmedlarmarknadens kunder att skydda sig mot framtida situationer av liknande typ. Vi får se vart premier och marknad tar vägen, där tror jag att vi kommer att se effekterna av covid-19 först under 2021.

Vanliga försäkringsskydd kopplade till avbrott i verksamheten

Hur försäkringsskyddet är utformat kan variera mellan olika försäkringsbolag och de villkor som gäller för den specifika försäkringen. Här är en generell sammanställning över vad som normalt kan förväntas täckas av en försäkring kopplad till verksamhetsavbrott och epidemiavbrott.

Verksamhetsavbrott
För att ersättning ur avbrottsförsäkringen ska utgå krävs att det har uppkommit en skada på den försäkrade egendomen, till exempel genom brand eller läckage. Avbrottsförsäkringen täcker därför inte utebliven intäkt till följd av inställda evenemang eller uteblivna kunder som orsakats av coronaviruset.

Epidemiavbrott
Epidemiavbrottsförsäkring ger ersättning om du har en konstaterad smitta på ditt aktuella försäkringsställe och myndigheterna beslutar att ingripa med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen och du måste stänga din verksamhet. Förlorade intäkter med anledning av myndigheternas begränsning av allmänna sammankomster ersätts inte ur denna försäkring.

FOTO: Tim Mossholder/ Unsplash